مدیح خواجه ابوالفتح رح – مسعود سعد سلمان

مدیح خواجه ابوالفتح رح این دو شغل برید و عرض به تو یافته خرمی و زیبایی روی این را همه بیفروزی صدر آن را همه…

Read More..

ستایش پادشاه – مسعود سعد سلمان

ستایش پادشاه ملکا جهان ز عدل تو به نوبهار ماند کف راد تو بدین ابر زمین نگار ماند تو بزرگ شهریاری و که دید شهریاری…

Read More..

چنان بگریم بر تو که هیچ کس نگریست – مسعود سعد سلمان

چنان بگریم بر تو که هیچ کس نگریست که هیچ وقت به فضل تو هیچ کس ناید تو با زمانه گر بس نیامدی شاید که…

Read More..

ایام شادخواری – مسعود سعد سلمان

ایام شادخواری ای بسا شب که تا به روز سپید متعجب ز من بماند اختر به چپ و راست سیلها راندم به قدح ز آن…

Read More..

وصف گرز پادشاه – مسعود سعد سلمان

وصف گرز پادشاه طعمه شیر مغز گاو آمد که سر گاو جنگ شیر خورد سر گرز ملک نگر که به شکل گاوی آمد که مغز…

Read More..

مدح خواجه بوسعد دوم – مسعود سعد سلمان

مدح خواجه بوسعد دوم خواجه بوسعد عمدة الملکی همچنین سالها بمانی دیر عقل را دانش تو گیرد دست آز را بخشش تو دارد سیر عدل…

Read More..

دست بدان قبضه خنجر زدیم – مسعود سعد سلمان

دست بدان قبضه خنجر زدیم گردن و گوش غزل و مدح را بی حد پیرایه و زیور زدیم بی مر با بخت در آویختیم با…

Read More..

تأسف بر سپید شدن موی – مسعود سعد سلمان

تأسف بر سپید شدن موی مویم آخر جز از سپید نگشت گر چه اول جز از سیاه نرست رنگ آن سرخ هم نشد گر چند…

Read More..

آگاه نیست آدمی از گشت روزگار – مسعود سعد سلمان

آگاه نیست آدمی از گشت روزگار شادان همی نشیند و غافل همی رود دل بسته هواست گزیند ره هوا تن بنده دل آمد و با…

Read More..

ناله از قلعه نای – مسعود سعد سلمان

ناله از قلعه نای به جمله ما که اسیران قلعه ناییم نشسته ایم و زیان کرده بر بضاعتها نه مالهایی کآنگاه بود فایده داشت نه…

Read More..

شکوه از دوری مظفر – مسعود سعد سلمان

شکوه از دوری مظفر ای مظفر فراق یافت ظفر بر تن من نکرده هیچ نبرد خنجری ناکشیده در حمله باره ای نافکنده در ناورد فرقت…

Read More..

خنده جام و گریه شمشیر – مسعود سعد سلمان

خنده جام و گریه شمشیر اگر بخندد در دست من قدح نه عجب که بس گریست فراوان به دست من شمشیر همه به آهو ماند…

Read More..

به ابوالفرج نوشته – مسعود سعد سلمان

به ابوالفرج نوشته بوالفرج ای خواجه آزاد مرد هجر وصال تو مرا خیره کرد دید ز سختی تن و جان آنچه دید خورد ز تلخی…

Read More..

مدیح مسعود – مسعود سعد سلمان

مدیح مسعود ای شاه سال و ماه تو بر تو خجسته باد دولت میان به خدمت بخت تو بسته باد مسعود پادشاهی و چون نام…

Read More..

ستایش – مسعود سعد سلمان

ستایش ملکا بنشین بر تخت به کام می مشکین خور در زرین جام هیبت سوزان خود خنجر توست بر مکش خنجر زرین ز نیام حشمت…

Read More..

ثناگستری – مسعود سعد سلمان

ثناگستری ابرم که همی ز دریا بردارم وآنگاه همی به دریا بر بارم از خواجه عمید همی گیرم مدحی که همی تو را دارم مادح…

Read More..

ای خروس – مسعود سعد سلمان

ای خروس ای خروس ایچ ندانم چه کسی نه نکو فعلی و نه پاک تنی سخت شوریده طریقیست تو را نه مسلمانی و نه برهمنی…

Read More..

همایون باد این فرخنده طارم – مسعود سعد سلمان

همایون باد این فرخنده طارم بر این فرزانه حر ممیز عمید نامدار راد محمود جمال گوهر بوبکر ملغز بزرگی در همه فضلی مقدم کریمی در…

Read More..

مدح ابوسعید – مسعود سعد سلمان

مدح ابوسعید ای مایه سعادت ای بوسعید ای از سعود گشته مرکب جاهت ز چرخ یافته میدان رایت ز مهر ساخته مرکب روحی ز عیب…

Read More..

دروغ – مسعود سعد سلمان

دروغ گه گهی اندر سخن دروغ بباید زانکه به شیرین دروغ دل بگشاید نه که اگر مرده را دروغ همیدون زنده کند خود دروغ گفت…

Read More..

