و له فی ذم الدنیا الدنیه – ملا هادی سبزواری

و له فی ذم الدنیا الدنیه دیده باشی ز کودکان صغیر شود این یک وزیر و آن یک سفیر حکمرانی شاه بر اورنگ هست تخمین…

Read More..

مناجات – ملا هادی سبزواری

مناجات خداوندا دلم لبریز غم کن درون درد پروردی کرم کن پر از نوش محبت کن ایاغم ز جام عاشقی تر کن دماغم ز صهبای…

Read More..

و له ایضاً – ملا هادی سبزواری

و له ایضاً ای تو همساز من وهم سوزم وی رخت اختر شب افروزم همه آیینه و تو جلوه گری همه را از همه تو…

Read More..

ساقی‌نامه – ملا هادی سبزواری

ساقی‌نامه دیگر بارم افتاده شوری بسر بجانم شده آتشی شعله ور که دستار تقوی ز سرافکنم ز پاکندهٔ نام را بشکنم ملولم از این خرقه…

Read More..

حکایت – ملا هادی سبزواری

حکایت پادشاهی دُر ثمینی داشت بهر انگشترین نگینی داشت خواست نقشی که باشدش دو ثمر هر زبان کافکند بنقش نظر وقت شادی نگیردش غفلت گاه…

Read More..

و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار عن بعض الاقارب – ملا هادی سبزواری

و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار عن بعض الاقارب بر طرق اسکندر آورده است سد که نه پیکی نه پیامی میرسد شد…

Read More..