ملا سیدای بلخی

سیدای “بلخی” ملا سیدای بلخی معروف به سیدا از عشیره عرب بلخ است در ایام صغارت از بلخ به نخشب قرشی رفته و در آنجا…

Read More..