پیشگوئی منجم – مسعود سعد سلمان

پیشگوئی منجم مرا منجم هشتاد سال عمر نهاد ز عمر دوستی امید من بر آن افزود خدای داند من دل در او نمی بندم که…

Read More..

افراط و تفریط روزگار – مسعود سعد سلمان

افراط و تفریط روزگار نرسد دست من به چرخ بلند ورنه بگشادمیش بند از بند قسمتی کرد سخت ناهموار بیش و کم در میان خلق…

Read More..

ناله از حصار مرنج – مسعود سعد سلمان

ناله از حصار مرنج ای حصن مرنج وای آنکس کو چون من بر سر تو باشد هر دیو در آن جهان که بجهد از خانه…

Read More..

شکوه – مسعود سعد سلمان

شکوه ای بزرگی که پایه قدرت همچو خورشید بر فلک سوده ست مفلس از جود تو غنی گشته ست رنجه از جاه تو برآسوده ست…

Read More..

خطاب به روزن زندان – مسعود سعد سلمان

خطاب به روزن زندان ای دلارای روزن زندان دیدگان را نعیم جاویدی بی محاق و کسوف بادی زآنک شب مرا ماه و روز خورشیدی همه…

Read More..

به ابوالفرج رونی نویسد – مسعود سعد سلمان

به ابوالفرج رونی نویسد ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من تا شاد گردد این دل ناشاد من دانی که هست بنده آزاد تو هر کس…

Read More..

مرثیت امیر یعقوب – مسعود سعد سلمان

مرثیت امیر یعقوب از وفات امیر یعقوبم تازه تر شد وقاحت عالم آنچنان شخص را که یار نداشت جان ستاند چه گویم اینت ستم گوهری…

Read More..

ستایش و تشجیع خویش – مسعود سعد سلمان

ستایش و تشجیع خویش تو ای تن برامش میا و مرو تو ای سر به شادی مخسب و مخیز تو ای دل دژم باش و…

Read More..

ثناگری – مسعود سعد سلمان

ثناگری ای نظم تو چو رای بگذشته از اثیر در نظم هست لفظ تو چون لؤلؤ نثیر ماننده ستاره ست اندر شب سیاه معنی روشن…

Read More..

ای خداوند رحمت ایزد – مسعود سعد سلمان

ای خداوند رحمت ایزد بر تن و دولت جوان تو باد به همه کام ها و نهمت ها چرخ گردنده در ضمان تو باد همه…

Read More..

وصف ناچخ شاه – مسعود سعد سلمان

وصف ناچخ شاه ای عجب ناچخ دو مهره او بوالعجب شد به کینه دشمن مهره بارد به رزمگاه آری مهره پشت و مهره گردن

Read More..

مدح ابورشد رشید – مسعود سعد سلمان

مدح ابورشد رشید مجلس سامی جمالی را بنده مسعود سعد خدمت کرد مجلسی را که چون بهشت خدای معدن جاودانه نعمت کرد واندرو حشمت خداوندیست…

Read More..

درخواست حضور یکی از دوستان – مسعود سعد سلمان

درخواست حضور یکی از دوستان ای به فضل و کفایت و دانش دور گردون چو تو نیاورده ببر من دوستانی آمده اند هرگز از یکدیگر…

Read More..

پیری و جوانی – مسعود سعد سلمان

پیری و جوانی آدمی سر به سر همه عیب است پرده عیبهاش برناییست زیر این پرده چون برون آید همه بیچارگی و رسواییست

Read More..

آفت مردمی پشیمانی است – مسعود سعد سلمان

آفت مردمی پشیمانی است ما به هر مجلسی ز تو زده ایم همچو بلبل هزاردستانی بسته کاری نکرده ای با ما مردمی کرده ای فراوانی…

Read More..

ناله از روزگار – مسعود سعد سلمان

ناله از روزگار دست بر زخم من فلک نگشاد تا درین سمج بی درم نه ببافت کس چو من گوهری به نظم نسفت کس چو…

Read More..

شکوه از سعایت ابوالفرج – مسعود سعد سلمان

شکوه از سعایت ابوالفرج بوالفرج شرم نامدت که بجهد به چنین حبس و بندم افکندی تا من اکنون ز غم همی گریم تو به شادی…

Read More..

حسب حال – مسعود سعد سلمان

حسب حال کدام رنج که آن مرمر انگشت نصیب کدام غم که بدان مر مرا نبود نوید اگر غم دل من جمله عمری می بودی…

Read More..

بر فوت محمد علوی – مسعود سعد سلمان

بر فوت محمد علوی بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس باز گفتم که در جهان پس ازین زشت باشد که…

Read More..

مدح صاحب دیوان مولتان – مسعود سعد سلمان

مدح صاحب دیوان مولتان خواجه عمید صاحب دیوان مولتان فرزانه ایست کافی و آزاده ایست راد در عالم عطیت معطی چو او نبود وز مادر…

Read More..

