در ستایش بهرامشاه – مسعود سعد سلمان

در ستایش بهرامشاه شد پرنگار ساحت باغ ای نگار من در نوبهار می بده ای نوبهار من من در خمار هجر تو نابوده مست وصل…

Read More..

مرثیه برای رشیدالدین – مسعود سعد سلمان

مرثیه برای رشیدالدین پرده از روی صفه برگیرید نوحه زار زار در گیرید تن به تیمار و اندهان بدهید دل ز شادی و لهو برگیرید…

Read More..

در مدح خواجه رشیدالدین – مسعود سعد سلمان

در مدح خواجه رشیدالدین نوبهاری عروس کردارست سرو بالا و لاله رخسارست باغ پر پیکران کشمیرست راغ پر لعبتان فرخارست کسوت این ز دیبه روم…

Read More..

در مدح ملک ارسلان – مسعود سعد سلمان

در مدح ملک ارسلان گشتند با نشاط همه دوستان گل بس نادر آمد ای عجبی داستان گل بی ابر گل نخندد و بی باد نشکفد…

Read More..

هم در مدح او – مسعود سعد سلمان

هم در مدح او نه چو تو در زمانه ناموری نه چو نام تو در جهان سمری عزم تو کف حزم را تیغی است حزم…

Read More..