Nabogh Hasibullah Ahrari

اشتباه کنید

اشتباه کنید

اشتباه کنید آرید ذغالِ میکده رویم سیاه کنید خلق را برای سنگ زدنم آشناه کنید در کوچه نیست آدمی تا قصه ام کند این قصه را به حضرت آدم گواه کنید پوشیده ام خرقهء مستی و بی خودی باور که نیست، بیایید نگاه کنید هر یک مرا به نوبهء خویش نیزه ها زنید باز هم برای کشتنِ من اشتباه کنید هر چند که نیست کشتن من عاری... »

بگذار همه را ز باده سرمست کنیم نبوغ حسیب الله احراری

بگذار همه را ز باده سرمست کنیم نبوغ حسیب الله احراری

»

چه نیک و خوب زیبایی نبوغ حسیب الله احراری

چه نیک و خوب زیبایی نبوغ حسیب الله احراری

»

آنرا که به پایش گز و زولانه ببندند نبوغ حسیب الله احراری

آنرا که به پایش گز و زولانه ببندند نبوغ حسیب الله احراری

»

عقل بی جان از کجا جانت دهد

عقل بی جان از کجا جانت دهد

»