Ýar Eýlär1 – Magtymguly Pyragy

ÝAR EÝLÄR1 Aklyň bolsa, ýagşylarga hemdem bol, Akmak özün nadan bile ýar eýlär! Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn, Bir görsem diýp, gije-gündiz zar eýlär. Näge…

Read More..

Pelek Maňa Gam Badasyn Bereli, – Magtymguly Pyragy

Pelek maňa gam badasyn bereli, Wysal kaýsy,hijran kaýsy, bilmedim; Hak işine ten bermişem,göräli, Arzuw kaýsy,arman kaýsy,bilmedim. Bende bolsaň,gözle hakyň ryzasyn, Jebir eýlese çekibergil jezasyn, Ajal…

Read More..

Köňül Perwaz Eýläp, Galdy Ýerinden, – Magtymguly Pyragy

Köňül perwaz eýläp, galdy ýerinden, Howalanmyş, gökden inmez, ýaranlar, Bir hyýala düşmüş, çykmaz serinden, Bu hyýaldan gaýdyp dönmez, ýaranlar. Noş edipdir muhubettiň gandyndan, Gulak tutmaz…

Read More..

Haryñ Işi Hardyr, Dostlar, – Magtymguly Pyragy

Haryñ işi hardyr, dostlar, Müñ magtasañ ,atça bolmaz, Bedasyla emel etse, Biliñ, asylzadça bolmaz. Pany dünýäge ynanmañ, Altyn-kümüşe guwanmañ, Giýewlere köñül bermäñ,- Bir dogan zürýatça…

Read More..

Gaýgy –gamda Eziz Ömrüm Solduryp, – Magtymguly Pyragy

Gaýgy –gamda eziz ömrüm solduryp, Şum pelek azabym reýgan eýledi, Ýazan kitaplarym sile aldyryp, Gözlerim yzynda girýän eýledi. Gapyllykda duşman aldy daşymyz, Dargatdy her ýana…

Read More..

Dostlarym, Duşman Biliň, Älemde Bir Bardyr Çilim, – Magtymguly Pyragy

Dostlarym, duşman biliň, älemde bir bardyr çilim, Eýle mahbun eýlemäň, bir gareti-jandyr çilim. Suzlaban haly demi bir afgyýy-mardyr çilim, Tartar uzyn kaýdyga, ki zengardyr çilim,…

Read More..

Bir Gün Ataň Yşk Etdi, – Magtymguly Pyragy

Bir gün ataň yşk etdi, Sulbundan joşa ýetdiň Owwal suwduň, gan bolduň, Gandan soň läşe ýetdiň. Hökm eýledi ol hudaý, Dokuz sagat, dokuz aý, On…

Read More..

Aga-Begler, Älem Üzre Mogrebat, – Magtymguly Pyragy

Aga-begler, älem üzre mogrebat, Gerek synasynda zaleti ýigidiň, Ruzygäri bolsa-döwleti zyýat, Şol gün ýakyn bolar ýady ýigidiň. Goç ýigit ugrasa genji-nahana, Bir zynat ýaraşmaz nahar…

Read More..

Zamana Beýledir – Göze Ilmezler, – Magtymguly Pyragy

Zamana beýledir – göze ilmezler, Her ýigidiň golda bary bolmasa, Ýüz tümenlik sözüň şaýa almazlar, Her kişiniň ygtybary bolmasa. Ten bir dar kapasdyr, jan bir…

Read More..

Ten Ýapmaga Köýnek Istär Ýalaňaç, – Magtymguly Pyragy

Ten ýapmaga köýnek istär ýalaňaç, Köýnekli diýr: „Wah, üstünden don bolsa!“ Bäş pul diýip, hakdan dilär garny aç,1 Bäşin tapsa, arzuw eder – on bolsa!…

Read More..

Oba Daşyndaky Depe – Magtymguly Pyragy

Oba daşyndaky depe Ỳerlenen ata meňzär, Akylsyz ärler zer bilen Ỳazylan bet hata meňzär. Bu dünỳä bir düỳpsiz derỳa, Gark eder, bolma biwepa. Magrur bolma…

Read More..

Kerem Etseň, Kadyr Alla, – Magtymguly Pyragy

Kerem etseň, kadyr alla, Dünýälikden at islärin. Talygym ukuda galmyş, Bir açylmyş bagt islärin. Ýoksyzlyk bir ýaman ýoldur, Pakyr menem, golum galdyr, Halal ryzk ber,…

Read More..

