ملا سیلی بلخی

ملا سیلی بلخی ملا سیلی و بقولی سهیلی است از شعرای نهایت مقتدر و موزون کلام ام البلاد بلخ است. محمود کتابدار …