چون روی بتان گشت به باغ اندر گل – مسعود سعد سلمان

چون روی بتان گشت به باغ اندر گل چون آب حیات شد به جام اندر مل در هر چمنی خاست ز بلبل غلغل بر گل…

Read More..

تن در غم هجر داده بودم همه شب – مسعود سعد سلمان

تن در غم هجر داده بودم همه شب و از انده تو فتاده بودم همه شب سر بر زانو نهاده بودم همه شب گویی که…

Read More..

بر شاهان جمله پادشاهی داری – مسعود سعد سلمان

بر شاهان جمله پادشاهی داری وز نعمت و کام هر چه خواهی داری ای شاه تو تأیید الهی داری والله که به حق تو پادشاهی…

Read More..

ای مدحت تو فرض و دگر نافلها – مسعود سعد سلمان

ای مدحت تو فرض و دگر نافلها در وصلت تو قافله در قافلها حصنی که به صد تیغ کش آنرا نگشاد کلک تو کند عالیها…

Read More..

ای دشمن و دوست مر تو را یک عالم – مسعود سعد سلمان

ای دشمن و دوست مر تو را یک عالم خاری و گلی با من و با یک عالم در بسته به تو مهر و وفا…

Read More..

اندر ریشم همه خسک پاک برید – مسعود سعد سلمان

اندر ریشم همه خسک پاک برید گوریش خسک گفت مرا هر که بدید این محنت بین که بر من از حبس رسید کز ریش همه…

Read More..

از کفر کشد زریر شیبانی کین – مسعود سعد سلمان

از کفر کشد زریر شیبانی کین آباد کند زریر شیبانی دین بر چرخ نهد زریر شیبانی زین این مرتبت زریر شیبانی بین

Read More..

هر جا که ز فضل پیشگاهی است منم – مسعود سعد سلمان

هر جا که ز فضل پیشگاهی است منم و آن کو یک تن شها سپاهی است منم گر دعوی ملک را گواهی است منم گر…

Read More..

گویی که هوا به زیر گردست امروز – مسعود سعد سلمان

گویی که هوا به زیر گردست امروز با سرما خلق را نبردست امروز دست من و پای من به دردست امروز بفروز آتش که سخت…

Read More..

غمهای تو از راندن خونها کارم – مسعود سعد سلمان

غمهای تو از راندن خونها کارم خود نیست چرا راندن خونها کارم در دیده من از مرگ تو خونها دارم بر مرگ تو با به…

Read More..

ز اول به میان ما به هنگام کنار – مسعود سعد سلمان

ز اول به میان ما به هنگام کنار گر تار قصب بودی بودی دشوار اکنون به میان ما دو ای یک دله یار فرسنگ دویست…

Read More..

در عشق تو جانم انده ناب خورد – مسعود سعد سلمان

در عشق تو جانم انده ناب خورد وز دیده من فراق تو خواب خورد چون ز آتش هجر تو دلم تاب خورد غمهات چنان خورد…

Read More..

چون دانش بود مهربان دایه من – مسعود سعد سلمان

چون دانش بود مهربان دایه من از فخر و شرف زد همه پیرایه من از مایه من بلند شد پایه من من دریا ام کم…

Read More..

تا دعوت دولت تو در گوشم شد – مسعود سعد سلمان

تا دعوت دولت تو در گوشم شد هر زهر که داد بخت بدنوشم شد آن روز که گفته تو در گوشم شد از نغمت پاک…

Read More..

بادام دو چشم تو دلم زار بخست – مسعود سعد سلمان

بادام دو چشم تو دلم زار بخست پسته دهنت جراحتش زود ببست ز آن بود مرا گله ازین شکرم هست ای پسته تو شیرین بادام…

Read More..

ای طبع بده ور ندهی بستانم – مسعود سعد سلمان

ای طبع بده ور ندهی بستانم آن مایه که گرد کرده ای من دانم ای آتش اندیشه چو من درمانم اندر تو زنم گر نبری…

Read More..

ای بدر شده من از غمان تو هلال – مسعود سعد سلمان

ای بدر شده من از غمان تو هلال ای صورت حسن من ز عشق تو خیال گر هیچ مدار دست دهد با تو وصال بر…

Read More..

امید به زندگانیم نیست بسی – مسعود سعد سلمان

امید به زندگانیم نیست بسی منصور سعید را بگویید کسی هستت به خلاص عمر من دست رسی کز جان رمقی مانده ست از تن نفسی

Read More..

از بلبل نالنده تر و زارترم – مسعود سعد سلمان

از بلبل نالنده تر و زارترم وز زرد گل ای نگار بیمارترم از شاخ شکوفه سرنگون سازترم وز نرگس نوشکفته بیمارترم

Read More..

وصلش شادیست وز پسش زود غم است – مسعود سعد سلمان

وصلش شادیست وز پسش زود غم است آزرده ز من شادی و خشنود غم است ای آفت دل ز آتش دل دود غم است مایه…

Read More..