Gözden Könül Berme Biwepalardan, – Magtymguly Pyragy

Gözden könül berme biwepalardan, Bak, kim wepa görmüş biwepalardan! Goỳma özüň ärsiz bet jepalarga, Kim bähre tapypdyr bu biwepalardan. Yşkyň owasazyn diňle daşyndan, Jan jebrinden…

Read More..

Eý,ýaranlar,haram Işe Ulaşmaz, – Magtymguly Pyragy

Eý,ýaranlar,haram işe ulaşmaz, Eger dürüst bolsa päli bendäniň, Harama ulaşmaz,pise bulaşmaz, Haka dogry bolsa ýoly bendäniň. Täze ömrüň solar ajal badyndan, Ahyr nogsan geler dünýä,sudundan,…

Read More..

Derdim Köpdir Diýarymdan, Döwrümden, – Magtymguly Pyragy

Derdim köpdir diýarymdan, döwrümden, Haýyr kaýsy, yhsan kaýsy, bilinmez. Zalymlaryň jepasyndan, jebrinden Yslam kaýsy, iman kaýsy, bilinmez. Söhbetinde hak kelamyn söýlän ýok, Mejlisinde bir nesihat…

Read More..

Belent Daglar, Beýikligňe Buýsanma, – Magtymguly Pyragy

Belent daglar, beýikligňe buýsanma, Gudazda suw bolan zer dek bolar sen! Tereň derýa, haýbatyňa guwanma, Wagtyň ýetse, guryp, ýer dek bolar sen! Daglaryň arslany, babyr-peleňi,…

Read More..

Yşk Ataşyna Duşdum,perwana Boldum Imdi, – Magtymguly Pyragy

Yşk ataşyna duşdum,perwana boldum imdi, Şowkuň közüne köýdüm,burýana boldum imdi, Jismiň kebaba döndi,girýana boldum imdi, Genç istýenler gelsin,beýrana boldum imdi, Aýryldym agýarlardan,bigünä boldum imdi. Çykardym…

Read More..

Sapar Edip Barsak Nuşah1 Mülküne, – Magtymguly Pyragy

Sapar edip barsak Nuşah1 mülküne, Köňül isläni dek ýaýlahlary bar. Seýran etsek gunçasyna, gülüne, Bakjasynda bilbil oýnahlary bar. Ýeri sazdyr, hassa bolan sagalar, Arryk, müflis,…

Read More..

Malyňa,mülküňe Magrur Olunma, – Magtymguly Pyragy

Malyňa,mülküňe magrur olunma, Eý,ýok ýerden gelen gitdi bu raýa, Bolar-bolmaz işler üçin ulunma, Çohlar gelip, batyp galmyş bu laýa. Köp gerdişler geçirmişdir bu ýurtlar, Niçe…

Read More..

Içki Syryň Aýtma Her Bir Namarda, – Magtymguly Pyragy

Içki syryň aýtma her bir namarda, Syryň ile ýaýyp, paş eder seni! Ogry-kezzap bilen obadaş bolma, Malyňdan aýyryp, aç eder seni! Sam-sam adam bilen oturma,…

Read More..

Gelse Nowruz Äleme, Reň Kylar Jahan Peýda, – Magtymguly Pyragy

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda, Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda, Bijanlar jana gelip, açarlar dahan peýda, Gögermedik giýalar, gögerip rowan peýda,…

Read More..

Eý, Agalar, Bir Gün Bolar, Paý Alar, – Magtymguly Pyragy

Eý, agalar, bir gün bolar, paý alar, Gulluk edip gezen ussada, belli, Huda özi kime dogry gözlese, Ýetişer myrada, maksada, belli. Ol eýwany görseň, mundan…

Read More..

Bu Nakyldyr ,adamzat, Sen Bu Mekana Geldiň, – Magtymguly Pyragy

Bu nakyldyr ,adamzat, sen bu mekana geldiň, Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň, Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň, Eneden surat bolup, bi şirin…

Read More..

And Adam Sowular – Magtymguly Pyragy

And adam sowular Hezar astana sary. Pelek bakgal ötürmiş Bazar astana sary. Gara ýer agzyn aça, Gapyldyr adam, geçe, Bilbiller istär – göçe Bag-u bostana…

Read More..

