اشتباه کنید

اشتباه کنید آرید ذغالِ میکده رویم سیاه کنید خلق را برای سنگ زدنم آشناه کنید در کوچه نیست آدمی تا قصه ام کند این قصه…

Read More..

بگذار همه را ز باده سرمست کنیم نبوغ حسیب الله احراری

Read More..

چه نیک و خوب زیبایی نبوغ حسیب الله احراری

Read More..

آنرا که به پایش گز و زولانه ببندند نبوغ حسیب الله احراری

Read More..

عقل بی جان از کجا جانت دهد

Read More..