در مدح منوچهربن قابوس – منوچهری دامغانی

در مدح منوچهربن قابوس بـــرآمـــد ز کـــوه ابـــر مـــازنــدران چـو مـار شـکـنـجـی و مـاز اندر آن بــســان یـکــی زنـگــی حــامـلــه شــکـم کــرده هـنـگـام زادن گـران…

Read More..

نـــــوبـــــهــــار آمـــــد و آورد گـــــل تـــــازه فـــــراز – منوچهری دامغانی

نـــــوبـــــهــــار آمـــــد و آورد گـــــل تـــــازه فـــــراز مــی خــوشــبــوی فــزار آور و بــربــط بــنــواز ای بـــلــنــداخــتـــر نــام آور، تـــا چــنــد بـــه کــاخ ســـوی بـــاغ آی…

Read More..

در صفت بهار و مدح ابوالحسن – منوچهری دامغانی

در صفت بهار و مدح ابوالحسن نــوبـــهــار آمــد و آورد گــل و یــاســـمــنــا بـاغ همـچـون تـبـت و راغ بـسـان عـدنـا آسـمـان خـیمـه زد از بـیرم…

Read More..

در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار – منوچهری دامغانی

در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار بــرخـیـز هـان ای جــاریـه، مـی در فـکـن در بــاطـیـه آراسـتـه کـن مـجـلـسـی، از بــلـخ تــا ارمـیـنـیـه آمـد…

Read More..

با رخت ای دلبر عیار یار – منوچهری دامغانی

با رخت ای دلبر عیار یار بـــا رخــت ای دلــبــر عــیــار یــار نـیسـت مـرا نـیـز بـه گـل کـار کـار تـا رخ گلنار تـو رخـشـنده گـشـت…

Read More..

در مدح ابوالحسن عمرانی – منوچهری دامغانی

در مدح ابوالحسن عمرانی صـنـمـا! گـرد سـرم چــنـد هـمـی گـردانـی زشـتـی از روی نـکـو زشـت بـود گـر دانـی یا بـکن آنچـه شـب و روز همی…

Read More..

درشکایت از حسودان و دشمنان خود می فرماید – منوچهری دامغانی

درشکایت از حسودان و دشمنان خود می فرماید حـاسـدان بـر مـن حـسـد کـردندو مـن فـردم چـنین داد مــظــلــومــان بــده ای عــز مــیــر مؤمــنــیـن شـیر نـر…

Read More..

خوشا قدح نبیذ بوشنجه – منوچهری دامغانی

خوشا قدح نبیذ بوشنجه خــوشــا قــدح نـبــیـذ بــوشــنـجــه هـنـگـام صـبــوح، سـاقـیـا، رنـجــه نـه نـرد و نـه تـخـتـه نـرد پــیـش مـا نـه مـحـضـر و نـه قـبـالـه…

Read More..

در مدح فضل بن محمد حسینی – منوچهری دامغانی

در مدح فضل بن محمد حسینی یـکــی ســخــنـت بــگـویـم گـر از رهـی شــنـوی یـکــی رهــت بــنــمــایـم اگــر بــدان بــروی ســبـــوی بـــگــزیــن، تـــا گــردی از مــکــاره…

Read More..

نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می – منوچهری دامغانی

نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می تــــمـــثــــالـــهـــای عــــزه و تــــصــــویـــرهـــای مـــی بـستـان بـسان بـادیه گشته ست پـرنگار از ســـنـــبـــلـــش قـــبـــیــلـــه و از ارغـــوانــش…

Read More..

در شرح شکایت – منوچهری دامغانی

در شرح شکایت گــاه تــوبــه کــردن آمــد از مــدایـح و ز هــجــی کـــز هــجـــی بـــیــنــم زیــان و از مــدایــح ســـود نــی گر خـسیسـانرا هجـی گویی،…

Read More..

در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود – منوچهری دامغانی

در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود الــمــنــت لــلــه کــه ایــن مــاه خـــزانــســـت مـــــاه شـــــدن و آمـــــدن راه رزانــــســـــت از بــســکــه دریـن…

Read More..

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی – منوچهری دامغانی

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی بــسـاز چــنـگ و بــیـاور دوبــیـتــی و رجــزی که بـانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی رســـیـــد پـــیــشـــرو کـــاروان مـــاه…

Read More..

در مدح خواجه ابوسهل زوزنی – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه ابوسهل زوزنی نــوروز روزگــار نــشــاطــســـت و ایــمــنــی پـوشـیـده ابـر دشـت بـه دیـبــای ارمـنـی بــر یـاســمـیـن عـصــابــه در مـنـضـد اســت بــر ارغــوان طــویـلــه…

Read More..

سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـت – منوچهری دامغانی

سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـت نـبــیـذ غـارجــی رسـم کـرامـســت مـرا ده ســاقـیـا جــام نـخــســتــیـن که من مخمورم و میلم به جامست ولــیـکــن لــخــتــکــی بــاریـکــتــر…

Read More..

در وصف اسب و مدح شهریار – منوچهری دامغانی

در وصف اسب و مدح شهریار آفـریـن زان مـرکـب شــبــدیـز فـعـل رخــش خــوی اعـوجــی مـادرش و آن مـادرش را یـحــمـوم شـوی گـاه بــر رفـتـن چـو…

Read More..

هست ایام عید و فصل بهار – منوچهری دامغانی

هست ایام عید و فصل بهار جشن جمشید و گردش گلزار ای نـگـار بـدیع وقـت صـبـوح زود بــرخــیــز و راح روح بــیــار

Read More..

در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد – منوچهری دامغانی

در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد مـــاه رمـــضـــان رفـــت و مـــرا رفـــتـــن او بــــه عـــیــد رمـــضـــان آمـــد، الـــمـــنـــه لـــلـــه آنـــکـــس کـــه بـــود آمـــدنــی آمـــده…

Read More..

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی دوم – منوچهری دامغانی

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی دوم آب آنــگــور بــیــاریــد کــه آبـــانــمــاهــســت کـــار یــکــرویــه بـــه کــام دل شـــاهــنــشـــاهــســـت وقـت مـنـظـر شـد و وقـت…

Read More..

به دهقان کدیور گفت انگور – منوچهری دامغانی

به دهقان کدیور گفت انگور بــه دهــقــان کــدیـور گــفــت انــگــور مرا خـورشـید کـرد آبـسـتـن از دور کـمـابــیـش از صـد وهـفـتــاد شـد روز بــدم در بـسـتـر…

Read More..

در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غزنوی – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غزنوی ابــــر آذاری چـــمـــنـــهـــا را پــــر از حـــورا کـــنـــد بـاغ پـر گـلـبـن کـنـد، گـلـبـن پـر از دیبـا کـند…

Read More..

شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ – منوچهری دامغانی

شـبـی دراز، می سـرخ مـن گـرفـتـه بـه چـنگ مـیـی بــسـان عـقـیـق و گـداخـتــه چـون زنـگ به دست راست شراب و به دست چپ زلفین همی…

Read More..

در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی دوم – منوچهری دامغانی

در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی دوم الــا یـا خــیـمــگــی! خــیـمــه فــروهــل کـه پـیـشـاهـنـگ بــیـرون شـد ز مـنـزل تــبــیــره زن بــزد طــبــل نــخــســتــیـن شــتــربــانـان هـمـی…

Read More..

هـمــی ریـزد مــیـان بــاغ، لؤلؤهـا بــه زنــبــرهـا – منوچهری دامغانی

هـمــی ریـزد مــیـان بــاغ، لؤلؤهـا بــه زنــبــرهـا همـی سـوزد مـیان راغ، عـنـبـرهـا بـه مـجـمـرها ز قـرقـویی بـه صـحـراهـا، فـروافـکـنـده بـالـشـها ز بـوقـلـمـون بـه وادیها، فـروگـسـتـرده…

Read More..

در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر – منوچهری دامغانی

در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر نــوروز فـــرخ آمـــدو نــغـــز آمـــد و هــژیــر بــا طــالــع مــبــارک و بــا کــوکــب مــنــیـر ابر سیاه چون…

Read More..

در وصف صبوحی – منوچهری دامغانی

در وصف صبوحی آمــد بـــانــگ خـــروس مؤذن مــیــخــوارگــان صــبــح نـخــســتــیـن نـمـود روی بــه نـظــارگـان کــه بــه کــتــف بــرفــکــنـد چــادر بــازارگـان روی بــه مــشــرق نــهــاد خــســرو…

Read More..

به فال نیک و به روز مبارک شنبد – منوچهری دامغانی

به فال نیک و به روز مبارک شنبد بــه فـال نـیـک و بــه روز مـبــارک شـنـبــد نـبـیـذگـیـر و مـده روزگـار نـیـک بــه بــد بـه دین…

Read More..

در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود آمـــدت نـــوروز و آمـــد جـــشـــن نـــوروزی فـــراز کـامـگـارا! کـار گـیـتــی تــازه از ســر گـیـر بــاز لـالـه خــودروی…

Read More..

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا – منوچهری دامغانی

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا کـه مـهـجـور کـردی مـرا ازعـشـیقـا نـعـیـق تـو بـسـیـار و مـا را عـشـیـقـی نبـاید بـه یک دوسـت چـندین نعـیقا ایـا رســم…

Read More..