Ýany Biläni1 – Magtymguly Pyragy

ÝANY BILÄNI1 Magtymguly diýer, ýigit çagtymyň, Towfyklyk gözgüsi syýa bagtymyň, Atamyň dogany Selim magtymyň, Goýsalar, giderin ýany biläni. * 1Goşgynyň başky bentleri gysgaldyldy.

Read More..

Panydan Bakyýa Göçe-Göçe Bolsa , – Magtymguly Pyragy

Panydan bakyýa göçe-göçe bolsa , Telmuryban,baka-baka gidersen, Ajal jamyn sünüp,iç-hä iç bolsa, Jan ajygyn çeke-çeke gider sen. Olganlaryň durar zar-u girýana, Egsikler saç ýaýyp,düşer lerzana,…

Read More..

Köñül Bir Beden Şahydyr, – Magtymguly Pyragy

Köñül bir beden şahydyr, Her söz köñül joşundadyr, Ýedi yklymyñ tagtynda, Her biri bir işindedir. Daglaryñ çykyp, inmesi, Çohlaryñ göçüp-gonmasy, Dünýäniñ agyp-dönmesi, Pelegiñ gerdişindedir. Kimdir…

Read More..

Harazban Goluna Duşse Algyr Baz – Magtymguly Pyragy

Harazban goluna duşse algyr baz Ganatdan aýyrar,gadryn näbilsin. Bir çopan eline degse bir almaz, Çakmak daşy kylar,gadryn näbilsin. Pakyra mynasyp sabr-u kanagat, Baýlar ýaraşygy hayr-u…

Read More..

Gara Ganlar Ýuwtup, Hasratlar Çekip, – Magtymguly Pyragy

Gara ganlar ýuwtup, hasratlar çekip, Mala meşgul bola-bola gider sen. Dodagyň tebredip, ýüregiň ýakyp, Gümanyň bar, alyp, bile gider sen. Munça jepa ogul, gyz-u zen…

Read More..

Dostlar-A, Dostum Meniň Şirin Jandan Söýgülidir, – Magtymguly Pyragy

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir, Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir. Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri, Tutsam ol ýerde watan,ol ýer ki…

Read More..

Bir Gije Ýatyrdym, Bir Ahwal Gördüm, – Magtymguly Pyragy

Bir gije ýatyrdym, bir ahwal gördüm, Bir bölek başlary kulahly geldi. Tisginip oýandym, ýerimden turdum, Gollary tylladan asaly geldi. Bir bölek erenler tekrimni eýläp, Al-u…

Read More..

Adyň Bende Bolsa, Adam, – Magtymguly Pyragy

Adyň bende bolsa, adam, Dergahyňdan eýmenewer! Öter döwran, durmaz bu dem, Ýatma gapyl, oýanawer! Dünýäniň düýbi derazdyr, Pursat kemdir, ömür azdyr, Ýigitlik-eglenmez ýazdyr, Ir azygyň…

Read More..

Yşk Ýolun Höwes Eýläp, – Magtymguly Pyragy

Yşk ýolun höwes eýläp, Gelen barmy, ýaranlar? Derdimni beýan etsem, Bilen barmy ýaranlar? Bolmuşam mesti-şeýda, Hezar pişe, sed söwda, Älemde men deý ryswa, Bolan barmy,…

Read More..

Ten Kapasna Giriftar, Gel, Jana Nazar Eýle, – Magtymguly Pyragy

Ten kapasna giriftar, gel, jana nazar eýle, Bak, köñül gözgüsine, janana nazar eýle, Ybrat gözüni açyp, jahana nazar eýle, İki kamy tutmagyn, bir ýana nazar…

Read More..

Niçe Işi Akyl Bilen Jem Etseň, – Magtymguly Pyragy

Niçe işi akyl bilen jem etseň, Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen. Bu jan saglygynda haýyr gazangyl, Ýer astyna girseň, sowap tapmas sen. Munda…

Read More..

Janyňa Kast Etme, Düýdkeşim, Özüň, – Magtymguly Pyragy

Janyňa kast etme, düýdkeşim, özüň, Haýypdyr janyňa, ççilim çekmegil! Pendim bu, roza tut, oky namazyň, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil! Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa, Agzyn açyp,…

Read More..

Göz, Köňül, Til, Akyl-Galdy Bu Tördi, – Magtymguly Pyragy

Göz, köňül, til, akyl-galdy bu tördi, Jan watan arzuwlap, turdy ỳel bile. Terhosym bar, gel, terk etme bu ỳurdy, Aşret sürgün, söhbet gurgun gül bile….

