Legacy of the Great Poet: Development of Spirituality and Culture

In literary sources, human spirituality is defined as the striving of people for the heights of culture and the improvement of their creative abilities. Accordingly,…

Read More..

Ýaranlar,gerdişi-Çarhyň Elinden, – Magtymguly Pyragy

Ýaranlar,gerdişi-çarhyň elinden, Bu meniň ýüregim para-paradyr. Syzzyldaşar tenim Eýup teni dek, Kişi bilmez,agyzsyz ýaradyr. Gije-gündiz işim-guýşumdyr haý,waý, Telmuryp ýyglar men gözlenip her taý, Uçraşyp köluge…

Read More..

Pikir Kyldym Ýer-Gögi, – Magtymguly Pyragy

Pikir kyldym ýer-gögi, Biakyl jan içinde. Gördüm, jan hem ’’Alla!’’ diýr. Et, siñir, gan içinde. Gider ýoluñ bilmeseñ, Dogry ýola gelmeseñ, Haky ýada salmasañ, Galdyñ…

Read More..

Köňül, Ne Iş Bitirdi, Geldiň Jahan Içinde, – Magtymguly Pyragy

Köňül, ne iş bitirdi, geldiň jahan içinde, Galdyň dünýä gamynda, ýüregiň gan içinde, Abat diýip, el sunduň, düýbi weýran içinde, Ten toprakdyr, eglenmez jöwheri jan…

Read More..

Hemderd Ölüp,içgi-Içgin Sormayan, – Magtymguly Pyragy

Hemderd ölüp,içgi-içgin sormayan, Nä bilsin bir görüp gitse daşymdan. Kämil bolup,jan gulagyn bermeyen, Aňa bilmez öten işi başymdan. Aňa bilmen,ahyrym ne terze men, Köp wagtlar…

Read More..

Garrydykça, Goldan Gitdi Ynsabym, – Magtymguly Pyragy

Garrydykça, goldan gitdi ynsabym, Eýa, dostlar, ellä ýetişdi salym. Kerim- a,gün-günden kem boldy howpum, Dembe-demden artdy bu ýaman pälim. Daryga,din üçin ýokdur bir işim, Ömrüm…

Read More..

Dözmenem, Doýmanam, Durmanam, Eý Ýar, – Magtymguly Pyragy

Dözmenem, doýmanam, durmanam, eý ýar, Bu saky döwründe içmeýin janym. Jamy – meý sundugyň görmesin agýar, Gelmenem aklyma görmeýin kamym. Bolmuşam guwwas-u, ýüzmüşem köli, Tapmyşam…

Read More..

Bir Säher Düşmüş Erdi Ýadyma Diýar, Eý, Dost, – Magtymguly Pyragy

Bir säher düşmüş erdi ýadyma diýar, eý, dost, Jan güwşüne ýetişdi binägäh habar, eý, dost! Ten mülküniň içinde jan durdy perwaz eýläp, Şowk ile ede…

Read More..

Agyz Açdym, Göz Ýumdum, – Magtymguly Pyragy

Agyz açdym, göz ýumdum, Gol sundum tasa garşy, Tas üstünde ýatypdyr, Galandar ýasa garşy. Saky turdy, ses etdi, Kim giç galdy, kim etdi, Galandar tasyn…

Read More..

Togsan Dürşi Tagam Bolsa Gaşyňda, – Magtymguly Pyragy

Togsan dürşi tagam bolsa gaşyňda, Ne lezzet içinde duz hem bolmasa. Ne biler sen ne iş bardyr başynda, Muşgil işdir başda göz hem bolmasa. Aýak…

Read More..

Ömre Ygtybar Ýok, Jana Durum Ýok, – Magtymguly Pyragy

Ömre ygtybar ýok, jana durum ýok, Ahyrýet esbabyn şaýlayynmy? Bende men, bararga gaýry ýerim ýok, İslegim özünden eýläýinmi? Ýaranlar, ýetmek ýok subhan rysyna, Açsa ýolum,…

Read More..

Kerem Eýle, Ýa Reb, Gudratly Subhan, – Magtymguly Pyragy

Kerem eýle, ýa reb, gudratly subhan, Garyp, gamgy n geçen halyma meniň. Aklym haýrandadyr, etmişem puşman, Bilmezlikde geçen salyma meniň. Magşar gün bolmasaň sen maňa…

Read More..

Gözel Bardyr, Gözellerden Zyýada, – Magtymguly Pyragy

Gözel bardyr, gözellerden zyýada, Anyn hyzmatyňda durasyň geler, Edepli,erkanly,mylaýymzada, Tä ölinçäň bile ýöresiň geler. Gözel bardyr, günde-günde görmeli, Şol gözeliň syýa zülpüň örmeli, Döküp,hazynanyň zerin…

Read More..

