مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل محمد نعیم ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰ آلمان *** دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت تـا زمیـن …

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

آهنــــــــگ آرزو مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل احمد محمود امپراطور چهارشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی افغانستان آهنــــــــگ آرزو بـــه هـــــوایت سرودنست …