در حق خویش گوید – مسعود سعد سلمان

در حق خویش گوید من که مسعود سعد سلمانم کمتر و پستر از ندیمانم شاه بی موجبی عزیزم کرد وز همه بندگان پدید آورد جای…

Read More..

مدح امیر بهمن – مسعود سعد سلمان

مدح امیر بهمن باز کس چون امیر بهمن نیست آن کش از خلق هیچ دشمن نیست مایه دانش و خردمندی است وصل نیکی و نیک…

Read More..

مدح ابوالقاسم دبیر – مسعود سعد سلمان

مدح ابوالقاسم دبیر باز ابوالقاسم آن خیاره دبیر کودکست و به رأی و دانش پیر کلک او بر رقم که پیوندد هر دبیری که دید…

Read More..

ستایش سلطان مسعود – مسعود سعد سلمان

ستایش سلطان مسعود پدری کز همه ملوک جهان چرخ هرگز چو او نداد نشان پادشاه زمین ملک مسعود که نصیبش ز چرخ هست مسعود گوید…

Read More..

مدح خواجه ابونصر – مسعود سعد سلمان

مدح خواجه ابونصر خواجه بونصر پارسی که جهان هیچ همتا نداردش ز مهان آن دبیری که تا قلم برداشت همه بر صحن درج سحر نگاشت…

Read More..

صفت علی نایی – مسعود سعد سلمان

صفت علی نایی از دگر سو علی به نغمه نای دل برانگیزد ای شگفت ز جای دارد از جنس جنس دمدمه ها آرد از نوع…

Read More..

مدح حسین طبیب – مسعود سعد سلمان

مدح حسین طبیب مشفق عمرها حسین طبیب در همه فعلها بدیع و غریب آنکه در علم طب کند افسوس بر حکیم بزرگ جالینوس جد او…

Read More..

صفت عثمان خواننده – مسعود سعد سلمان

صفت عثمان خواننده باز عثمان عندلیب آواز کرده از قول جادویی آغاز دست زد چون به خفچه ایقاع بگذراند ز اوج چرخ سماع بانگ ناگه…

Read More..

مدح امیر کیکاوس – مسعود سعد سلمان

مدح امیر کیکاوس در برابر امیر کیکاوس خوب و رنگین نشسته چون طاوس مایه عشرتست و کان طرب نکند جز نشاط و عیش طلب پیل…

Read More..

صفت زرور بربطی – مسعود سعد سلمان

صفت زرور بربطی زرور از بربط بدیع نوا برکند لحظه ای به لحن هوا باربد زخم و سرکش آوازست شادی افزای و رنج پردازست زان…

Read More..

مدح شاهینی – مسعود سعد سلمان

مدح شاهینی باز شاهینی نکو دیدار بزم را کرد همچو باغ بهار شاهش افزوده از شرف جاهی شادمانه نشسته چون ماهی ره به سوی نشاط…

Read More..

صفت بانوی قوال – مسعود سعد سلمان

صفت بانوی قوال بانو آن نادر جهان بسرود حمله آورد بر بریشم رود از بر آواز در سر افکندست به گلو مقنعه در افکندست گفتمی…

Read More..

مدح امیر ماهو – مسعود سعد سلمان

مدح امیر ماهو ماهو آن سید ستوده خصال باشد آهسته طبع در همه حال مایه دانش است پنداری هست مستی او چو هشیاری ذات دانا…

Read More..

صفت اسفندیار چنگی – مسعود سعد سلمان

صفت اسفندیار چنگی چنگ اسفندیار چنگی باز با دل و جان ز عیش گوید راز راست گویی هزار دستانیست مجلس از لحن او گلستانیست خوش…

Read More..

صفت ماهوک رقاص – مسعود سعد سلمان

صفت ماهوک رقاص ماهوک در میان چو در گردد مجلس از خرمی دگر گردد طقطق پای او چو برخیزد شادی و لهو در هم آمیزد…

Read More..

صفت پری بانی – مسعود سعد سلمان

صفت پری بانی پری خوش خط ار به رنگ رباب رانده جمع مطربان همه آب قمری مجلسی است و بلبل بزم بشکفاند نوای او گل…

Read More..

صفت کودک جعبه زن – مسعود سعد سلمان

صفت کودک جعبه زن جعبه کودک خویش دلکش راه اشکر همی سراید خوش چون فرو راند زخمه بر جعبه هر که بشنید گرددش سغبه یک…

Read More..

ثنای عضدالدوله شیرزاد – مسعود سعد سلمان

ثنای عضدالدوله شیرزاد گرچه خرم شده ست لوهاوور باشد آن کس که می خورد معذور منظر شاه خلد را ماند که بر او ابر گوهر…

Read More..

مدح ابوالفضایل – مسعود سعد سلمان

مدح ابوالفضایل بوالفضایل که سیدیست اصیل زهره شیر دارد و تن پیل کارها دیده بزمها خورده کامها رانده رزمها کرده فخر گردان و تاج را…

Read More..

توصیف بر شکال – مسعود سعد سلمان

توصیف بر شکال برشکال ای بهار هندستان ای نجات از بلای تابستان دادی از تیر مه بشارت ها باز رستیم از آن حرارت ها هر…

Read More..

طیبت – مسعود سعد سلمان

طیبت طیبتی می کنم معاذالله از پی خرمی مجلس شاه شاعر آری چنین بود گستاخ که بگوید سخن به نظم فراخ چون از آن مجلس…

Read More..

توصیف اسب – مسعود سعد سلمان

توصیف اسب مرکبش فعل برق و صرصر پای وهم گردد سبک چو خاست ز جای سنگ در زیر سم او گرداست رخش خیز است و…

Read More..

صفت محمد نایی – مسعود سعد سلمان

صفت محمد نایی لحن نای محمد نایی ارغنونی بود به تنهایی چون به سر نای او درافتد دم شاد گردد دلی که دارد غم نغمه…

Read More..