مسمط – منوچهری دامغانی

بــوســتــانـبــانـا امــروز بــه بــســتــان بــده ای؟ زیـر آن گـلـبــن چــون ســبــز عـمـاری شـده ای؟ آســتــیـن بــرزده ای دسـت بــه گـل بــرزده ای؟ غــنــچــه ای چــنـد…

Read More..