من شاهم و شاعران سواران منند – مسعود سعد سلمان

من شاهم و شاعران سواران منند پس چون که همه ز دوستداران منند هر چند به باب شعر یاران منند والله والله که نیم کاران…

Read More..

گرچه فلک از پیش برانده ست مرا – مسعود سعد سلمان

گرچه فلک از پیش برانده ست مرا با بند گران فو نشانده ست مرا تا دو لبت از دور برانده ست مرا جز روی تو…

Read More..

طاهر که خطاب تو بر از نام تو نیست – مسعود سعد سلمان

طاهر که خطاب تو بر از نام تو نیست در مملکت ایام چو ایام تو نیست رامش چو ازین دولت پدرام تو نیست هر کام…

Read More..

روزان و شبان در آن غم و تیمارم – مسعود سعد سلمان

روزان و شبان در آن غم و تیمارم کاسرار تو را چگونه پنهان دارم دل خون شد و خون ز دیدگان می بارم بینند ز…

Read More..

در آرزوی بوی گل نوروزم – مسعود سعد سلمان

در آرزوی بوی گل نوروزم در حسرت آن نگار عالم سوزم از شمع سه گونه کارآموزم می گریم و می گدازم و می سوزم

Read More..

خوردم همه زهر عشق تو شکر کو – مسعود سعد سلمان

خوردم همه زهر عشق تو شکر کو دیدم بتر هوای تو بهتر کو گر شاخ هوای تو نرفتم بر کو در تاریکی سکندرم گوهر کو

Read More..

چشم ابرست و اشک ازو ژاله شدست – مسعود سعد سلمان

چشم ابرست و اشک ازو ژاله شدست یک روزه غم انده صد ساله شدست در نای مرا دوزخ به خون لاله شدست چون نای همه…

Read More..

بونصر من ار عاشق ایام توام – مسعود سعد سلمان

بونصر من ار عاشق ایام توام از چرخ همیشه طالب کام توام چون نام خودم از تو و با نام توام خود روی نیم نهال…

Read More..

این خوشرویان که ایستادند همه – مسعود سعد سلمان

این خوشرویان که ایستادند همه از مادر حسن دوش زادند همه بزم تو شها چشم نهادند همه در بندگی تو دست دادند همه

Read More..

ای شاه جهان ز ملک باقی شادی – مسعود سعد سلمان

ای شاه جهان ز ملک باقی شادی زیرا که برای ملک باقی زادی سلطانی را جمال باقی دادی سلطان سلاطینی باقی بادی

Read More..

آنی که ز کبر ما نپسندی مهد – مسعود سعد سلمان

آنی که ز کبر ما نپسندی مهد قسمم ز تو خارست ز گل زهر از شهد در عشق توام سود نمی دارد جهد چون لاله…

Read More..

اکنون که شدی به بتکده عاشق زار – مسعود سعد سلمان

اکنون که شدی به بتکده عاشق زار پیش آر صلیب و زود بربند زنار اکنون که همی قلندری جویی یار مردانه بزی و از کسی…

Read More..

هر گه که تو را به رهگذاری بینم – مسعود سعد سلمان

هر گه که تو را به رهگذاری بینم از سایه ت بر زمین نگاری بینم از رشگ دلم چو کفته ناری بینم گر با تو…

Read More..

مشک از سر زلفین تو بویم پس ازین – مسعود سعد سلمان

مشک از سر زلفین تو بویم پس ازین گرد در تو بدیده پویم پس از این پیوسته رضای تو بجویم پس ازین جز با تو…

Read More..

گر چه کندت مساعدت روز بهی – مسعود سعد سلمان

گر چه کندت مساعدت روز بهی آخر ز قضا به هیچ حیلت نرهی تا هست بده چه فایده زآنکه نهی دشمن ببرد خاک خورد گر…

Read More..

سودای تو آتش دلم افزون کرد – مسعود سعد سلمان

سودای تو آتش دلم افزون کرد نادیدن رویت آب چشمم خون کرد هر در که لبت در صدف گوشم ریخت هجران توام ز دیدگان بیرون…

Read More..

دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود – مسعود سعد سلمان

دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود سر گردد رنجور چو افسر دو شود مستی آرد باده چو ساغر دو شود گردد کده ویراه…

Read More..

چون دید که بر عزم سفر دارم رای – مسعود سعد سلمان

چون دید که بر عزم سفر دارم رای آمد به وداعم آن بت روح افزای سوگند همی داد که از بهر خدای ای عهد شکسته…

Read More..

تفت این دل گرم از دم سردم همه شب – مسعود سعد سلمان

تفت این دل گرم از دم سردم همه شب شد سرخ ز خون چهره زردم همه شب صد شربت درد بیش خوردم همه شب ایزد…

Read More..

بر روی دو زلفین بتابم زد دوست – مسعود سعد سلمان

بر روی دو زلفین بتابم زد دوست ز آن زلف به عنبر و گلابم زد دوست بر آتش افروخته آبم زد دوست بشتافت و بوسه…

Read More..

