مخمس عبدالکریم آیدینگ بر غزل مولینا جلال الدین محمد بلخی

مخمس بر غزل مولینا جلال الدین بلخی رومی که در آخرین دقایق حیاتش سروده است. نوت: این غزل برای ویبسایت مولوی بلخی تقدیم گردیده است. مغرور…

Read More..

مخمس برغزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی عارف و دانشمند بزرگ افغانستان

 مخمس برغزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی عارف و دانشمند بزرگ افغانستان بنشسته ام من بــردرت تا بوک برجوشد وفــا بــاشـد که بگشایی دری،گویی…

Read More..

مخمس عزیزه عنایت برغزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی

مخمس عزیزه عنایت برغزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی بــاجـلوۀ های دلـــربا ،آتش زدی برجــان ما درقـلـزم عشقت کنون، وصلت بجویم پا بپــا پــرورده…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر عزل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخي

مخمس احمد محمود امپراطور بر عزل حضرت مولانا جلال الدین محمد “بلخي” در دشت تو هـــم هـــمه وامـــــانده بـه جایید اندر طلـــــب یــار چــــه بیهوده بــــه…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی برغزل مولوی بلخی

مخمس بر غزل مولانا جلال الدین محمد “بلخی” عاشقان و عارفان شیدای او چون می ِ عشق است در مینای او عالمی شوریده از صهبای…

Read More..