ما هر علم و حاکم لولاک – مولانا خالد نقشبندی

ما هر علم و حاکم لولاک اوحدی ممالک ادراک داور دهر و حامی اسلام اعلم و اعمل و همه ادراک طالع سعد، احمد مرسل سحر…

Read More..

ای شده در دهر به دانش علم – مولانا خالد نقشبندی

ای شده در دهر به دانش علم وی زده بر مهر ز عنبر رقم نامه اندوه زدایت رسید شکوه کنان از من و رنج و…

Read More..

(هنگام عزیمت از مدینه و وداع با سرور کاینات) – مولانا خالد نقشبندی

(هنگام عزیمت از مدینه و وداع با سرور کاینات) ای جلوگاه ایزد دادار الوداع ای قبله گاه احمد مختار الوداع ای شافع گروه گنهکار روز…

Read More..

دوشم خرد به طعنه بگفت ای تباه کار – مولانا خالد نقشبندی

دوشم خرد به طعنه بگفت ای تباه کار نیکو شدی ز فعل بد خویش شرمسار بگداخت از خجالتم از بس که یاد کرد نا اهلی…

Read More..

ای داوری که خاک درت دیده را جلاست – مولانا خالد نقشبندی

ای داوری که خاک درت دیده را جلاست صد جم بر آستان جلالت کمین گداست با وجود مدرکی و عموم عوایدت حاتم بخیل و آصف…

Read More..

مهجور و زبان بسته و سرگردانم – مولانا خالد نقشبندی

مهجور و زبان بسته و سرگردانم رنجور و جگر سوخته و حیرانم از چشم تو چشم التفاتی دارم گر پای نهی به چشم، جان افشانم…

Read More..

این چه خاک است کزو رایحه جان آمد – مولانا خالد نقشبندی

این چه خاک است کزو رایحه جان آمد خس و خارش به نظر سنبل و ریحان آمد همچو مرغی که پس از هجر به گلزار…

Read More..

(هنگام ترک مشهد مقدس و وداع با حضرت رضا علیه السلام) – مولانا خالد نقشبندی

(هنگام ترک مشهد مقدس و وداع با حضرت رضا علیه السلام) خالد بیا و عزم سفر زین مقام کن بر روضه رضا به دل و…

Read More..

چار جنت بود در این دنیا – مولانا خالد نقشبندی

چار جنت بود در این دنیا همه زیبا و شهره ایام در سمرقند و سغد و در بصره هست نهر ابله پدرام شعب بوان به…

Read More..

ای رام ترا ابلق چرخ سرکش – مولانا خالد نقشبندی

ای رام ترا ابلق چرخ سرکش از یمن شه عادل افریدون وش شاهی که سرا سیمه شود زال فلک چون رستم اگر پای نهد بر…

Read More..

نبی صدیق و سلمان، قاسم است و جعفر و طیفور – مولانا خالد نقشبندی

نبی صدیق و سلمان، قاسم است و جعفر و طیفور که بعد از بوالحسن شد بوعلی و یوسفش گنجور ز عبدالخالق آمد عارف و محمود…

Read More..

ای ملک شیوه فرخنده شعار – مولانا خالد نقشبندی

ای ملک شیوه فرخنده شعار وی فلک پایه عالی مقدار کان فضل و هنر و مهر و وفا منبع شرم و ادب، کوه وقار مفخر…

Read More..

آرام رفت از دل و آرام جان ندید – مولانا خالد نقشبندی

آرام رفت از دل و آرام جان ندید جان بر لب آمد و رخ آن مهربان ندید بر گلشن خزان رسیده رویم ز اشک سرخ…

Read More..

ای سراسیمه قهر تو سپهر دوار – مولانا خالد نقشبندی

ای سراسیمه قهر تو سپهر دوار گرنه طاقی، ز چه نه طاق فلک رای مدار؟ توامان وار کنی جمع به هم آتش و آب شاهد…

Read More..

ای خون فشرده در دل یاقوتت از رقم – مولانا خالد نقشبندی

ای خون فشرده در دل یاقوتت از رقم تیر فلک چو قوس ز رشک شده است خم این بارهاست کز پی یک نامه سیاه آدم…

Read More..

