Najmuddin Abubakr Mohammad Zarkob

زندگی نامه نجم الدین ابوبکر محمد زرکوب

زندگی نامه نجم الدین ابوبکر محمد زرکوب

نجم الدين ابوبکر محمد پسر مودود ظاهري مشهور به نجم الدين زرکوب از عارفان و شاعران قرن هفتم هجري است. وي از دانشمندان شهر تبريز بشمار ميرفته و از مريدان سعدالدين حموي بوده است. نوشته اند در سال 640 هجري که سعدالدين به تبريز رفته و نه ماه در آن شهر مانده، وي رامجذوب خود کرده است. و خواجه رشيد الدين فض... »

دشمن ما

دشمن ما

دشمن مارا سعادت یار باد در جهان از لطف بر خوردار باد هرکه مارا مینهد خاری به راه خار ماه در راه او گلزار باد هرکه ملک و مال را حاسد است ملک و مالش در جهان بسیار با هرکه مارا جاهل و دیوانه خواند گو که ما دیوانه او هشیار باد نجم الدین ابوبکر محمد “زرکوب” »