adyma Düşdi – Mollanepes

Nägehan gezerdim güli-gülşende, Gülgün ýaňaklaryň ýadyma düşdi; Alma enaryna gözüm düşende, Alma ýaňaklaryň ýadyma düşdi. Hijr elinden çekdim pygany-nala, Elip dek kamatym …

Aňsa – Mollanepes

Hindiniň awçysy çyksa şikäre, Özge aw islemez, pil sesin aňsa; Otag ören bolsa bilbili-zara, Otaga ot salar, gül sesin aňsa. Jereniň balasyn …

Gyz-Gelniň Aýdyşygy – Mollanepes

Bir gyz bilen bäs eýleýir bir gelin, Gelin aýdar: «Husnum erem bagydyr; Aşyk ähli tirsem diýer ter gülüm, Aşyk bolan bir-birine ýagydyr». …

Oýanmadyň – Mollanepes

Ýolum düşdi, geldim seniň gapyňa, «Ýar, oýangyl» diýdim, sen oýanmadyň. It-guş ah eýledi kylan zaryma, Ýatanlar oýandy, sen oýanmadyň… Daň-säherde öwser sabanyň …

Badam Gabaklaryňdan – Mollanepes

Sapaly söwdügim, gül ýüzli ýarym, Aýlanaýyn badam gabaklaryňdan. Boýlaryň tubydyr, kamatyň ar-ar, Gol uzadyp tutsam pudaklaryňdan. Seniň husnuň hergiz gözümden gitmez, Her …

Hiç Görmedim Illerde – Mollanepes

Keşt edip gezmişem pany jahany, Sen deý gözel hiç görmedim illerde; Köňlümiň aramy, menzil-mekany, Şeýda köňül joşmaz özge güllerde. Il husnuňa dahyl, …

Owadan Gelin – Mollanepes

Eýran, Turan, arap, ajam ilinde Görmedim seniň deý owadan gelin. Jahan ragnasynda, bagyň gülünde Bolmaz özüň kimin gül beden gelin. Gözleseň, jan …

Bäri Gel – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. …

Gülüstanyma – Mollanepes

Geldi galam gaşly gyz, Jilwe kylyp ýanyma; Kirpikleri tygma-tyg, Geçer meniň janyma. Men diýdim ki: «Roýy gül, Hyzmatyňda bendi gul, Gahryň goý-da, …

Rähm Etmezmiň Halyma – Mollanepes

Ýandyrdyň, köýdürdiň, näzli dildarym, Eý binurbat, rähm etmezmiň halyma? Rast kamaty serwi, çeşmi-hunhorym, Helal gaşyň ogşamazmy kemana? Intizaram görjek, eý peri-peýker, Husnuň …

Bäri Gel – 1 – Mollanepes

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel. Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel. Gül beden, gülgün reň, dony zerafşan, bäri gel. …

Köňlüm – Mollanepes

Söýdüm bir perini, isledim rahat, Talwas eýlär her dem ol ýara köňlüm; Hiç rahat görmedim, ýetişdi apat, Pyrkat içre galdy azara köňlüm. …

Ner Gezgin – Mollanepes

Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gezgin, Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň, daýym muştiper gezgin. Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter …

Berkarar Bolsun – 1 – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany …

Köňlüm – 1 – Mollanepes

Ajyz ser ýassykda, ymzanmaz tenim, Hoşlaşyk salamyn berendir köňlüm. Dişlerim gyjynar, ýörimiz ganym, Ol pulsyrat oýnun görendir köňlüm. Hoş galyň, gülşenli eý …

aý Imdi – Mollanepes

Wysalyndan gamgyn köňlüm açyldy, Pyrkatyndan elip kaddym ýaý imdi. Ýüzüň nury älem ara saçyldy, Hergiz dogmaz özüň kimin aý imdi. Muştakdyr roýuňa …

Biten Gyz – Mollanepes

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde Gudrat bilen bir şahada biten gyz. Waspyňny ýaza men destan içinde, Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz. Seniň …

Mollanepes – Mollanepes

Gaflat ukusynda galdyň, Oýan imdi, Mollanepes! Kä sargaryp, kähi solduň, Oýan imdi, Mollanepes! Hijran bile bagr daglaşar, Seni görsem diýp çaglaşar, Söwer …

Berkarar Bolsun – Mollanepes

Bizden salam bolsun Garaoglan hana, Döwletiň eliňde berkarar bolsun. Arap at, goç ogul, zynatdyr saňa, Söýmek, münmek saňa ygtyýar bolsun. Dünýä pany …

Heserli – Mollanepes

Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň Bir nowça nahaldyr gülli, semerli. Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň Altyn piýaladyr gandu-şekerli. Ak gollar synada tapmyş kemaly, On …

Zary Bilen – Mollanepes

Toty tekellim bir peri, Sözlär şeker zary bilen. Şuňkar guşum bent eýlemiş, Her zülpüniň tary bilen. Görünse ýaryň gül ýüzi, Oltursa gije-gündizi, …

aýt Arzyň, Myhman» – Mollanepes

Diýdim: «Aşyklar şasy!» Diýdi: «Aýt arzyň, myhman!» Diýdim: «Geçgil günähim!» Diýdi: «Ötdüm damja gan», Diýdim: «Tagtyň berkarar!» Diýdi: «Şeýle bipaýan». Diýdim: «Seniň …

Istäp Ki Gözel Ýary – Mollanepes

Istäp ki gözel ýary, gördüm ki salamatdyr, Baş goýdum aýakynda. «Tur! – diýdi – ne halatdyr?» Turdum, diýdim: «Arzym bar». – «Arz …

Geldi Ana Jananyň – Mollanepes

Buşluk, saňa janu ten, geldi ana jananyň, Arzuwy-wysal bilen ol näzli gadyrdanyň Isterki dowa senden, al eliňe galamdanyň, Barmakny katyp ýazgyl, ýok …

Näzli Ýar – Mollanepes

Gara saçyň gije diýip, uklap men, Gündiz eken, çoh armanym, näzli ýar! Saba-säher wagty diýip, çaklap men, Çeşmim açsam, arman eken, näzli …

Gitdim – Mollanepes

Gara gözüň, galam gaşyň Tirdir diýip, gaçdym gitdim. Ýalpyldysyn gara saçyň Mardyr diýip, uçdum gitdim. Aşyk bolup, hiç gezmeýen, Lebni bilmez, gant …

Ol Ýylan – Mollanepes

Gara gözdür aşyklaryň guwanjy, Guran sözüň hasta janyň söýenji, Iki şamar saklap ýatyr bir genji, Genç üstünde halka guran ol ýylan. Men …

Dişleriňe – Mollanepes

Dür Derýadan çyka bilmez, Nazar kylsa dişleriňe. Dowzah meni ýaka bilmez, Ýanyp men ataşlaryňa. «Leýli-Şirin saňa taýdyr» – Diýseler, ol söz bijaýdyr. …