شگوفه گیلاس

شگوفه گیلاس تو را بنام خدا از بهار می خواهم تمام عمر ترا را در کنار میخواهم بیا که باز دلم صد …

مادر

مادر مادر مرا مپرس دلــــت از کجاســـت تنــگ تااین فضای غربت بـــی منتهــی است تنگ مادر مکـــن خیال کـــه تنهایــی ام کـــم …

گریه تلخ

گریه تلخ سر حد رنج من ای دوست نمی دانی تو از چی بر گریه تلخم همه حیرانی تو توبیا قرض بته …