Mollanepes

adyma Düşdi – Mollanepes

adyma Düşdi – Mollanepes

Nägehan gezerdim güli-gülşende, Gülgün ýaňaklaryň ýadyma düşdi; Alma enaryna gözüm düşende, Alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Hijr elinden çekdim pygany-nala, Elip dek kamatym ogşady dala, Arzuw eýläp ýete bilmen wysala, Aýralyk çaglaryň ýadyma düşdi. Ýüzleriň şemygdyr, syýa käkiller, Saçlaryň manendi m... »

Aňsa – Mollanepes

Aňsa – Mollanepes

Hindiniň awçysy çyksa şikäre, Özge aw islemez, pil sesin aňsa; Otag ören bolsa bilbili-zara, Otaga ot salar, gül sesin aňsa. Jereniň balasyn baksaň, bejerseň, Suw ýerine şeker-şerbetler berseň, Höregne gül berip, bir güni görseň, Watandan el gögär, çöl sesin aňsa, Gündize gün zynat, gijäge – mahtap,... »

Gyz-Gelniň Aýdyşygy – Mollanepes

Gyz-Gelniň Aýdyşygy – Mollanepes

Bir gyz bilen bäs eýleýir bir gelin, Gelin aýdar: «Husnum erem bagydyr; Aşyk ähli tirsem diýer ter gülüm, Aşyk bolan bir-birine ýagydyr». Gyz hem aýdar: «Ýüzüm hurşydy-hawer, Husnum mähtäjidir mahy-münewwer, Uzyndyr boýlarym serwi-senuber, Ýaşym on dört, hup mestana çagydyr». Gelin aýdar: «Meniň söh... »

Oýanmadyň – Mollanepes

Oýanmadyň – Mollanepes

Ýolum düşdi, geldim seniň gapyňa, «Ýar, oýangyl» diýdim, sen oýanmadyň. It-guş ah eýledi kylan zaryma, Ýatanlar oýandy, sen oýanmadyň… Daň-säherde öwser sabanyň ýeli, Men bilbilem, ýat eýlerem ol güli, Deňim-duşum aýdar: nedir hyýaly? Syrym paş eýledim, ýar, oýanmadyň. Gije garaňkydyr, gözleri... »

Badam Gabaklaryňdan – Mollanepes

Badam Gabaklaryňdan – Mollanepes

Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym, Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan. Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar, Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan. Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez, Her niçe dalbynsam, saňa gol ýetmez, Sen bolmasaň Aý, Gün, älem ýarytmaz, Röwşen tapar gözüm ýaňaklaryňdan. Gaşyňny kakyban, gözüň g... »

Hiç Görmedim Illerde – Mollanepes

Hiç Görmedim Illerde – Mollanepes

Keşt edip gezmişem pany jahany, Sen deý gözel hiç görmedim illerde; Köňlümiň aramy, menzil-mekany, Şeýda köňül joşmaz özge güllerde. Il husnuňa dahyl, görmäge zar men, Yşgyňda bahar men, köýüňde nar men. Tä ölinçäm seniň ýoluň garar men, Ryzwan kimin gözüm galdy ýollarda. Säher seýle çyksa, ger töks... »

Owadan Gelin – Mollanepes

Owadan Gelin – Mollanepes

Eýran, Turan, arap, ajam ilinde Görmedim seniň deý owadan gelin. Jahan ragnasynda, bagyň gülünde Bolmaz özüň kimin gül beden gelin. Gözleseň, jan alar gara gözleriň, Ölini direlder şirin sözleriň, Alma ýaňaklaryň, güler ýüzleriň, Şirindir lebleriň miweden, gelin! Gara üzüm sen, şerbet bilen ýutmaga,... »

Bäri Gel – Mollanepes

Bäri Gel – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel. Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel! Gel otur gaşymda sen, zowky-jemalyň göreli, Gel ýüzüň şöhlesine s... »

Gülüstanyma – Mollanepes

Gülüstanyma – Mollanepes

Geldi galam gaşly gyz, Jilwe kylyp ýanyma; Kirpikleri tygma-tyg, Geçer meniň janyma. Men diýdim ki: «Roýy gül, Hyzmatyňda bendi gul, Gahryň goý-da, sabyr kyl, Suwsan bolsaň ganyma». Men diýdim ki: «Jan talaş, Didäm döker ganly ýaş, Bakmadyň-la bagry daş, Haly perişanyma». Bir şeýda bilbil bolsam, Ýa... »

Rähm Etmezmiň Halyma – Mollanepes

Rähm Etmezmiň Halyma – Mollanepes

Ýandyrdyň, köýdürdiň, näzli dildarym, Eý binurbat, rähm etmezmiň halyma? Rast kamaty serwi, çeşmi-hunhorym, Helal gaşyň ogşamazmy kemana? Intizaram görjek, eý peri-peýker, Husnuň mähtajydyr mahy-minewwer, Örüm-örüm saçyň – owsunjy aždar, Hurşyt ýüzüň ogşar genji-nahana. Serhowza gonmuşdyr bir ajap s... »

