دشمن ما

دشمن مارا سعادت یار باد در جهان از لطف بر خوردار باد هرکه مارا مینهد خاری به راه خار ماه در راه …