نسیما گرفتند ره بر در آن سرو دلجویت – مولانا خالد نقشبندی

نسیما گرفتند ره بر در آن سرو دلجویت بگو ای زمره شیر افکنان نخجیر آهویت ز طول مدت هجران و شام محنت دوری تو مانی…

Read More..

ای مه برج شرف سروری – مولانا خالد نقشبندی

ای مه برج شرف سروری وی در درج صدف دلبری مهر جان تاب سپهر کمال تازه گل گلبن پیغمبری چند بنفشه ز ریاض دلم منتخب…

Read More..

از روم تا به هند گرفتیم جان به کف – مولانا خالد نقشبندی

از روم تا به هند گرفتیم جان به کف بهر نثار مرقد شه بوعلی شرف بر وی قسم به جان عزیز مبارزش کاندر وفاش کرد…

Read More..

ز چنگ این سپهر چنگ پشت چنگ سان نالم – مولانا خالد نقشبندی

ز چنگ این سپهر چنگ پشت چنگ سان نالم مکن عیبم که قامت گشته از نیرنگ آن نالم ز بی مهری و بدعهدی این گردون…

Read More..

هزبر بیشه مردی سلیم بن محمود آنکه – مولانا خالد نقشبندی

هزبر بیشه مردی سلیم بن محمود آنکه به نوک نیزه اش بس عقده واناشده، واشد ز کینش رزمگه شد دشت چین از بس تن بی…

Read More..

برد گل رشک از روی محمد (صلعم) – مولانا خالد نقشبندی

برد گل رشک از روی محمد (صلعم) خویش خون گشته از روی محمد سپر شد پیش پیکان غم آنکو نظر دارد بر ابروی محمد دهد…

Read More..

(هنگام اقامت در دهلی به یاد وطن سروده است) – مولانا خالد نقشبندی

(هنگام اقامت در دهلی به یاد وطن سروده است) خون شد دلم، نسیم صبا غمگسار شد بر دشت شهرزور، دمی رهگذار شو رفت آنکه ما…

Read More..

زهی شهنشه عالی و ظل یزدانی – مولانا خالد نقشبندی

زهی شهنشه عالی و ظل یزدانی قرین دولت و شوکت، خلیل رحمانی کف سخای ترا بحر گفتم و دل گفت قیاس بحر ز کف می…

Read More..

موسم عید است و ما نومید از دیدار یار – مولانا خالد نقشبندی

موسم عید است و ما نومید از دیدار یار عالمی در عیش و نوش و ما و چشم اشکبار هر کسی با یار در گشت…

Read More..

بی روی تو رفت طاقت از دل – مولانا خالد نقشبندی

بی روی تو رفت طاقت از دل در دست نماند اختیارم جز شوق وصال روی خوبت نبود به دل حزین قرارم از هجر تو جان…

Read More..

از وحی سخن نیست، دگر کیست که چون تو – مولانا خالد نقشبندی

از وحی سخن نیست، دگر کیست که چون تو در فتح معارف زده بر لوح قلم را زین بیع و شرائی که تو کردی چه…

Read More..

سلامی جانفزا چون نشاه می – مولانا خالد نقشبندی

سلامی جانفزا چون نشاه می تحیاتی فزون تر زان پیاپی بر آن نو باوه باغ جوانی که باشد زهر بی او زندگانی

Read More..

یا خیالت را بگو تا رو بگرداند ز من – مولانا خالد نقشبندی

یا خیالت را بگو تا رو بگرداند ز من چون به بستر آرزوی خواب باشد بی توام یا بیاسایم دمی با وی، فرو میرد مگر…

Read More..

چیست بر آنکس که پوید خاک سالار عرب – مولانا خالد نقشبندی

چیست بر آنکس که پوید خاک سالار عرب می نبوید تا ابد بویای پر عطر و طرب بر سرم چندان مصیبت ریخت از هجران تو…

Read More..

اگر مرد کاری در دوست باز است – مولانا خالد نقشبندی

اگر مرد کاری در دوست باز است وگر قصه جویی، حکایت دراز است بود کار آزادگان ترک هستی به ابحاث محمود و نقل ایاز است…

Read More..

