مخمس محمد نعیم برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل محمد نعیم ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰ آلمان *** دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت تـا زمیـن درگردش آمـد خانـه،نـشکست…

Read More..