Bäri Gel – 1 – Mollanepes

Bäri Gel – 1 – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel. Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel! Gel otur gaşymda sen, zowky-jemalyň göreli, Gel ýüzüň şöhlesine s... »

Köňlüm – Mollanepes

Köňlüm – Mollanepes

Söýdüm bir perini, isledim rahat, Talwas eýlär her dem ol ýara köňlüm; Hiç rahat görmedim, ýetişdi apat, Pyrkat içre galdy azara köňlüm. Göýä pasly-bahar açylan güldür, Koýdüm hasratyndan, söwdügim güldür, Ýarym täze güldür, köňlüm bilbildir, Baryp kaçan gonar gülzara köňlüm. Tygy-peýkamyndan bagrym... »

Ner Gezgin – Mollanepes

Ner Gezgin – Mollanepes

Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gezgin, Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň, daýym muştiper gezgin. Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter gezgin, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin. Iki adam uruşsa, öter ýaly ýol berme, Birisine gep berip, ol birine al ... »

Berkarar Bolsun – 1 – Mollanepes

Berkarar Bolsun – 1 – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany saraý, başga jaý degil, Müň ýyldyz jem bolsun, dogan aý degil, Dünýä ýalan, her haryslar han degil, Her ýerde seýranyň lälezar bolsun. Gelinler gaşyňd... »

Köňlüm – 1 – Mollanepes

Köňlüm – 1 – Mollanepes

Ajyz ser ýassykda, ymzanmaz tenim, Hoşlaşyk salamyn berendir köňlüm. Dişlerim gyjynar, ýörimiz ganym, Ol pulsyrat oýnun görendir köňlüm. Hoş galyň, gülşenli eý tämiz baglar! Toý-tomaşa tutup gezilen çaglar, Boz goçly, marally, dumanly daglar, Size bir ajyzdyr, garandyr köňlüm. Gyş pasly ýetişdi, gut... »

aý Imdi – Mollanepes

aý Imdi – Mollanepes

Wysalyndan gamgyn köňlüm açyldy, Pyrkatyndan elip kaddym ýaý imdi. Ýüzüň nury älem ara saçyldy, Hergiz dogmaz özüň kimin aý imdi. Muştakdyr roýuňa bu dünýä pany, Ýoluňda gedadyr hanlaryň hany, Keşt eýledim on sekiz müň jahany, Hiç tapmadym bir zülpüňe taý imdi. Säher ýeli zülpuň perişan eder, Gamzaň... »

Biten Gyz – Mollanepes

Biten Gyz – Mollanepes

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde Gudrat bilen bir şahada biten gyz. Waspyňny ýaza men destan içinde, Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz. Seniň kimin gözel bolmaz jahanda, Tamam hur-periler husnuňa bende, Leýliniň sypaty bar eken sende, Bu gün yşkyň söwdasyna batan gyz. Boýuň şejerge ogşar, ýüzüň zülala, ... »

Mollanepes – Mollanepes

Mollanepes – Mollanepes

Gaflat ukusynda galdyň, Oýan imdi, Mollanepes! Kä sargaryp, kähi solduň, Oýan imdi, Mollanepes! Hijran bile bagr daglaşar, Seni görsem diýp çaglaşar, Söwer ýaryň çoh aglaşyr, Oýan imdi, Mollanepes! Bu dünýäge dürler doldy, Aýlar ýaşdy, günler galdy, Turgul imdi, wagt boldy, Oýan imdi, Mollanepes! Bi... »

ar Bir Ýana, Biz Bir Ýana – Mollanepes

ar Bir Ýana, Biz Bir Ýana – Mollanepes

Tiri-peýkamyn gizleýir, Gaş bir ýana, göz bir ýana. Dahanyn açyp sözleýir, Dil bir ýana, söz bir ýana. Hazan aýrylmaz gülümden, Bir gazal ýazdym tilimden, Ýaşylbaş uçdy kölümden, Suw bir ýana, gaz bir ýana. Söwdügim gözümden uçdy, Baryp rakyplara düşdi, Bir söý bile aýrylyşdy— Ýar bir ýana, biz bir ... »

Berkarar Bolsun – Mollanepes

Berkarar Bolsun – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany saraý, başga jaý degil, Müň ýyldyz jem bolsun, dogan aý degil, Dünýä ýalan, her haryslar han degil, Her ýerde seýranyň lälezar bolsun. Gelinler gaşyňd... »

