ارکان گهرست و ما نگاریم همه – حکیم ناصر خسرو بلخی

ارکان گهرست و ما نگاریم همه وز قرن به قرن یادگاریم همه کیوان کردست و ما شکاریم همه واندر کف آز دلفگاریم همه

Read More..

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی – حکیم ناصر خسرو بلخی

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی کایزد به کسی داد جهان سخت ملی بیرون برد از سر بدان مفتعلی شمشیر خداوند معدبن علی

Read More..

تا ذات نهاده در صفائیم همه – حکیم ناصر خسرو بلخی

تا ذات نهاده در صفائیم همه عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه تا در صفتیم در مماتیم همه چون رفت صفت عین حباتیم همه

Read More..

کیوان چو قران به برج خاکی افگند – حکیم ناصر خسرو بلخی

کیوان چو قران به برج خاکی افگند زاحداث زمانه را به پاکی افگند اجلال تو را ضؤ سماکی افگند اعدای تو را سوی مغاکی افگند

Read More..