Vay, Vay! Nə Yaman Müşgülə Düşdü Işim, Allah! – Mirzə Ələkbər Sabir

Vay, vay! Nə yaman müşgülə düşdü işim, Allah! Vay, vay! Nə yaman müşgülə düşdü işim, Allah! Fəryadimə yet kim, yanıram atəşə, billah! İslamə xələl qatmadadır…

Read More..

Tapdım!.. – Mirzə Ələkbər Sabir

Tapdım!.. Qoy sağ olsun başımız, düşməsin əsla ayağa, O bizi torğa qoyub, gərçi satıb yandırdı; Bir qədəh1 şol2… suyu şimdi iki yüz yirmi beşə3 Bizə…

Read More..

Şah Dedi – Ağlayıram, Bəs Ki, Üzüm Çirkindir – Mirzə Ələkbər Sabir

Şah dedi – Ağlayıram, bəs ki, üzüm çirkindir Şah1 dedi: – Ağlayıram, bəs ki, üzüm çirkindir, İldə bir görsəm əgər ayinədə surətimi! Ona ərz etdi…

Read More..

Övradımız, Əzkarımız Əfsaneyi-Zəndir – Mirzə Ələkbər Sabir

Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir Övradımız, əzkarımız əfsaneyi-zəndir, Əfsaneyi-zən nuri-dilü ruhi-bədəndir, Çün hübbi-nisa lazımeyi-hübbi-vətəndir,  Əhli-vətəniz, hübbi-vətən yad alırız biz!  Dindarləriz, gündə bir arvad alırız biz! Yox fərq…

Read More..

Mühərrirlərə – Mirzə Ələkbər Sabir

Mühərrirlərə Tə’limə dair odlu yazılmış məqalələr, Zənn etmə, mültəhib olaraq xəlqi yaxmayır… Yox, yox, cəmaət anlamış elmin məziyyətin, Amma nə çarə, daldakı məl’un buraxmayır!..

Read More..

Lənət Sənə, Ey Cəhl, Nə Bidad Ediyorsan! – Mirzə Ələkbər Sabir

Lənət sənə, ey cəhl, nə bidad ediyorsan! Lənət sənə, ey cəhl, nə bidad ediyorsan! Hər gün yeni min məl’ənət icad ediyorsan! Sərməşq edərək Habilü Qabil1…

Read More..

Gündə Üç Kağızı, Beş Kopyanı Imza Edərək – Mirzə Ələkbər Sabir

Gündə üç kağızı, beş kopyanı imza edərək Gündə üç kağızı, beş kopyanı imza edərək, Rayevski çəkiyormuş nə məratib zəhəmat?! Kişinin zəhməti çoxkən uçitellərdən də (?)…

Read More..

Ənin – Mirzə Ələkbər Sabir

Ənin Uçdun, ey ruhi-pürfütuhi-Həsən! Uçuşun iztirari-təndənmi? Qoca bülbül, niyə savuldun1 sən?  Ya səfa bulmadın çəməndənmi? Ey həqiqi mücahidi-islam! Nəşri-irfanda etdiyincə dəvam – Səni alamə yaxdı…

Read More..

Cümələrdə Dükan Açmaz Bakılı – Mirzə Ələkbər Sabir

Cümələrdə dükan açmaz bakılı Cümələrdə dükan açmaz bakılı, İstəsən gəz Bakının hər yerini; Ancaq, ancaq… arasından qapının Şey satıb razı edər müştərini.

Read More..

Bəlayi-Fəqrə Düşdün, Razı Ol, Biçarə, Səbr Elyə! – Mirzə Ələkbər Sabir

Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr elyə!  Bəlayi-fəqrə düşdün, razı ol, biçarə, səbr eylə!  Üzün oldisə gər külfət yanında qarə, səbr eylə! Əsiri-qeydi-fəqr oldun, yazıq,…

Read More..

Aldanmaram Ki, Doğrudur Ayinin, Ey Əmu! – Mirzə Ələkbər Sabir

Aldanmaram ki, doğrudur ayinin, ey əmu! Aldanmaram ki, doğrudur ayinin, ey əmu! Kəssin məni, həqiqi isə dinin, ey əmu! İmanına qəsəmlə çapırsan cəmaəti, Quldurçuluq tüfəngimidir…

Read More..

Zahida, Gəl Soyunaq Bir Kərə Paltarımızı – Mirzə Ələkbər Sabir

Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı, Çıxaraq zahirə batindəki əfkarımızı, Pişgahi-nəzəri-xəlqə dutaq harımızı, Görüb onlar dəxi təhqiq eləsin varımızı,…

Read More..