سخا زریست کز همت زند رای تو بر سنگش – مسعود سعد سلمان

سخا زریست کز همت زند رای تو بر سنگش سخن نظمی است کز معنی دهد رای تو سامانش ازین اندک هنر خاطر همی امید بگسستم…

Read More..

ثناخوانی در کوهسار – مسعود سعد سلمان

ثناخوانی در کوهسار در کوه پیش کبکان خواندم ثنای تو کبکان شدند بسته به دام بلای تو بر چشم سرمه کرده دویدند تا همه روشن…

Read More..

ای جوانی تو را کجا جویم – مسعود سعد سلمان

ای جوانی تو را کجا جویم ای جوانی تو را کجا جویم با که گویم غم تو گر گویم یاسمین تو تا سمن گشته ست…

Read More..

وصف کتاب – مسعود سعد سلمان

وصف کتاب ای کتاب مبارک میمون ای دلفروز دلکش دلخواه کاغذ و حبر تو به حسن و به زیب همچو روی سپید و زلف سیاه…

Read More..

مدح ثقة الملک طاهر – مسعود سعد سلمان

مدح ثقة الملک طاهر ثقت الملک تا به صدر نشست دهر پیشش میان به طوع ببست تا همایون دوات پیش نهاد الفش را فلک به…

Read More..

در مدح مظفر بن بوسعید – مسعود سعد سلمان

در مدح مظفر بن بوسعید ای مظفر تو در خور صدری صدر دیوان به تو مزین باد نیکبختی و نیک روزی را بسته با دامن…

Read More..

پیری – مسعود سعد سلمان

پیری گر کنم جامه ها ز پیری چاک زآن ندارد به جبه پیری باک گر نشاطی که در تن آمده بود به جوانی نشد به…

Read More..

از زبان ملک ارسلان گوید – مسعود سعد سلمان

از زبان ملک ارسلان گوید من مایه عدل و مایه جودم سلطان ملک ارسلان مسعودم خورشید جهان فروز شد رأیم باران زمین نگار شد جودم…

Read More..

ناله از گرفتاری – مسعود سعد سلمان

ناله از گرفتاری ای خداوند رای سامی تو مملکت را همی بیاراید عزم تو ملک شاه را تیغ است که چو تیغش ز زنگ بزداید…

Read More..

شکران – مسعود سعد سلمان

شکران مهترا از بزرگی آن کردی که در آفاق داستان کردی شب من بر فروختی چون روز روز بر من چو بوستان کردی رتبت قدر…

Read More..

چیستان – مسعود سعد سلمان

چیستان لعبتانی که زی تو می آیند کهربا چشم و زمردین یابند بر کف سیم جام زر دارند مجلس خرم تو را شایند یک گره…

Read More..

با این همه شهرت – مسعود سعد سلمان

با این همه شهرت معروف تر از من به جهان نیست خردمند پس بسته چراام به چنین جایی مجهول نه خفته نه بیدار نه دیوانه…

Read More..

مدح سید رئیس ابن حسن – مسعود سعد سلمان

مدح سید رئیس ابن حسن افتخار زمین و فخر و زمن خواجه سید رئیس ابن حسن آن که مهریست در میانه صدر وآنکه بحریست زیر…

Read More..

سپیدی موی – مسعود سعد سلمان

سپیدی موی تاری از موی من سپید نبود چون به زندان فلک مرا بنشاند ماندم اندر بلا و غم چندان که یکی موی من سیاه…

Read More..

ثنا – مسعود سعد سلمان

ثنا ای بزرگی که رای صایب تو کارهای عمل به سامان کرد کار کرد هنر کفایت تو بر کفاة زمانه تاوان کرد هر چه تاریک…

Read More..

ای تو بحر و فضایل تو درر – مسعود سعد سلمان

ای تو بحر و فضایل تو درر وای تو چرخ و مکارم تو نجوم ای به حری به هر زبان ممدوح وی به رادی به…

Read More..

یک زمان در بهشت – مسعود سعد سلمان

یک زمان در بهشت یک زمان در بهشت بودم دوش نوش کردم ز گفته های تو نوش گر نبودم برسم معذورم در جمال تو بسته…

Read More..

گوشت قربان – مسعود سعد سلمان

گوشت قربان عاقبت یار عاشقان آخر استخوان جوش بوسعید شدی در همه خانه ها همی برسی گوشت قربان روز عید شدی

Read More..

در مدح سیف الدوله محمود – مسعود سعد سلمان

در مدح سیف الدوله محمود شها خورشید کیهانی چراغ آل محمودی چو روی خویش مسعودی و چو رای خویش محمودی به همت همچو خورشیدی به…

Read More..

بوالفضایل – مسعود سعد سلمان

بوالفضایل والا مردست بوالفضایل زیبا مردست بوالفضایل ما مرد نه ایم هیچ بی او بی ما مرست بوالفضایل مردان نکنند کار تنها تنها مردست بوالفضایل…

Read More..