مگر ز روی خود آن نازنین نقاب گرفت سیده مخفی بدخشی

Read More..

قیامت میکند برپا خرام قد دلجویت سیده مخفی بدخشی

Read More..

چشمان سیۀ مست تو آماده جنگ است سیده مخفی بدخشی

Read More..

تابکی از حال زار خود خبر خواهم نوشت سیده مخفی بدخشی

Read More..

بی دوستان مرا به گلشن چه حاجت است سیده مخفی بدخشی

Read More..

ای چشم نیم مست ترا با شراب بحث سیده مخفی بدخشی

Read More..

اگر به پیش تو جانا مرا گناهی هست سیده مخفی بدخشی

Read More..

آن یوسف من تا شده مخفی ز برم دور سیده مخفی بدخشی

Read More..

ای چشم نیم مست ترا با شراب بحث سیده مخفی بدخشی

Read More..

ای دل از عیش دو عالم یک قلم بیگانه باش سیده مخفی بدخشی

Read More..

ایمان مکن ز مخفی بیچاره ات دریغ سیده مخفی بدخشی

Read More..

ای قاصر از ادای صفاتت زبان ما سیده مخفی بدخشی

Read More..

بار محنت بر ندارد خاطر آزاده گان سیده مخفی بدخشی

Read More..

برخیز که فصل گل و ایام شباب است سیده مخفی بدخشی

Read More..

به خوبی روی خویش دیده بودم سیده مخفی بدخشی

Read More..

ترک شوخم غم هجران نکشيده ست هنوز سیده مخفی بدخشی

Read More..

خط آمد بر رخت ای سیم تن آهسته آهسته سیده مخفی بدخشی

Read More..

دل شيدا و تمنـــــــــاي وصـــــــــالش مخفي سیده مخفی بدخشی

Read More..

سینه را مجنون بساز و دل بیادش سجده دار سیده مخفی بدخشی

Read More..

عمر عزیز در سر سودای خام رفت سیده مخفی بدخشی

Read More..

فدایت جان من قاصد چو بردی نامه ام سویش سیده مخفی بدخشی

Read More..

مقصود من از کون و مکان آن یار است سیده مخفی بدخشی

Read More..

گرديده زان دروغ سيه روی نزد خلق سیده مخفی بدخشی

Read More..

هرگز بکام دل نرسيده است کس بدهر سیده مخفی بدخشی

Read More..

همچو بلبل بر سر هر شاخ گل افغان مکن سیده مخفی بدخشی

Read More..

مخمس بیگم سیده مخفی بدخشی رح بر غزل حضرت شیخ سعدی رح

گفتم که نگار من جفا جوست همصحبت جاهلان بد خوست این شیوه ز دلبران نه نیکوست ناگاه در آمد از درم دوست لب خنده کنان…

Read More..

مخمس بیگم سیده مخفی بدخشی بر غزل وحشی بافقی

عمریکه براه تو دویدیم دویدیم گر زهر غم و رنج چشیدیم چشیدیم یا مهر و وفای تو ندیدیم ندیدیم ما چون ز دری پای کشیدیم…

Read More..

مخمس بیگم سیده مخفی بدخشی بر غزل بیگم زیب النساء مخفی هندی

نه در فراق تو عمری بسر توان کردن نه طواف کوی تو شام و سحر توان کردن نه لحظۀ غمت از دل بدر توان کردن…

Read More..