Tutdum Orucu Irəməzanda – Mirzə Ələkbər Sabir

Tutdum orucu irəməzanda Tutdum orucu irəməzanda, Qaldı iki gözzərim qazanda, Mollam da döyür yazı yazanda…

Read More..

Şirvan – Mirzə Ələkbər Sabir

Şirvan Şe’rimi, Molla dayı, zənbilə salsan, mənə nə?! Düşməyib ümdənü səhvən yada Şirvan, mənə nə?! Özüm aciz deyiləm, şəhrimizin ətvarın Çəkərəm nəzmə, əgər olsa da…

Read More..

Qorxuram – Mirzə Ələkbər Sabir

Qorxuram Payi-piyadə düşürəm çöllərə, – Xari-müğilan görürəm, qorxmuram. Seyr edirəm bərrü biyabanları, – Quli-biyaban görürəm, qorxmuram. Gah oluram bəhrdə zövrəqnişin, – Dalğalı tufan görürəm, qorxmuram….

Read More..

Növhə – Mirzə Ələkbər Sabir

Növhə  Ərseyi-aləmin yenə vəz’i bəlali görsənir!  Yoxsa səbati-aləmin hiyni-zəvali görsənir! Ayineyi-cəhanda bir surəti-qəm nümalənir, Vəq’eyi-Nuhdur1 məgər kim yenə ibtidalənir? Yoxsa sinini-aləmin günləri intihalənir,  Ya ki,…

Read More..

Məzlumluq Edib Başlama Fəryadə, Əkinçi! – Mirzə Ələkbər Sabir

Məzlumluq edib başlama fəryadə, əkinçi! Məzlumluq edib başlama fəryadə, əkinçi!1 Qoyma özünü tülkülüyə, adə, əkinçi! Bir üzrlə hər gündə gəlib durma qapımda, Yalvarma mənə, boynunu…

Read More..

İstəsən Könlüm Kimi Zülfün Pərişan Olmasın – Mirzə Ələkbər Sabir

İstəsən könlüm kimi zülfün pərişan olmasın İstəsən könlüm kimi zülfün pərişan olmasın, – Ol qədər cövr et mənə ah etmək imkan olmasın! Dərdi-eşqin qəsdi-can etdisə,…

Read More..

Fəhlə , Özünü Sən Də Bir Insanmı Sanırsan! – Mirzə Ələkbər Sabir

Fəhlə , özünü sən də bir insanmı sanırsan! Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?! Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan?! İnsan olanın cahü cəlali gərək…

Read More..

Ə.Qəmküsar Bəradərimə Cavab – Mirzə Ələkbər Sabir

Ə.Qəmküsar bəradərimə cavab “Təhvili-ibarət” sözünü “tərcümə” qanmaq, – Məktəbli çocuqlar da bilir kim, bu xətadır; Bir boylə xəta kəlmə mühərrir qələmindən Cari olur isə, ədəbiyyatə…

Read More..

Çatlayır, Xanbacı, Qəmdən Ürəyim – Mirzə Ələkbər Sabir

Çatlayır, Xanbacı, qəmdən ürəyim Çatlayır, Xanbacı, qəmdən ürəyim, Qavuşub lap acığımdan kürəyim! Nola bir evdə qoyaydız qarabaş, Verməyəydiz məni bu əbləhə, kaş! Mən ki, damdan,…

Read More..

Bakı Pəhlivanlarına – Mirzə Ələkbər Sabir

Bakı pəhlivanlarına Könlüm bulanır kuçədə cövlanını görcək, Nitqim tutulur hərzəvü hədyanını görcək. Canım üzülür əldəki qalxanına baxcaq, Qəlbim alışır beldəki patranını görcək. Baxdıqca revolverinə əndamım…

Read More..

Yaşadıqca Xərabə Şirvanda – Mirzə Ələkbər Sabir

Yaşadıqca xərabə Şirvanda Yaşadıqca xərabə Şirvanda Bir səfa görmədim o viranda. Yaşadıqca əzabə düşdü tənim, Mənə zindan kəsildi öz vətənim. Əbədən olmadım o büq’ədə şad,…

Read More..

Təraneyi-Şairanə – Mirzə Ələkbər Sabir

Təraneyi-şairanə Süluki şairin eynən səfa deyil də, nədir? Vətənpərəstə bu məslək rəva deyil də, nədir? Nasıl da əsrə görə məzhər olmasın şair?! Füadı lövheyi-giytinüma deyil…

Read More..

