Mohammad Naim

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل محمد نعیم ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰ آلمان *** دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت تـا زمیـن درگردش آمـد خانـه،نـشکست ونریخت خُم بـه جوش آمد ولی مـیخانه نـشکست ونریخت اشـکِ ازمـژگان درین ویرانه نـشکست ونریخت خوشه خُشکی داشت اینجا دانه نشکست ونریخت **** بـا چنـیـن طــرزِجـفــای... »