عبدالرحمن، شیرمردان، شاه گردون، جاودان – مولانا خالد نقشبندی

عبدالرحمن، شیرمردان، شاه گردون، جاودان با عموم شهرتش، مهر است مانند سها توپ اژدر وار را چون بر عراده تکیه داد پاره شد خمپاره وش…

Read More..

(در زیارت مرقد بایزید بسطامی) – مولانا خالد نقشبندی

(در زیارت مرقد بایزید بسطامی) یارب به حق تربت سلطان بایزید یارب به قاطعیت برهان بایزید یارب به آشیانه شهباز لامکان یارب به قرب و…

Read More..

بحمدالله که از اقبال و بخت خسرو ثانی – مولانا خالد نقشبندی

بحمدالله که از اقبال و بخت خسرو ثانی در درج مروت، اختر برج جهانبانی چراغ دودمان شیر شیران، شاه گردون جاه حسن بیگ آنگه زیبد…

Read More..

امامانی کز ایشان زیب دین است – مولانا خالد نقشبندی

امامانی کز ایشان زیب دین است به ترتیب اسمشان میدان چنین است علی، سبطین و جعفر با محمد دو موسی باز زین العابدین است پس…

Read More..

فرید دهر ملا صالح راد – مولانا خالد نقشبندی

فرید دهر ملا صالح راد که تا بد داد علم و فضل می داد روانش بود مرغ گلشن قدس روان شد سوی نزهتگاه خود شاد…

Read More..

هر چند دل از محنت ایام داغ یافت – مولانا خالد نقشبندی

هر چند دل از محنت ایام داغ یافت رمزی ز داغهای دلم قرچه داغ یافت اما چو دید راه وصال است وصل را وهم آن…

Read More..

بود پیش از کار حارث، نام دیو بد سرشت – مولانا خالد نقشبندی

بود پیش از کار حارث، نام دیو بد سرشت پس به هر گردون ورا نام دگر شد سرنوشت عابد و زاهد، مودب در چهارم مستحیب…

Read More..

اندر ره عشق خسته جانی بهتر – مولانا خالد نقشبندی

اندر ره عشق خسته جانی بهتر وز شرح غم تو بی زبانی بهتر بیمارئی کاو موجب دیدار تو بود صد بار ز صحت جوانی بهتر…

Read More..

ای گشته من فگار بی تو – مولانا خالد نقشبندی

ای گشته من فگار بی تو نومید ز زندگانی خویش زارم چو کشی به درد هجران می ترس از نوجوانی خویش تا چند فراشم گذاری…

Read More..

(ماده تاریخ در سوگ میرعثمان) – مولانا خالد نقشبندی

(ماده تاریخ در سوگ میرعثمان) داد از این گردون دون، فریاد ازین نیست جز مردان حق را در کمین بحر احسان، کوه عرفان، کان جود…

Read More..

خورد در نافه خون مشک ختن از رشک گیسویش – مولانا خالد نقشبندی

خورد در نافه خون مشک ختن از رشک گیسویش نهد سروسهی سر در قدم از قد دلجویش اگر زاهد به خواب آن شوخ را بیند…

Read More..

آنکه صد فضل بر روان دارد – مولانا خالد نقشبندی

آنکه صد فضل بر روان دارد هر که سودای نام آن دارد نام نامی او به بیت اخیر همچو در در صدف مکان دارد گنج…

Read More..

قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین – مولانا خالد نقشبندی

قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین نیست، قاضی خود بود چون دیگران شاهد بر این می ستاند تا نبیند نان او هرگز به خواب خواب…

Read More..

واله شوق جمال دوستان – مولانا خالد نقشبندی

واله شوق جمال دوستان بی نصیب از گشت باغ و بوستان بنده وامانده از وصل حبیب خالد درمانده در هندوستان

Read More..

داد از تظلم فلک حقه باز داد – مولانا خالد نقشبندی

داد از تظلم فلک حقه باز داد چندین هزار خرمن هستی به باد داد در گلشن وجود شکفته نشد گلی کآخر ورق ورق نه به…

Read More..

ای از مژه ات غرقه به خون استادم – مولانا خالد نقشبندی

ای از مژه ات غرقه به خون استادم وز خط تو در قید جنون استادم دلداده دیده خمار آلودت عالم همه وز جمله فزون استادم…

Read More..