تخمیس برقطعه شعر نعتیه ی حضرت ابولمعانی

تخمیس برقطعه شعر نعتیه ی حضرت ابولمعانی نعت آن که برآفاق هر دم فیض عامش می رسد آن که در دل هر زره جانی می…

Read More..