مدیح سیف الدوله محمود – مسعود سعد سلمان

مدیح سیف الدوله محمود لشگر ماه صیام روی به رفتن نهاد عید فرو کوفت کوس رایت خود برگشاد تاختن آورد عید در دم لشکر فتاد…

Read More..

مدح ملک ارسلان – مسعود سعد سلمان

مدح ملک ارسلان روی بهار تازه همه پرنگار بین خیز ای نگار و می ده و روی نگار بین در مرغزار خوبی هر لاله زار…

Read More..

وصف بهار و مدح منصور بن سعید – مسعود سعد سلمان

وصف بهار و مدح منصور بن سعید پرستاره ست از شکوفه باغ برخیز ای چو حور باده چون شمس کن در جام های چون بلور…

Read More..

مدیح ابوالفرج نصر بن رستم – مسعود سعد سلمان

مدیح ابوالفرج نصر بن رستم هجران تو این شهره صنم باد خزانست کاین روی من از هجر تو چون برگ رزانست در طبع نشاطم طمع…

Read More..