به تاب تب فتاد از تاب رویت این دل بی تاب – مولانا خالد نقشبندی

به تاب تب فتاد از تاب رویت این دل بی تاب ز تاب کاکلت از سینه شد صبر و ز چشمم خواب

Read More..

خاک پای حضرت صدیق شاه نقشبند – مولانا خالد نقشبندی

خاک پای حضرت صدیق شاه نقشبند خالد درمانده تقصیر بار و مستمند

Read More..

طمع دارد به فضل حی معبود – مولانا خالد نقشبندی

طمع دارد به فضل حی معبود غلام خالد و صدیق محمود

Read More..

تا به خالت شد سر زلف آشنا – مولانا خالد نقشبندی

تا به خالت شد سر زلف آشنا عالمی را عام شد درد و بلا

Read More..

جلای آینه دل ز زنگ خود بینی – مولانا خالد نقشبندی

جلای آینه دل ز زنگ خود بینی غلام حضرت ایشان، محمد حپینی

Read More..

طمع دارد ز جانان زلف سرمد – مولانا خالد نقشبندی

طمع دارد ز جانان زلف سرمد شهید کربلای عشق احمد

Read More..

جدل با هزبر دمان می کنی – مولانا خالد نقشبندی

جدل با هزبر دمان می کنی چنین می شوی، چون چنان می کنی

Read More..

حالتم رشک ده مجنون کن – مولانا خالد نقشبندی

حالتم رشک ده مجنون کن از غمت دیده من جیحون کن

Read More..

غوث عالم ، خواجه گردون فراز سربلند – مولانا خالد نقشبندی

غوث عالم ، خواجه گردون فراز سربلند یکه تاز عرصه تجرید شاه نقشبند

Read More..

چون قمری سرگردان ، از جفت جدا مانده – مولانا خالد نقشبندی

چون قمری سرگردان ، از جفت جدا مانده از هجر سهی قدان، در دشت زنم کو کو

Read More..

فریاد ز دست دلبر سنگین دل – مولانا خالد نقشبندی

فریاد ز دست دلبر سنگین دل بیداد ، ز بیداد مه مهر گسل

Read More..

خالد اندر بهشت خالد باد – مولانا خالد نقشبندی

خالد اندر بهشت خالد باد بالنبی و آله الا مجاد

Read More..

مظهر لطف صمدی خالد است – مولانا خالد نقشبندی

مظهر لطف صمدی خالد است منبع فیض ابدی خالد است

Read More..

خالدا کرد فلک قد ترا خم، یعنی – مولانا خالد نقشبندی

خالدا کرد فلک قد ترا خم، یعنی که ازین در به یقین وقت بردن رفتن تست

Read More..

نازم به رعنا دلبری سالار هر دو عالم است – مولانا خالد نقشبندی

نازم به رعنا دلبری سالار هر دو عالم است بینم به پای اخترش افشانده تاج آدم است

Read More..

در مکتب دل سبق نباشد – مولانا خالد نقشبندی

در مکتب دل سبق نباشد این مساله در ورق نباشد

Read More..

هر آنکو مست صهبای جنون است – مولانا خالد نقشبندی

هر آنکو مست صهبای جنون است همه کارش ز حیرت واژگون است

Read More..

دلربائی است مرا ، نیم نگاهش چو می است – مولانا خالد نقشبندی

دلربائی است مرا ، نیم نگاهش چو می است در دل نه، نود و نه چون نهی نام وی است

Read More..

هست تعریفی ز تعریفاتت ای شیرین کلام – مولانا خالد نقشبندی

هست تعریفی ز تعریفاتت ای شیرین کلام گاه حد و گاه رسم و گاه ناقص، گه تمام

Read More..

روی زمین جمله زبرجد شده – مولانا خالد نقشبندی

روی زمین جمله زبرجد شده زاغ و زغن آخر ابجد شده

Read More..

ور از نفس کسی چراغ افسرد – مولانا خالد نقشبندی

ور از نفس کسی چراغ افسرد آن شمع شبستان شرف روشن باد

Read More..

سالار رسل، کریم و امجد – مولانا خالد نقشبندی

سالار رسل، کریم و امجد شاهنشه ملک دین احمد

Read More..

یک از یک چون فتد دو در میانه – مولانا خالد نقشبندی

یک از یک چون فتد دو در میانه شود نامت هویدا ، ای یگانه

Read More..

شد چو ماه از نسل زهرا منجلی – مولانا خالد نقشبندی

شد چو ماه از نسل زهرا منجلی اختر برج شرف، سید علی

Read More..