ای ملک به دولت تو دارا گشته – مسعود سعد سلمان

ای ملک به دولت تو دارا گشته وز عدل تو دهر پیر برنا گشته شمشیر تو قهرمان اعدا گشته در جمله تو را ملک مهیا…

Read More..

ای حورا زاده لعبت نوشادی – مسعود سعد سلمان

ای حورا زاده لعبت نوشادی از باغ بهشت کی برون افتادی بندیش که پیرایه به تن بنهادی ای حسن تو پیرایه مادرزادی

Read More..

اندر خور نعمت توام خدمت نیست – مسعود سعد سلمان

اندر خور نعمت توام خدمت نیست و آن کیست کش از نعمت تو قسمت نیست آن چیست که نزدیک من از نعمت نیست جز دیدن…

Read More..

از غنچه ناشکفته مستورتری – مسعود سعد سلمان

از غنچه ناشکفته مستورتری وز نرگس نیم خفته مخمورتری در خوبی از آفتاب مشهورتری ای مه ز مه دو هفته پرنورتری

Read More..

هر ابر که بنگرم غباری شده گیر – مسعود سعد سلمان

هر ابر که بنگرم غباری شده گیر گر گل گیرم به دست خاری شده گیر هر روز مرا خانه حصاری شده گیر عمری شده دان…

Read More..

گوشم ز تو نشنود بتا جز همه سرد – مسعود سعد سلمان

گوشم ز تو نشنود بتا جز همه سرد دل بهره نیافت از تو جز محنت و درد با این همه اندوه نمی باید خورد چو…

Read More..

قبله ست به دوستی ندای تو مرا – مسعود سعد سلمان

قبله ست به دوستی ندای تو مرا جانست به راستی هوای تو مرا امروز چو کس نیست به جای تو مرا در جمله چه بهتر…

Read More..

ز اندیشه هجران و ز نادیدن یار – مسعود سعد سلمان

ز اندیشه هجران و ز نادیدن یار دل خون شد و دیده خون همی گرید زار گویم ز غم فراق روزی صد بار کاین عشق…

Read More..

در شعر مرا نیک و بد چرخ یکی است – مسعود سعد سلمان

در شعر مرا نیک و بد چرخ یکی است گو خواه بگرد بر من و خواه بایست هر شاعر نیک را قوی طایفه ایست والله…

Read More..

چون در چشمم ز حسن تو زیبی زد – مسعود سعد سلمان

چون در چشمم ز حسن تو زیبی زد آن تافته زلف بر دلم شیبی زد اندیشه چو باروی تو آسیبی زد از دور زنخدان توام…

Read More..

تا دل به هوای تو گرفتار آمد – مسعود سعد سلمان

تا دل به هوای تو گرفتار آمد جان در تن من تو را خریدار آمد ای آنکه رخت چون گل پربار آمد از گلبن تو…

Read More..

با هر تاری ساخته چون پود شوی – مسعود سعد سلمان

با هر تاری ساخته چون پود شوی با جمله همه زیان بی سود شوی در دیده عهد دوست چون دود شوی زینگونه به کام دشمنان…

Read More..

ای صدر جهان ناصر تو یزدان باد – مسعود سعد سلمان

ای صدر جهان ناصر تو یزدان باد رای تو معین و دولتت سلطان باد عمر تو و دولت تو جاویدان باد آنچت باد ز کامرانی…

Read More..

ای پای برنجن من ای بند گران – مسعود سعد سلمان

ای پای برنجن من ای بند گران هستم ز تو روزان و شبان جامه دران گریان گریان در تو بزاری نگران کاین محنت من نخواهد…

Read More..

امروز منم چو ماری اندر سله ای – مسعود سعد سلمان

امروز منم چو ماری اندر سله ای ز آوازه من در این جهان ولوله ای بر من هر موی اگر شود سلسله ای از چرخ…

Read More..

از چشم من ار سرشک بتوان رفتن – مسعود سعد سلمان

از چشم من ار سرشک بتوان رفتن بس در گرانمایه که بتوان سفتن ور بی تو بود هیچ به نتوان خفتن کاری باشد چنانکه نتوان…

Read More..

یک چشم تو گر تباه گشت ای دلبر – مسعود سعد سلمان

یک چشم تو گر تباه گشت ای دلبر دلتنگ مشو انده بیهوده مخور بسیار دو نرگس است ای جان پدر بشکفته یکی از دو و…

Read More..

من همت باز دارم و کبر پلنگ – مسعود سعد سلمان

من همت باز دارم و کبر پلنگ ز آن روی مرا نشست کوه آمد و تنگ روزی روزی گردهدم چرخ دو رنگ بر پر تذرو…

Read More..

گر صبر کنم عمر همی باد شود – مسعود سعد سلمان

گر صبر کنم عمر همی باد شود ور ناله کنم عدو همی شاد شود شادی عدو نجویم و صبر کنم شاید که فلک در این…

Read More..

صالح تر و خشک شد ز تو دیده و لب – مسعود سعد سلمان

صالح تر و خشک شد ز تو دیده و لب چه بد روزم چه شور بختم یارب با درد هزار بار کوشم همه شب تو…

Read More..