تــاریـک شــد از مــهـر دل افــروزم روز – منوچهری دامغانی

تــاریـک شــد از مــهـر دل افــروزم روز شـد تـیره شـب، از آه جـگر سـوزم روز شد روشنی از روز و سیاهی ز شبـم اکنون نه…

Read More..

مـسـعـود جـهاندار چـو مسـعـود ملـک – منوچهری دامغانی

مـسـعـود جـهاندار چـو مسـعـود ملـک بنشست به حق به جای محمود ملک از مـلـک جـز این نبـود مـقـصـود مـلـک کـز مـلـک بـه تـربـیت رسـد جـود…

Read More..

هر کار که هست جز بـه کام تـو مبـاد – منوچهری دامغانی

هر کار که هست جز بـه کام تـو مبـاد هر خصم که هست جز به دام تو مبـاد هر سکه که هست جز به نام…

Read More..

در بـنـدم از آن دو زلـف بـنـد انـدر بـنـد – منوچهری دامغانی

در بـنـدم از آن دو زلـف بـنـد انـدر بـنـد نـالـانـم از آن عــقـیـق قــنـد انـدر قـنـد ای وعـده فـردای تــو پــیـچ انـدر پــ یـچ آخـر…

Read More..

ای کــرده ســپــاه اخــتــران یـاری تــو – منوچهری دامغانی

ای کــرده ســپــاه اخــتــران یـاری تــو فـخـرسـت جـهان را بـه جـهانـداری تـو مـسـتـنـد مـخـالـفـان ز هـشـیـاری تـو بـخـت همـه خـفـتـه شـد ز بـیداری تـو

Read More..

دولت همه سـاله بـی جـلال تـو مبـاد – منوچهری دامغانی

دولت همه سـاله بـی جـلال تـو مبـاد همت همه سـاله بـی جـمال تـو مبـاد هر بـنده که هست بـی کمال تو مبـاد خـورشـید جـهان تـویی،…

Read More..