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد آمــــد نــــوروز هـــم از بــــامــــداد آمــدنــش فـــرخ و فـــرخـــنــده بـــاد بــاز جـهـان خـرم و خـوب ایـسـتـاد مــرد…

Read More..

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست – منوچهری دامغانی

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست نه ابرست و نه خورشید، نه بادست و نه گردست بــیـار ای بــت کــشــمـیـر، شــراب کــهـن پــیـر…

Read More..

در صنعت «جمع و تقسیم » و مدح فرماید – منوچهری دامغانی

در صنعت «جمع و تقسیم » و مدح فرماید بـــزن ای تـــرک آهــو چـــشـــم آهــو از ســـر تـــیــری که بـاغ و راغ و کوه و…

Read More..

در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر – منوچهری دامغانی

در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر نـــوروز روز خـــرمـــی بـــیـــعـــدد بـــود روز طــواف ســاقــی خــورشــیــد خــد بــود مجـلـس بـه بـاغ بـاید بـردن،…

Read More..

جز به چشم عظمت هر که درو در نگرد – منوچهری دامغانی

جز به چشم عظمت هر که درو در نگرد جـز بـه چشم عظمت هر که درو در نگرد مـژه در دیـده او خــار مـغـیـلـان گـردد…

Read More..

در مدح خواجه خلف، روح الرؤسا ابوربیع بن ربیع – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه خلف، روح الرؤسا ابوربیع بن ربیع سـبـحـان الـلـه جـهان نـبـینی چـون شـد دیــگــرگــون بــاغ و راغ دیــگــرگــون شــد شـمـشـاد بــه تــوی زلـفـک…

Read More..

فـغــان ازیـن غــراب بــیـن و وای او – منوچهری دامغانی

فـغــان ازیـن غــراب بــیـن و وای او کــه در نـوا فــکــنـدمــان نـوای او غـراب بـین نـیـسـت جـز پـیمـبـری که مسـتـجـاب زود شـد دعای او غراب…

Read More..

در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد نــوروز، روزگـــار مــجـــدد کـــنــد هــمــی وز بــاغ خـویـش بــاغ ارم رد کـنـد هـمـی نرگـس مـیان بـاغ…

Read More..

آمـد ای سـیـد احـرار! شـب جــشـن سـده – منوچهری دامغانی

آمـد ای سـیـد احـرار! شـب جــشـن سـده شـب جـشـن سـده را حـرمـت، بـسـیار بـود بـرفـروز آتـش بـرزیـن کـه درین فـصـل شـتـا آذر بــــرزیــــن پــــیــــغــــمــــبــــر آذار…

Read More..

در خمار می دوشینم ای نیک حبیب – منوچهری دامغانی

در خمار می دوشینم ای نیک حبیب در خـمـار مـی دوشـینم ای نیک حـبـیب آب انـگـور دو سـالـینه م فـرمـوده طـبـیب آب انـــگـــور فـــرازآور یـــا…

Read More..

در وصف نوروز و مدح خواجه ابوالحسن بن حسن – منوچهری دامغانی

در وصف نوروز و مدح خواجه ابوالحسن بن حسن روزی بــس خــرمـسـت، مـی گـیـر از بــامـداد داد زمــــانــــه بــــده کــــایــــزد داد تــــو داد خـواسـتـه داری…

Read More..

چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست – منوچهری دامغانی

چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست چـرخست ولیکن نه درو طالع نحـسست خلدست ولیکن نه درو جوی عقارست چون ابروی معشوقان با طاق و رواقست…

Read More..

در مدح خواجه طاهر – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه طاهر بــیـنـی آن بــیـجـاده عـارض لـعـبــت حـمـری قـبــای سـنبـلش چـون پـر طـوطـی، روی چـون فر همای جــعــد پــرده پــرده در هـم هـمـچــو…

Read More..

می بر کف من نه که طرب را سبب اینست – منوچهری دامغانی

می بر کف من نه که طرب را سبب اینست آرام مـن و مـونـس مـن روز و شـب اینسـت تـریـاق بـزرگـسـت و شـفـای هـمـه غـمـهـا…

Read More..

در وصف بهار و مدح خواجه طاهر – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح خواجه طاهر بــاد نـوروزی هـمـی در بــوســتــان ســامــر شــود تـا بـه سـحـرش دیده هر گـلـبـنـی نـاظـر شـود گـل کـه شـب…

Read More..

ای بــا عــدوی مـا گــذرنـده ز کــوی مـا – منوچهری دامغانی

ای بــا عــدوی مـا گــذرنـده ز کــوی مـا ای مــاهــروی شــرم نــداری ز روی مــا؟ نـامـم نهاده بـودی بـدخـوی جـنـگـجـوی بـا هر کسی همی گله…

Read More..

