چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش – منوچهری دامغانی

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش چو لقمان گشت در حکمت، چو سلمان گشت در عرفان

Read More..

مـــهـــره نـــاچـــخ بـــکـــوبـــد مـــهــره هـــای گـــردنـــان – منوچهری دامغانی

مـــهـــره نـــاچـــخ بـــکـــوبـــد مـــهــره هـــای گـــردنـــان نــشـــتـــر نــاوک بـــکــاود عــرقــهــای ســـهــمــگــیــن

Read More..

درع بــش، آتــش جـبــیـن، گـنـبــد سـریـن و آتــش کـتـف – منوچهری دامغانی

درع بــش، آتــش جـبــیـن، گـنـبــد سـریـن و آتــش کـتـف مـشـک دم، عـنبـر خـوی و شـمـشـاد مـوی و سـر و یال

Read More..

هــــر کــــه را شــــاه جــــهــــان بــــردارد و بــــنــــوازدش – منوچهری دامغانی

هــــر کــــه را شــــاه جــــهــــان بــــردارد و بــــنــــوازدش در ســخــا گـر قــطــره ای بــاشــد چــو صــد دریـا شــود آن نــمــی بـــیــنــی کـــه در بـــاغ و…

Read More..

چـون قـلـم بـسـت او مـیـان در هـجـو تـو لـیـکـن دهـانـش – منوچهری دامغانی

چـون قـلـم بـسـت او مـیـان در هـجـو تـو لـیـکـن دهـانـش چــون دوات از گـفـتــه هـای خــویـشـتــن پــر لـوش بــاد

Read More..

بــــــکــــــرده راســــــت بــــــا مـــــزمـــــار شــــــهـــــرود – منوچهری دامغانی

بــــــکــــــرده راســــــت بــــــا مـــــزمـــــار شــــــهـــــرود بــــــکــــــرده راســــــت بـــــــا بــــــربــــــط ربـــــــابــــــا

Read More..

آرغـــده بــــر ثــــنـــای تــــو جــــان مـــنـــســـت از آنـــک – منوچهری دامغانی

آرغـــده بــــر ثــــنـــای تــــو جــــان مـــنـــســـت از آنـــک پــــــرورده مــــــکــــــارم اخــــــلــــــاق تــــــو مـــــنـــــم

Read More..

آهــــو بـــــا شـــــیــــر کــــی تـــــوانــــد کـــــوشـــــیــــد – منوچهری دامغانی

آهــــو بـــــا شـــــیــــر کــــی تـــــوانــــد کـــــوشـــــیــــد جـــــوگـــــک بــــــا بــــــاز کـــــی تـــــوانـــــد پـــــریـــــد

Read More..

ز کــــــیــــــن تـــــــو غــــــمــــــنــــــاک گــــــردد عــــــدو – منوچهری دامغانی

ز کــــــیــــــن تـــــــو غــــــمــــــنــــــاک گــــــردد عــــــدو ز داشـــــــــاب تــــــــــو شـــــــــاد گـــــــــردد ولـــــــــی

Read More..

گــــــــر نــــــــدانــــــــی ز زاغــــــــور بــــــــلــــــــبــــــــل – منوچهری دامغانی

گــــــــر نــــــــدانــــــــی ز زاغــــــــور بــــــــلــــــــبــــــــل بـــــنـــــگـــــرش گـــــاه نـــــغـــــمـــــه و غـــــلـــــغـــــل

Read More..

زده بــــه بــــزم تــــو رامـــشــــگــــران بــــه دولــــت ت – منوچهری دامغانی

زده بــــه بــــزم تــــو رامـــشــــگــــران بــــه دولــــت ت ــــو گـــهــی چـــکـــاوک و گـــه راهــوی و گــهــی قـــالــوس

Read More..

عـجـب دلـتــنـگ و غـمـخـوارم، ز حـد بــگـذشـت تــیـمـارم – منوچهری دامغانی

عـجـب دلـتــنـگ و غـمـخـوارم، ز حـد بــگـذشـت تــیـمـارم تــو گــویـی در جــگــر دارم دو صــد یـاســیـج گــرگــانـی

Read More..

نــوآیــیــن مــطــربـــان داریــم و بـــربــطــهــای گــویــنــده – منوچهری دامغانی

نــوآیــیــن مــطــربـــان داریــم و بـــربــطــهــای گــویــنــده مـســاعــد ســاقـیـان داریـم و ســاعــدهـای چــون فـلـه

Read More..