ترجیع‌بند – ملا هادی سبزواری

ای جان جهانیان فدایت مردند سمنبران برایت در دولت حسن صد چو یوسف در یوزه گر در سرایت صد خرمن حسن داری ای ماه لیکن…

Read More..