Səfil Tacir Deyir Ki – Mirzə Ələkbər Sabir

Səfil tacir deyir ki Bir neçə ildir ki, uyub işrətə, Bilməmişəm əmri-ticarət nədir? İndi deyirlər, hacı, borcun da var… Çox da var, ondan mənə xiffət…

Read More..

Qafil Yaşamaqdansa Gözəl Kardır Ölmək – Mirzə Ələkbər Sabir

Qafil yaşamaqdansa gözəl kardır ölmək Qafil yaşamaqdansa gözəl kardır ölmək, Hərçənd ki, qəflətlə1 dəxi ardır ölmək; Zənciri-cəhalətdə bu alçaq yaşayışdan, Cahil, sənə dar üzrə səzavardır…

Read More..

Nə Yazım – Mirzə Ələkbər Sabir

Nə yazım Şairəm, çünki vəzifəm budur əş’ar yazım, Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım, Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni tar yazım, Pisi pis1, əyrini əyri,…

Read More..

Məmdəli Deyir Ki – Mirzə Ələkbər Sabir

Məmdəli deyir ki Nasirülmülk1, sənə boylə gümanım yox idi Ki, bu tezlikdə qohumluq odunu sərd edəsən; Mən Ədesdən sürünəm Berlinə didarın üçün, Qapına üz tutam…

Read More..

İdrakdir Müsibətə Miyzan, Əvət, Əvət – Mirzə Ələkbər Sabir

İdrakdir müsibətə miyzan, əvət, əvət İdrakdir müsibətə miyzan, əvət, əvət, İdraksizlərin ola bilməz müsibəti; İdrakinin məratibinə bağlıdır fəqət Hər bir kəsin tutulduğu ənduhü möhnəti.

Read More..

Ey Əzizim, Xələfim… – Mirzə Ələkbər Sabir

Ey əzizim, xələfim… Ey əzizim, xələfim, mayeyi-izzü şərəfim, ruhi-rəvan, munisi-can, tabü təvan, tazə cəvanım ki, on ildən bəridir ömri-giranmayəmi, yalqız demirəm dinimi, imanımı, insafımı, vicdanımı,…

Read More..

Dindirir Əsr Bizi, – Dinməyiriz – Mirzə Ələkbər Sabir

Dindirir əsr bizi, – dinməyiriz Dindirir əsr bizi, – dinməyiriz, Açılan toplara diksinməyiriz; Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, Biz hələ aftomobil minməyiriz; Quş kimi göydə uçar…

Read More..

Bir Dəstə Gül – Mirzə Ələkbər Sabir

Bir dəstə gül İranlı deyir ki, ədl ilə dad olsun; Osmanlı deyir ki, millət azad olsun; Zahid nə deyir? – Deyir ki, qarnım dolsun, İranlı…

Read More..

Ata Nəsihəti – Mirzə Ələkbər Sabir

Ata nəsihəti Bəsdir, ey oğul, boş yerə bu elmə çalışma,  Qanın tələf oldu! Gündüz, gecə sə’y eyləyibən dərsə alışma,  Canın tələf oldu! Bu şəhrdə çoxdur,…

Read More..

Vaqieyi-Yubileykaranə – Mirzə Ələkbər Sabir

Vaqieyi-yubileykaranə Girdim yerimə başımda qayğu, Gördüm gecə bir qəribə uyğu: Bir şəhrdəyəm ki, cümlə dəhri Gəzsən, bulamazsan oylə şəhri; Ləzzətli suyu, gözəl havası, Var behcəti,…

Read More..

Tanrı Hər Yerdə Pulu Bir Ürəyi Səxtə Verər – Mirzə Ələkbər Sabir

Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səxtə verər Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səxtə verər, Mə’rifət müftədi çün, kasibi-bədbəxtə verər. Hacı Rüstəm əmiyə yeddi…

Read More..

Sabiri-Şeyda Ki, Tərki-Şəhri-Şirvan Eylədi – Mirzə Ələkbər Sabir

Sabiri-şeyda ki, tərki-şəhri-Şirvan eylədi Sabiri-şeyda ki, tərki-şəhri-Şirvan eylədi, Bülbülə bənzərdi kim, meyli-gülüstan eylədi; Min üç yüz birdə hicrətdən sora meymun ili1, Axiri-şəvvaldə əzmi-Xorasan eylədi… 1…

Read More..

Osmanlılar, Aldanmayın, Allahı Sevərsiz! – Mirzə Ələkbər Sabir

Osmanlılar, aldanmayın, Allahı sevərsiz!  Osmanlılar, aldanmayın, Allahı sevərsiz!  İranlı kimi yanmayın1, Allahı sevərsiz! Şad olmayın, ey sevgili millət vükəlasi, Osmanlıda cari ola qanuni-əsasi! Qanuni-əsasi demə,…

Read More..

