Mukhamas On Bedil Poems

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) عشق از رایحـــــــــۀ دلـــدار است زآن سبب قیمـــــت ِ آن بسیار است دامن ِ عــــــــــاشقی نا هموار است “اشک یک لحظه بمژگان بار است فــرصت عمـــر همین مقدار است” *** زر به ذات است به پالایش نیست شرح ِ این نکته به گنجایش نیست روی ... »

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح آشکار به تو رنگ بود و نبود من ز تو آشکار و نهانی‌ام به فلک همان تو بر آریم به زمین همین تو نشانی‌ام چکنم جز اینکه رضا دهم تو به سر هر آنچه برانی‌ام تو کریم مطلق و من ‌گدا چه‌کنی جز این ‌که نخوانی‌ام در دیگرم بنماکه من به کجا روم چ... »

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

1120 ه سال خوشی برای حضرت بیدل بود چون بعد از مدت زیادی خداوند فرزندی برایش اعطا نمود. حضرت بیدل نام پسرش را عبدالخالق گذاشت. در چهار عنصر چنین تذکر رفته است. دو تاریخ از حساب آورد بیرون که داخل شبه خون گشت و خطا رفت نخست افسونی از اعجاز پرداخت که از افراد هر عنصر فنا رفت دوم در اجتماع چار عنصر نحوس... »

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم وقت آن آمد کزین اوهام اندی کم کنم بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم من که بر آیینه با شوخی نمیکردم نظر نیک میدانم که ناید فحش از نیکو گهر چون نظر کردم مرا روشن ... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) بی کسب و کار خوشه و خرمن چه می کند در سرزمین سوخته گلشن چه می کند چون غنچه نیست ساز شگفتن چه می کند باهستیم و داغ تو و من چه می کند با فرصت نیامده رفتن چه می کند ***** بر هر کسی ز دیوان قسمت است کوشش درین معامله آخر ندامت است بر جاهلا... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) ممنون لطف و ملزم دشنام هم شدم پامال جرم و لایق انعام هم شدم دلشاد صبح و غمزدۀ شام هم شدم کام از جهان گرفتم و ناکام هم شدم آغاز چیست محرم انجام هم شدم ***** برق جمال اوبچه خاصیتم بسوخت طرز خرام اوبچه همیتم بسوخت داغ فراق اوبچه معصیتم ب... »

مخمس اول بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل سید همایون شاه عالمی

مخمس اول بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) خا لیست از هوای طلب این مکان ما ورد زبان ماست به و صفت بیان ما تا خود دری امید نیاری میان ما عمریست شعله تازی اشک روان ما کو گرد حیرتی که بگیر د عنان ما **** ما در شروع ز رحمت تو پُر عنا یتیم دایم ز بیم غفلت خود در خجالتیم بار گنه به شانه کجا در سلامتیم شم... »

مخمس دوم بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل سید همایون شاه عالمی

مخمس دوم بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) هر جهت آئینه دیدم در نگهبانی مرا عاشقی انداخت از بس در پریشانی مرا ای اجل بشتاب دیگر نیست آسانی مرا دام ِ یک عالم تحیر گشت آرامی مرا عاقبت کرد این در ِ وا کرده زندانی مرا **** از نسیم ِ مهربانی گر بهاری برده ام آبیاری در خیال ِ کشتزاری برده ام عمرها شد زند... »

مخمس برغزل حضرت ابوالمعا نی بید ل رح

مخمس برغزل حضـــرت ابــو المعا نی بــیــد ل رح زلال اشــک  عزیزه عنایت  ***** دلم از فــراق حسنت, چـه بسـا تپیده بـا شـد سحری که جلــوۀ تو زقضــا نــد یـده بـا شـد چقـدر زلال اشکــم برخــم دویـــده بـــا شـــد پی اشک من ندانم به کجــا رسیــده بــا شــد زپیـت دو یدنی داشــت برهــی چکیده با شـد به هــ... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت بیدل احمد محمود امپراطور صبــــــــــــح رحمت بیست و هفت قوس هزار و سه صد نود یک هجری خورشیدی افغانستان **** درد و فـــــــــــــــــــراق یار بما یاد گار ماند داغش به ضیمــــــــــــران دلم آشکار ماند بر ما میان سینـــــــــــــــــه دلِ بیقرار ماند دلــــــــدار رفت و دیده به حیرت... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح احمد محمود امپراطور شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۱ هجری خورشیدی افغانستان غصه ی قلب من ———————– سفسطه گوی بی هنــــــــــــــر یـــار و انس نمی شود خر به فســــــار و، زین و ،نعل گاهی فرس نمی شود ارزن به سعی بزرگــــــــــــــر ماش و عدس نمی شود فرصت ناز کـــــر و فــــــــــــ... »

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل محمد نعیم ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰ آلمان *** دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت تـا زمیـن درگردش آمـد خانـه،نـشکست ونریخت خُم بـه جوش آمد ولی مـیخانه نـشکست ونریخت اشـکِ ازمـژگان درین ویرانه نـشکست ونریخت خوشه خُشکی داشت اینجا دانه نشکست ونریخت **** بـا چنـیـن طــرزِجـفــای... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

آهنــــــــگ آرزو مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل احمد محمود امپراطور چهارشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی افغانستان آهنــــــــگ آرزو بـــه هـــــوایت سرودنست امـــــواج اشک از ســـــر مژگان دوردنست دل نیست تا کجـــــــــا دلِ ما را ربودنست فــــــــــردوس دل، اسیرِ خیالِ تو بودنست عیــــد نگاه، چشـ... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح احمد محمود امپراطور ۱۲ سرطان ۱۳۹۱ خورشیدی کابل – افغانستان تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۱ –  سوم جولای ۲۰۱۲ خطـــا ز خویش رهــــــــــا کن صــــواب را دریـــــاب بــــــــــرو بــــــه مکتــب دل اکتـــــساب را دریـــــاب ز آب معنــــــــــــــــــویت انجـــــ... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح احمد محمود امپراطور افغانستان – کابل ۲۰ سرطان ۱۳۹۱ تاریخ نشر چهارشنبه چهارم اسد ۱۳۹۱ – ۲۵ جولای ۲۰۱۲ ز وضع نا رســایی چشــــــــم خونبــار اینچنین باید ز استغنـــــــــــا به درد عشق جگر دار اینچنین باید بســـــــوزد بستــــــــر از تب درد بیمار اینچنین باید ز... »

مخمس بر غرل غیر منقوطه حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

مخمس بر غزل غیر منقوطه ( بدون نقطه ) حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) ************ اصــــــــــل آدم اگــــــــــــــر روا گردد گــــــــرد صحـــــــرا و روح سوا گردد همـــــــــه واحــــــد و اهـــــورا گردد دل اگـــــــــر محــــــــو مــــدعا گردد درد در کـــــــام مـــــــــ... »

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح دوریــــــم ز عشــــاق زمــــــان و انسی چند افتــــــاده به زنــــــــدان نگاهی نجسی چند قمچین و لگام باختـــــــه به زین فرسی چند خلقیست پرآگنـــــده ی سعی هوسی چند پــــــــــــــرواز جنون کرده به بال مگسی چند **** آثــــــــاری خموشیست فغــــــ... »