Read More..

Eý,agalar,aglar Men,geldi,geçdi Zamana, – Magtymguly Pyragy

Eý,agalar,aglar men,geldi,geçdi zamana, Ýagşy gadry bilinmeý,döndi döwür ýamana, Ýaman aldy jahany,dönmez tili imana, Köp pakyrlar aglaşyp,geler andan amana, Istäri bar az wagtdan derhem bola zamana….

Read More..

Deňzis Bile Deň Eýleseň Özüňni, – Magtymguly Pyragy

Deňzis bile deň eýleseň özüňni, Dert boluban, sözi geçer janyndan, Yrak bolma gadryň bilen gardaşdan, Her iş tutsaň, ol guwanar ýanyndan. Gahra münüp galdyrmagyn şeýtany,…

Read More..

Bedew Ölse, Meýdan Galar Armanly, – Magtymguly Pyragy

Bedew ölse, meýdan galar armanly, Hak yşkyna at sal meýdan ýoluksa, Är ölejek, heňňam galar döwranly, Wagtyňy hoş geçir, döwran ýoluksa. Ýigit bardyr sözün tapmaz,…

Read More..

Ýigit Halyň Garrylyga – Magtymguly Pyragy

Ýigit halyň garrylyga Salaýyn diýseň,öýlengin. Kethudalyk endişesin Kylaýyn diýseň,öýlengin. Kethudalyk gözel ýoldur, Gaýgy garrydar,gam öldir, Ýigitlik bir gyzyl gyldyr, Solaýyn diýseň,öýlengin. Öý,il gerek,ýorgun düşek, Perzent…

Read More..

Sazyna Degmez1 – Magtymguly Pyragy

SAZYNA DEGMEZ1 Bezimniň lezzetin bilmeýen adam, Hünärli ýigidiň sazyna degmez, Betsyýakly, bethuý bolan pis adam, Perizadyň eden näzine degmez. Bimagnynyň sözi janyndan öter, Gybat edni,…

Read More..

Menem Diýen Goç Ýigide – Magtymguly Pyragy

Menem diýen goç ýigide Bir mynasyp ýar gerekdir. Arap at, ýowly ýigide Almaz zülpükar gerekdir. Ýigit oldur – ýurt üstünde, Janyn berse din üstünde, Goç…

Read More..

Hozuñ Daş Possuny, Azergun Güli, – Magtymguly Pyragy

Hozuñ daş possuny, azergun güli, Suwun saça çalsañ, gara reñ bolar. İçiñ şerden sakla, gybatdan tili, Saklamasañ köñül gözgüñ zeñ bolar. Her kişi kim, ýamanlyga…

Read More..

Gelen Geçer, Gonan Göçer Adamzat, – Magtymguly Pyragy

Gelen geçer, gonan göçer adamzat, Ýöri, sen hem bir menzile ýeter sen, Ýalnçyda ýegdir galsa ýagşy at, Bu dünýäge gelmiş bolsañ, ter sen. Gapyl adam…

Read More..

Eý Ýaranlar, Musulmanlar, – Magtymguly Pyragy

Eý ýaranlar, musulmanlar, Jebirde ýörmeli boldy. Nije zähmet çeken janlar Jepany görmeli boldy. Jahan giňdir, melamat kän, Arada köýdi şirin jan, Üstümizde rehimsiz han, Bil…

Read More..

Däli Köňlüm, Bir Nesihat Diýeýin, – Magtymguly Pyragy

Däli köňlüm, bir nesihat diýeýin, Jan diýmegil, beýle janan bolarmy? Bir sözün ornunda söýleý bilmeýen, – Adam diýen beýle ynsan bolarmy? Mugyt bolup, huda emrin…

Read More..

Asla Seni Görmemişem, Dildarym! – Magtymguly Pyragy

Asla seni görmemişem, dildarym! Gumrymy sen, bilbilmi sen, näme sen?! Gamgyn köälüm hyýalyňda aldarym, Bag içinde gölgölmi sen, näme sen?! Garaçymyň , ýa seýitmiň, hojamyň,…

Read More..