در مدح ابوالحسن بن علی بن موسی – منوچهری دامغانی

در مدح ابوالحسن بن علی بن موسی رفـت سـرمـا و بـهـار آمـد چـون طـاووسـی بـه سوی سـبـزه بـرون آمد هر محـبـوسی هر زمان نوحه کند…

Read More..

در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری – منوچهری دامغانی

در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری نــوروز درآمـــد ای مـــنــوچـــهــری بــا لــالــه لــعــل و بــا گــل خــمـری مـرغـان زبــان گـرفـتــه را یـکـســر بــگــشــاده…

Read More..

چو از زلف شب بازشد تابها – منوچهری دامغانی

چو از زلف شب بازشد تابها چــو از زلـف شــب بــازشـد تــابــهـا فـرو مـرد قـنـدیل مـحـرابـهـا سپـیده دم، از بـیم سرمای سخـت بـپـوشید بـر کوه…

Read More..

در مدح سلطان مسعود غزنوی دوم – منوچهری دامغانی

در مدح سلطان مسعود غزنوی دوم بـوسـتـانـبــانـا! حـال و خـبـر بـسـتـان چـیـسـت وندرین بـستـان چـندین طرب مستـان چیست گل سر پـستـان بـنموده، در آن پـستـان…

Read More..

نـبـیـذ پـیش مـن آمـد بـه شـاطـی بـرکـه – منوچهری دامغانی

نـبـیـذ پـیش مـن آمـد بـه شـاطـی بـرکـه بـه خـنده گفـتـم: طـوبـی لمن یری عـکه خـوشم نبـیذ و خـوشا روی آنکه داد نبـیذ خوشم جوانی و…

Read More..

در وصف بهار و مدح خواجه علی بن محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح خواجه علی بن محمد هنگام بـهارسـت و جـهان چـون بـت فـرخـاز خـیز ای بـت فـرخـار، بـیـار آن گـل بـی خـار…

Read More..

ای بـــت زنــجــیــر جــعــد، ای آفــتــاب نــیــکــوان – منوچهری دامغانی

ای بـــت زنــجــیــر جــعــد، ای آفــتــاب نــیــکــوان طــلــعــت خـــورشــیــد داری، قــامــت فــردوســـیــان نـافـریـد ایـزد زخــوبــان جــهـان چــون تــو کـســی دلـــربــــا و دلـــفــــریـــب و دلـــنـــواز و…

Read More..

در مدح ابوحرب بختیار – منوچهری دامغانی

در مدح ابوحرب بختیار ساقی بیا که امشب ساقی به کار بـاشد زان ده مرا که رنگش چون جلنار باشد می ده چـهار سـاغر، تـا…

Read More..

در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی – منوچهری دامغانی

در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی خــیـزیـد و خــز آریـد کـه هـنـگـام خــزانـسـت بـــاد خـــنــک از جـــانــب خـــوارزم وزانــســـت آن بـرگ رزان بـیـن…

Read More..

خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل – منوچهری دامغانی

خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل مل رفـت بـه سـوی گل، گل رفت بـه سـوی مل گــل بــوی ربــود از مــل، مــل رنـگ…

Read More..

در مدح شهریار دوم – منوچهری دامغانی

در مدح شهریار دوم رسـم بــهـمـن گـیـر و از نـو تـازه کـن بـهـمـنـجـنـه ای درخـت مـلـک! بـارت عـز و بـیداری تـنه اورمــزد و بــهــمــن و…

Read More..

نــوای تـــو ای خـــوب تـــرک نــوآیــیــن – منوچهری دامغانی

نــوای تـــو ای خـــوب تـــرک نــوآیــیــن درآورد در کــار مــن بـــیــنــوایــی رهی گـوی خـوش، ورنـه بـر راهـوی زن که هرگز مبادم ز عقشت رهایی ز…

Read More..

در وصف بهار و مدح میرکامگار – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح میرکامگار انـدر آمـد نـوبــهـاری چــون مـهـی چون بهشت عدن شد هر مهمهی بـر سـر هر نرگسـی ماهی تـمام شـش سـتـاره…

Read More..

ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم – منوچهری دامغانی

ای دل چو هست حاصل کار جهان عدم بـر دل منه ز بهر جهان هیچ بـار غم افکنده همچو سفره مبـاش از بـرای نان همچون…

Read More..

در لغز شمع و مدح حکیم عنصری – منوچهری دامغانی

در لغز شمع و مدح حکیم عنصری ای نــهــاده بــر مــیــان فــرق جــان خــویـشــتــن جـسـم مـا زنـده بــه جــان و جــان تــو زنـده بــه تــن…

Read More..