آبشار یادت

آبشار یادت نور ســـحر بریزد از آبشار یادت شب پار ه پاره گردد از ذوالفقار یادت پائیز شب گریزد از فصل خواب …

عطش کرانه

عطش کرانه همه رودبار يادت به کجا روانه ســـازم مگرش به ساحل شب ببرم فسانه سازم چو سحر برید نوری که به …