ملا سیلی بلخی

ملا سیلی بلخی ملا سیلی و بقولی سهیلی است از شعرای نهایت مقتدر و موزون کلام ام البلاد بلخ است. محمود کتابدار بلخی مؤلف بحر…

Read More..