سکوت درد

سکوت درد پوسیده دیگر حنجره ها پشت این میله ها بغضی گره خورده و کور و به سمت نابودی سرازیر تا کی …

رها میکنم در طوفان خودم را

رها میکنم در طوفان خودم را تادرهم بکشد من و وابستگی هایم را این بار قایقی خواهم ساخت از جنس استواری پایدارتراز …

Mother By Nadia Tajik

  Mother I kiss to your hands I put my head on your laps I accompany you Step by step Shoulder to …