آبشار یادت

آبشار یادت نور ســـحر بریزد از آبشار یادت شب پار ه پاره گردد از ذوالفقار یادت پائیز شب گریزد از فصل خواب هایم وقتی که…

Read More..

عطش کرانه

عطش کرانه همه رودبار يادت به کجا روانه ســـازم مگرش به ساحل شب ببرم فسانه سازم چو سحر برید نوری که به پيشگاه گامت سخنان…

Read More..