Müəllimlər Siyezdi – Mirzə Ələkbər Sabir

Müəllimlər siyezdi Baş tutdu müəllimlərin iclasi-siyezdi, Ey vay, uçitellər yenə dərkar olacaqdır!.. Zənnimcə mənim, işbu yığıncaqda həmana Bildirki məsail1 yenə təkrar olacaqdır. Təşkil edəcəklər kişilər…

Read More..

Lam Deyir Ki – Mirzə Ələkbər Sabir

…Lam deyir ki Şeyxül-islamlərin, müftiyi-islamlərin Hankısı satmadı on müslümi bir tərsayə?1 “Satdı gülzari-behişti iki buğdayə babam, Satmasam naxələfəm mən onu bir arpayə”2. 1 Qəzetdə mətbəə…

Read More..

Haləti-Məstliyində Nə Olur, Ey Əyyaş! – Mirzə Ələkbər Sabir

Haləti-məstliyində nə olur, ey əyyaş! Haləti-məstliyində nə olur, ey əyyaş! Baxıb ayinəyə görsən əcəba surətini; O kərahət, o səfalət, o rəzalət tökülən Surətindən utanıb, anla…

Read More..

Ərdəbil Hakimi Rəşidülmülkə – Mirzə Ələkbər Sabir

Ərdəbil hakimi Rəşidülmülkə Şeyx Sə’di1 deyir ki Ey qolçomaq, əlsizlərə çox eyləmə azar, Zənn etmə ki, daim belə qızğın qala bazar… Min zülm çatır xəlqə…

Read More..

Çünki Vücudi-Alim Bir Ne’məti-Xudadır – Mirzə Ələkbər Sabir

Çünki vücudi-alim bir ne’məti-xudadır  Çünki vücudi-alim1 bir ne’məti-xudadır,  Ne’mət ki, getdi əldən, qan ağlamaq rəvadır! Əhli-həqin əvamə nisbət deyil vəfatı, Bil, alimin həyatə təbdil olur…

Read More..

Bə’zi Yerlərdə Təsadüf Olunur Aşa, Ətə – Mirzə Ələkbər Sabir

Bə’zi yerlərdə təsadüf olunur aşa, ətə Bə’zi yerlərdə təsadüf olunur aşa, ətə, Müftə görcək tuturam kəndimi bozbaşa, ətə! Deyirəm, kaş qonaqlıq olan evlərdə bütün Yeyib-içməkdə…

Read More..

Ah Eylədiyim Nəş’eyi-Qəlyanın Üçündür – Mirzə Ələkbər Sabir

Ah eylədiyim nəş’eyi-qəlyanın üçündür Ah eylədiyim nəş’eyi-qəlyanın üçündür, Qan ağladığım qəhveyi-fincanın üçündür. Və’z eylədiyim hədyəvü ehsandan ancaq, Ümdə qərəzim kisəvü həmyanın üçündür. Sərgəştəliyim xərməni-buğdalar ucundan,…

Read More..

Zahidlərə – Mirzə Ələkbər Sabir

Zahidlərə Aç dilini, yum gözünü, zahida, Vird oxu, heç anlama mə’nasını! Baxma bir ibrətlə bütün aləmə, Görmə həqin nuri-təcəllasını! Xüşk ibadətlə, quru zöhdlə Anlama sən…

Read More..

Uçitellər – Mirzə Ələkbər Sabir

Uçitellər Tövqif edilmişdi mağıl Gəncə siyezdi, Olmuşduq əcəb biz dəxi rahət, uçitellər! Düşdü tavuğu dövriyə1 bədbəxt “Nicat”ın2, Əyləşmədi bir ləhzə fərağət, uçitellər! Divan-dərəni bəndə çəkib…

Read More..

Sipəhdar Deyir Ki – Mirzə Ələkbər Sabir

Sipəhdar deyir ki Arşimed:1 “Bir nöqtə bulsaydım, ona bil’istinad Qaldırardım cürmi-ərzi” – söyləmişdir; leyk mən Qaldırardım büsbütün İranı da, Turanı da – Kisəmə girsəydi2 ancaq…

Read More..

Qocalar Marşı – Mirzə Ələkbər Sabir

Qocalar marşı Bir qocayam, çaq nər kimi yaşaram, Dörd arvadı bir-birinə qoşaram, Bir ildə üç-dördün alıb boşaram,  Qoca kişi yalqız yatmaz…m! Barmağıma əqiq üzük taxaram,…

Read More..

