در وصف شراب فرماید – منوچهری دامغانی

در وصف شراب فرماید ای بـاده! فدای تـو همه جـان و تـن من کـز بــیـخ بــکـنـدی ز دل مـن حـزن مـن خوبست مرا کار به…

Read More..

خیز بترویا! تا مجلس زی سبزه بریم – منوچهری دامغانی

خیز بترویا! تا مجلس زی سبزه بریم خـیز بـتـرویا! تـا مجـلـس زی سـبـزه بـریم کـه جـهان تـازه شـد و ما ز جـهان تـازه تـریم بـر…

Read More..

در مدح علی بن محمد – منوچهری دامغانی

در مدح علی بن محمد شـبـی گـیسـو فـروهشـتـه بـه دامـن پـلـاسـیـن مـعـجـر و قـیـریـنـه گـرزن بــکــردار زنـی زنــگــی کــه هـرشــب بـــزایــد کــودکــی بــلــغــاری آن زن…

Read More..

نوبهار از خوید و گل آراست گیتی رنگ رنگ – منوچهری دامغانی

نوبهار از خوید و گل آراست گیتی رنگ رنگ ارغوانی گشت خاک و پرنیانی گشت سنگ گل شکفت و لاله بـنمود از نقاب سرخ روی…

Read More..

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان آمـــــد بـــــهــــار خـــــرم و آورد خـــــرمـــــی وز فـــر نـــوبــــهـــار شـــد آراســـتـــه زمـــی خــرم بــود هـمـیـشــه بــدیـن…

Read More..

این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال – منوچهری دامغانی

این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال بـا غـرفه فـردوس بـه فـردوس قرینسـت همچون حرمش طالع سعدست و مبارک همچـون ارمش نقـش مهنا و…

Read More..

در مدح اسپهبد – منوچهری دامغانی

در مدح اسپهبد بـینی آن ترکی که او چون بـرزند بـر چنگ، چنگ از دل ابــدال بــگــریـزد بــه صــد فــرســنـگ، ســنـگ بـگسلد بـر اسـب عشق…

Read More..

دوستان! وقت عصیرست و کباب – منوچهری دامغانی

دوستان! وقت عصیرست و کباب راه را گرد نشانده ست سحـاب سـوی رز بـایـد رفـتـن بـه صـبـوح خویشتن کردن مستان و خراب نیمجـوشـیده عـصـیر از…

Read More..

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی – منوچهری دامغانی

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی شـاد بــاشـیـد کـه جــشـن مـهـرگـان آمـد بــــــانــــــگ و آوای درای کــــــاروان آمــــــد کــــاروان مــــهــــرگــــان از خــــزران…

Read More..

در مدح شیخ العمید(ابوسهل زوزنی) – منوچهری دامغانی

در مدح شیخ العمید(ابوسهل زوزنی) چــنـیـن خــوانــدم امــروز در دفــتــری که زنده ست جـمشید را دخـتـری بــود سـالـیـان هـفـتــصـد هـشـتــصـد که تـا اوست محـبـوس در…

Read More..

گرفتمت که رسیدی بـدانچه می طلبـی – منوچهری دامغانی

گرفتمت که رسیدی بـدانچه می طلبـی گرفتمت که شدی آنچنان که می بایی نه هر چه یافت کمال از پیش بود نقصان نه هر چه…

Read More..

در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی وقـــت بـــهـــارســـت و وقـــت ورد مـــورد گــیـتــی آراســتــه چــو خــلــد مــخــلــد گــیــتــی فــرتــوت گــوژپــشــت دژم روی…

Read More..

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست – منوچهری دامغانی

آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست آمد شب و از خـواب مرا رنج و عذابـست ای دوسـت بـیار آنچـه مـرا داروی خـوابـسـت…

Read More..

در مدح خواجه ابوالعباس – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه ابوالعباس بـیـار سـاقـی زرین نـبـیـد و سـیمـین کـاس بـه بـاده حـرمـت و قـدر بـهار را بـشـناس نبـید خـور کـه بـه نوروز هر…

Read More..

درمدح علی بن عمران – منوچهری دامغانی

درمدح علی بن عمران جـهـانـا چـه بــدمـهـر و بـدخـو جـهـانـی چــو آشــفــتــه بـــازار بــازارگــانــی بـــه درد کــســان صــابـــری انــدرو تـــو بـه بـدنامـی خـویش همـداسـتـانی بـــه…

Read More..

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی – منوچهری دامغانی

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی نـوروز بــزرگــم بــزن ای مـطــرب، امــروز زیــرا کـــه بـــود نـــوبـــت نـــوروز بـــه نـــوروز بـرزن غـزلی، نغـز و…

Read More..