زیباترین شعر در وصف حضرت ابوالمعانی بیدل رح از خامه نقیب خان طغرل احراری

نقیب خان طغرل احراری در اشعار مختلف از عشق و ارادت خود به بیدل سخن می‌گوید و حتی از او با عنوان «خاتم و پیغمبر…

Read More..