آمد آهسته با کرشمه و ناز – مسعود سعد سلمان

آمد آهسته با کرشمه و ناز دوش نزد من آن نگار طراز زلف پرپیچ بر شکست به گل چشم پر خواب سرمه کرده به ناز…

Read More..

مرا روی تو ای نازنین نگار – مسعود سعد سلمان

مرا روی تو ای نازنین نگار به دی ماه بسی خوشتر از نوبهار من از روی تو چون زرد شد چمن گل و لاله سوری…

Read More..

بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر – مسعود سعد سلمان

بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر به ابروان چو کمان و به غمزگان چون تیر به زیب قدی کش بنده…

Read More..

گفتم که چند صبر کنم ای نگار گفت – مسعود سعد سلمان

گفتم که چند صبر کنم ای نگار گفت تا هست عمر گفتم رنجه مدار گفت بی رنج عشق نبود گفتم نیم به رنج فرسوده چند…

Read More..

بدرود همی کرد مرا آن صنم من – مسعود سعد سلمان

بدرود همی کرد مرا آن صنم من گریان و درآورده مرادست به گردن از زخم دو کف همچو دلش کردم سینه ور آب دو دیده…

Read More..

در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار – مسعود سعد سلمان

در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار با رنج دیر دیر کند صبر دار دار در تن خزد ز بویه وصل تو مور…

Read More..

ای می لعل راحت جان باش – مسعود سعد سلمان

ای می لعل راحت جان باش طبع آزاده را به فرمان باش روزگار بخست مرهم شو دردمندم ز چرخ درمان باش بی تو بیجان تنی…

Read More..

غم بگذرد از من چو به من برگذری تو – مسعود سعد سلمان

غم بگذرد از من چو به من برگذری تو آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو از نازکی پای تو ای یار دل…

Read More..

ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من – مسعود سعد سلمان

ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من وی سوسن و گل و سمن و مهر و ماه من ای جان دل…

Read More..

در بزم پادشا نگر این کاروبار گل – مسعود سعد سلمان

در بزم پادشا نگر این کاروبار گل وین باده بین شده به طرب دستیار گل گل چند ماه منتظر بزم شاه بود وز بهر آن…

Read More..

ای نگارین چون تو از خوبان کجاست – مسعود سعد سلمان

ای نگارین چون تو از خوبان کجاست نیست کس را آنچه از گیتی تراست قد و روی و زلف سرو و ماه مشک مشک پیچان…

Read More..

چو مه روی نیکو برآراستی – مسعود سعد سلمان

چو مه روی نیکو برآراستی سیه زلف مشکین بپیراستی خرامان چو کبک دری از وثاق برون آمدی بر زده آستی چو آراسته روی نیکوی خویش…

Read More..

ای گشته دل من به هوای تو گرفتار – مسعود سعد سلمان

ای گشته دل من به هوای تو گرفتار دل بر تو زیان کرد چه سودست ز گفتار از غم دل جوشان مرا بار گران کرد…

Read More..

دیده گر در فراق خون بارد – مسعود سعد سلمان

دیده گر در فراق خون بارد حق او هم تمام نگزارد با غمش هیچ بر نیارم دم گر جهان بر سرم فرود آرد در وفا…

Read More..

ای ترک لاله رخ بده آن لاله گون شراب – مسعود سعد سلمان

ای ترک لاله رخ بده آن لاله گون شراب تابان ز جام چون رخ لعل از قصب نقاب من گویمی گلابست آن می که می…

Read More..

طعنه زنی که یار کنم دیگر – مسعود سعد سلمان

طعنه زنی که یار کنم دیگر طعنه مزن که من نکنم باور تو جان و دل ز بهر مرا خواهی من از دل تو آگهم…

Read More..

ای ترک ماهروی ندانم کجا شدی – مسعود سعد سلمان

ای ترک ماهروی ندانم کجا شدی پیوسته که گشتی کز من جدا شدی بودم تو را سزا و تو بودی مرا سزا ترسم ز نزد…

Read More..

تابنده ماه باز برآراستی – مسعود سعد سلمان

تابنده ماه باز برآراستی بوینده مشک باز بپیراستی برخواست نعره از دل لهو و نشاط تا باده برگرفتی و برخاستی جام بلور بر کف شاهانه…

Read More..

ای سلسله مشک فکنده به قمر بر – مسعود سعد سلمان

ای سلسله مشک فکنده به قمر بر خندیده لب پر شکر تو به شکر بر چون قامت تو نیست سهی سرو خرامان چون چهره تو…

Read More..

به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان – مسعود سعد سلمان

به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان به اندیشه همی دانم همه اسرار جان ای جان به حاجت جان تو را…

Read More..

ای آنکه به رخساره ارغوانی – مسعود سعد سلمان

ای آنکه به رخساره ارغوانی نوشین لبی و شیرین زبانی بازار تو خود همچو آسمانست زیرا که تو چون ماه آسمانی فرمان نکویان همه تو…

Read More..

بدم دوش با آن نیازی به هم – مسعود سعد سلمان

بدم دوش با آن نیازی به هم زده پیشم از بی نیازی علم همه گوی از روی او لاله رنگ همه حجره از موی او…

Read More..