Heserli – Mollanepes

Heserli – Mollanepes

Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň Bir nowça nahaldyr gülli, semerli. Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň Altyn piýaladyr gandu-şekerli. Ak gollar synada tapmyş kemaly, On barmakda ýüzük lagl mysaly, Serinde ebrişim, egninde aly, Sylaý gerdenleriň tylla tumarly. Zülpüň meňzär leňkebudyň taryna, Göwsüň meňz... »

Zary Bilen – Mollanepes

Zary Bilen – Mollanepes

Toty tekellim bir peri, Sözlär şeker zary bilen. Şuňkar guşum bent eýlemiş, Her zülpüniň tary bilen. Görünse ýaryň gül ýüzi, Oltursa gije-gündizi, Ýar gelse tenha bir özi, Gelmese agýary bilen. Müşkün saçyn eýläp dügün, Halymny eýläpdir zebun, Razy men, öldürse bu gün Goýnundaky nary bilen. Bäh-bäh,... »

aýt Arzyň, Myhman» – Mollanepes

aýt Arzyň, Myhman» – Mollanepes

Diýdim: «Aşyklar şasy!» Diýdi: «Aýt arzyň, myhman!» Diýdim: «Geçgil günähim!» Diýdi: «Ötdüm damja gan», Diýdim: «Tagtyň berkarar!» Diýdi: «Şeýle bipaýan». Diýdim: «Seniň deý şalar…» Diýdi: «Ýokdur bigüman». Diýdim: «Geldim. Guluň men». «Tur git, – diýdi, – musulman!» Diýdim: «Ol ne pissedir?» ... »

Istäp Ki Gözel Ýary – Mollanepes

Istäp Ki Gözel Ýary – Mollanepes

Istäp ki gözel ýary, gördüm ki salamatdyr, Baş goýdum aýakynda. «Tur! – diýdi – ne halatdyr?» Turdum, diýdim: «Arzym bar». – «Arz eýle adalatdyr!» Diýdim: «Saňa aşyk men…» «Goý – diýdi – ne hajatdyr?» Diýdim: «Periler hany, Sensiz neterem jany?» Diýdi: «Bu sözüň bizge ýalgançy hekaýatdyr». Diý... »

Geldi Ana Jananyň – Mollanepes

Geldi Ana Jananyň – Mollanepes

Buşluk, saňa janu ten, geldi ana jananyň, Arzuwy-wysal bilen ol näzli gadyrdanyň Isterki dowa senden, al eliňe galamdanyň, Barmakny katyp ýazgyl, ýok bolsa syýadanyň, Kagyza salyp nagş et, ol serwi huramany. Eý göz maňa gile etme, janana gidenden soň, Bak ýagşy nazar birle, gülgün ýüzüni görseň, Göz... »

Näzli Ýar – Mollanepes

Näzli Ýar – Mollanepes

Gara saçyň gije diýip, uklap men, Gündiz eken, çoh armanym, näzli ýar! Saba-säher wagty diýip, çaklap men, Çeşmim açsam, arman eken, näzli ýar! Gel, görüşseň keramatly goluňdan, Aýlanaýyn dahanyňdan, tiliňden, Gahar etme, golum salsam biliňden, Ataşgähi sen, suzanym, näzli ýar! Tarypyn eşitdim gara ... »

Gitdim – Mollanepes

Gitdim – Mollanepes

Gara gözüň, galam gaşyň Tirdir diýip, gaçdym gitdim. Ýalpyldysyn gara saçyň Mardyr diýip, uçdum gitdim. Aşyk bolup, hiç gezmeýen, Lebni bilmez, gant ezmeýen, Daň-säherler hiç dözmeýen, Gül dek ýüzüň açdym gitdim. Bilbil söýer bagyň gülün, Magşuk darar ol sünbülin, Dura bilmän, ýaryň bilin Emaý bilen... »

Ol Ýylan – Mollanepes

Ol Ýylan – Mollanepes

Gara gözdür aşyklaryň guwanjy, Guran sözüň hasta janyň söýenji, Iki şamar saklap ýatyr bir genji, Genç üstünde halka guran ol ýylan. Men saňa aşyklyk lybasyn saldym, Niçe ýyl ugruňda saralyp, soldum, Mejnun deýin jismim otlarga saldym, Synalarmy göz-göz eden ol ýylan. Gara gözüň jan almagyň kastynda... »

Dişleriňe – Mollanepes

Dişleriňe – Mollanepes

Dür Derýadan çyka bilmez, Nazar kylsa dişleriňe. Dowzah meni ýaka bilmez, Ýanyp men ataşlaryňa. «Leýli-Şirin saňa taýdyr» – Diýseler, ol söz bijaýdyr. Elip deý kamatym ýaýdyr, Sežde eýläp gaşlaryňa. Bu dünýä hem ruzu-magşar, Haýyr etseň haýyr, şer etseň şer, Rahmet gökden ýerge düşer, Degip gara saç... »