Nolur Şirinməzaq Etsə Məni Həlvayi-Hürriyyət – Mirzə Ələkbər Sabir

Nolur şirinməzaq etsə məni həlvayi-hürriyyət Nolur şirinməzaq etsə məni həlvayi-hürriyyət, Yesəm bir löqmə ondan, söyləsəm oxqay, hürriyyət! De, xeyr olsun, yuxu gördüm ki, bir dərya…

Read More..

Məsləhət – Mirzə Ələkbər Sabir

Məsləhət Ağrın alım, ay Məşəd Sijimqulu1, Altmışa yetdin, demə oldun ölü, Şükr ola Allaha, canındır sulu, Çox da, kişi, tutma beş əlli pulu2,  Ver pulunu,…

Read More..

İstərəm Ölməyi Mən, Leyk Qaçır Məndən Əcəl – Mirzə Ələkbər Sabir

İstərəm ölməyi mən, leyk qaçır məndən əcəl İstərəm1 ölməyi mən, leyk qaçır məndən əcəl, Gör nə bədbəxtəm, əcəldən də gərək naz çəkəm. 1 Qəzetdə istərəm…

Read More..

Əzrailin Iste’fası – Mirzə Ələkbər Sabir

Əzrailin iste’fası Əzrail ərz edərək söylədi: “Ey rəbbi-ənam… Bir təbib, iştə, bu il qullarını qırdı təmam. Mən edincə hələ bir ölməli bimarı həlak, O alır…

Read More..

E’tila Etdikcə, Derlər, Yüksəyə Təyyarələr – Mirzə Ələkbər Sabir

E’tila etdikcə, derlər, yüksəyə təyyarələr E’tila etdikcə, derlər, yüksəyə təyyarələr – Görməyə nail olur hər yanda alçaq yerləri. İşbu qanunu bizim mənsəblilər bilsəydi, ah, Bir…

Read More..

Camuşçu Və Sel – Mirzə Ələkbər Sabir

Camuşçu və sel Bir kişi saxlayırdı bir camuş, Su qatırdı südə, edirdi füruş. Yağdı şiddətlə bir yağış nagah, Kişinin vəz’i-hali oldu təbah. Tutdu dünyanı sellərin…

Read More..

Bakı Fəhlələrinə – Mirzə Ələkbər Sabir

Bakı fəhlələrinə  Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi,  Fəhlə də özün daxili-insan edir imdi. Olmaz bu ki, hər əmrə dəxalət edə fəhlə, Dövlətli olan yerdə…

Read More..

Xümsi-Şərabı Seyyidə Saqi Verib Dedi – Mirzə Ələkbər Sabir

Xümsi-şərabı Seyyidə saqi verib dedi Xümsi-şərabı Seyyidə saqi verib dedi: Sabir fəqirdir, yetər ancaq zəkat ona1. 1 Müsəlmanlar hər il öz qazanclarından “xüms” və “zəkat”…

Read More..

Təraneyi-Əsilanə – Mirzə Ələkbər Sabir

Təraneyi-əsilanə  Nə soxulmusan arayə, a başı bəlalı fəhlə?!  Na xəyal ilə olubsan belə iddialı, fəhlə?! Sənə dinmədikcə, əbləh, azıxıb yolun çaşırsan, Qapıda dayanmayıb da, zala…

Read More..

Səda Nın 162-Ci Nömrəsinə – Mirzə Ələkbər Sabir

“Səda”nın 162-ci nömrəsinə Şairəm, əsrimin ayinəsiyəm, Məndə hər kəs görür öz qaş-gözünü; Necə kim, dün “Birisi”1 baxdı mənə2, Gördü ayinədə ancaq özünü. 1 Birisi –…

Read More..

Qabla Dəxi Marfaşını, Mir Haşım! – Mirzə Ələkbər Sabir

Qabla dəxi marfaşını, Mir Haşım! Qabla dəxi marfaşını, Mir Haşım!1 Durma, götür qaç başını, Mir Haşım! Qəsb edəli məsnədi-peyğəmbəri, Dikkeyi-baqqal elədin mənbəri, Lobya, noxud satmağa…

Read More..

Nasirülmülk Bakıdan İrana Azim Olduqda – Mirzə Ələkbər Sabir

Nasirülmülk Bakıdan İrana azim olduqda Məncə, İranə əbəs əzm ediyor Nasiri-mülk, Göz önündə görürəm çünki budur İranı; Var ikən parlaman içrə bu qədər qasiri-mülk –…

Read More..