زندگی نامه نجم الدین ابوبکر محمد زرکوب

نجم الدين ابوبکر محمد پسر مودود ظاهري مشهور به نجم الدين زرکوب از عارفان و شاعران قرن هفتم هجري است. وي از دانشمندان شهر تبريز…

Read More..

دشمن ما

دشمن مارا سعادت یار باد در جهان از لطف بر خوردار باد هرکه مارا مینهد خاری به راه خار ماه در راه او گلزار باد…

Read More..