Ýaman Ýagşa Ýoldaş Bolsa, – Magtymguly Pyragy

Ýaman ýagşa ýoldaş bolsa, Awylyk içen ýalydyr, Aýryla bilse, awysy, Içinden öçen ýalydyr. Adam wehm etmez rişinden, Gorkar ýatanda düşünden, Eýläme baksam, işinden Bu köňlüm…

Read More..

Panydan Bakyýa Göçe-Göçe Bolsa – Magtymguly Pyragy

Panydan bakyýa göçe-göçe bolsa Telmuryban,baka-baka gidersen, Ajal jamyn sünüp,iç-hä iç bolsa, Jan ajygyn çeke-çeke gider sen. Olganlaryň durar zar-u girýana, Egsikler saç ýaýyp,düşer lerzana, Malyn…

Read More..

Köňül Berdim Bir Biwepa Mahbuba, – Magtymguly Pyragy

Köňül berdim bir biwepa mahbuba, Çykdy elden, dagy jana dert oldy, Aşyk diýr: „Bakmanam indi ol huba“, Ýol üstünden düşdi, gözüm tört oldy. Menlik bilen…

Read More..

Hakykatda Ýola Giren Derwüşler, – Magtymguly Pyragy

Hakykatda ýola giren derwüşler, Pelle-pelle sidre bile kürs çykar.1 Başçysyz, pähimsiz ýola girenler,- Ýolun şeýtan urar, ýoly ters çykar. Arwah bar hem jyn bar, peleñ…

Read More..

Gara Daşdan Gara Gyly Saýlan Göz, – Magtymguly Pyragy

Gara daşdan gara gyly saýlan göz, Çöññeler görejiñ, göze myhmandyr, Gelen aş diýip gelmez, turşutmagyl ýüz, Nana mätäç däldir, söze myhmandyr. Agyrdyr heññamlar, uzakdyr ýollar,…

Read More..

Dostlar, Hiç Bendäni Ýaradan Alla – Magtymguly Pyragy

Dostlar, hiç bendäni ýaradan alla Akyldan aýryup, jyda etmesin. Bergen aklyn alyp, nauzy-billa, Mal-u mülkün, tagtyn taraç etmesin. Ýöremeýän kemal şiýan ilinde, Intizardyr aýralygyň ýolunda,…

Read More..

Bir Gije Ýatyrdym Tünüñ Ýarynda, – Magtymguly Pyragy

Bir gije ýatyrdym tünüñ ýarynda, Bir tört atly gelip, “Turgul!” diýdiler. “Habar biýrmiz saña pursat jaýynda, Şol ýerde ärler bar, görgül” diýdiler. Nazarym ýetişgeç şol…

Read More..

Adam Ogly,özüň Bilmeý, – Magtymguly Pyragy

Adam ogly,özüň bilmeý, Gedem-gedem ädejek sen, Eýäniň emrini kylmaý, Öz köňlüňi güýdejek sen. Istärsen älemi gapsaň, Karun bolup genje depseň, Halal,haram, herne tapsaň, Gözüň yumup,yuwdajak…

Read More..

Yşk Ýüregimde Gaýnap, Ýandyrdy Derdi Meni, – Magtymguly Pyragy

Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni, Tütünim bada berip, buluda gardy meni, Pelek bilegim towlap, çarhyna sardy meni, Hyrydar gözi birle kim gelip gördi meni,…

Read More..

Tapdy Şöhrat Halk Içinde Bu Jahalatan Nyşan, – Magtymguly Pyragy

Tapdy şöhrat halk içinde bu jahalatan nyşan, Galdy dewüşler tilinde dag-u hasratdan nyşan, Galmady mazlumlara desti-nusratdan nyşan, Sabse-seb doldy jahana bu bet apatdan nyşan, Degdi…

Read More..

Nesihat Eýläýin, Diňläň, Ýigitler, – Magtymguly Pyragy

Nesihat eýläýin, diňläň, ýigitler, Pis hatyn başlagan toýa baş bolmaň! Müň nesihat aýtsaň, birisin tutmaz, Agzybir bolmagan öýe baş bolmaň! Deňňene eýleme, salyşma kylman, Arassa…

Read More..

Janyna Degmez1 – Magtymguly Pyragy

JANYNA DEGMEZ1 Eý, ýaranlar, bir bigaýrat ýigidiň, Müň ýaman söz aýtsaň, janyna degmez; Zynhar, düşmäň namartlaryň goluna, Ger, öldürseň, nähak ganyna degmez. Söz bilmeseň, bileniňi…

Read More..