Eý,ýaranlar,ömrümden, – Magtymguly Pyragy

Eý,ýaranlar,ömrümden, Geçdi diýip aglaryn. Gitdi aklym ornundan, Çaşdy diýip aglaryn. Giden gelmez ýolundan, Dönmez ýaman pälinden, Diýanat halk elinden Uçdy diýip aglaryn. Häzir biziň zamanda…

Read More..

Dertdir Bu Janyň Zilleti, Saglyk Anyň Soltanydyr, – Magtymguly Pyragy

Dertdir bu janyň zilleti, saglyk anyň soltanydyr, Ten mülküniň ser döwleti dynmaz öter, myhmanydyr. Nefs eýleýip serkeşligi ten tagtynyň meýdanyda, Ruzy ezel ruhuň, ýagyn, şol…

Read More..

Belent Daglaryň Başynda – Magtymguly Pyragy

Belent daglaryň başynda Bulut oynar sil biläni. Goç ýigide toýdur-bayram Her iş gelse il biläni. Til bilenler guň bolupdyr, Altyn,kümüş zeň bolupdyr Peşe haçan deň…

Read More..

Ýigit Köňlüne Sygynan, – Magtymguly Pyragy

Ýigit köňlüne sygynan, Atyň görki reftarydyr. Ile-ulusa hoş gelen- Aş, gylyç, är güftarydyr. Öňüň gara, ardyň gözle, Hoş sözüň diý, gahryň gizle, Sözlä bilseň, ýagşy…

Read More..

Sen Sen Araýyşy-Jan,bu Jansenden Bihabar, – Magtymguly Pyragy

Sen sen araýyşy-jan,bu jansenden bihabar, Sen jahana dolug sen,jahan senden bihabar. Endişe derýasynda syrym sefinesini Ýütarapga ýüzdürdim,seýran senden bihabar Ger diýseler küfr olar,eşya senden halydyr,…

Read More..

Musulmanlar Gylyç Ursa Bir-Bire, – Magtymguly Pyragy

Musulmanlar gylyç ursa bir-bire, Döwlet dönüp, dinler nogsana gelgeý. Zulm eýläp, bir-birin alsa ýesire, Pelek bu pikirden puşmana gelgeý. Bir-birini çapmak ermes ärlikden, Bu iş…

Read More..

Iki Dagyň Agajynyň Başyny,1 – Magtymguly Pyragy

Iki dagyň agajynyň başyny,1 Düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýyr. Magallagyň agyr –näheň daşyny Gol bilen göterip, atyp bolmaýyr. Kelte diňden bolmaz beýik minara, Ýaman hatyn…

Read More..

Ger Emiriň, Ger Weziriň Akly Kuteh, Ham Olur, – Magtymguly Pyragy

Ger emiriň, ger weziriň akly kuteh, ham olur, Ol emiriň ady ahyr halk era betnam olur. Bir akyl-sahyp kemalyň goly birle iş tutan, Işini daşdan…

Read More..

Eý Ýaranlar, Ýowuz Destan Bitildi, – Magtymguly Pyragy

Eý ýaranlar, ýowuz destan bitildi, Bir goçak panydan geçdi diýdiler. Ahyrzaman boldy, Aftap tutuldy, Aý-Günüň şuglasy ýaşdy diýdiler. Nägehan ugrady aýralyk dagy, Seýdim Tarhan çeker…

Read More..

Çalyndykça, Jahan Çyrçygy Artar, – Magtymguly Pyragy

Çalyndykça, jahan çyrçygy artar, Kaçan köñül karar tapar jem bolup?! Ahyret işiñ gör, mundan baş gutar, Dünýäni kim tutdy?-Öter gum bolup. Dyrnak bilen daglar dilen…

Read More..

Bagt Olar Ki, Bir El Düşer Serime, – Magtymguly Pyragy

Bagt olar ki, bir el düşer serime, Hyýal hujuw eýlär, joşy ýandyrar: Ýüregim joş berse, aklym jem bolar, Pikir basar, gaýgy huşy ýandyrar. Säher bagty…

Read More..

Ýar Eýlär1 – Magtymguly Pyragy

ÝAR EÝLÄR1 Aklyň bolsa, ýagşylarga hemdem bol, Akmak özün nadan bile ýar eýlär! Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn, Bir görsem diýp, gije-gündiz zar eýlär. Näge…

Read More..

Pelek Maňa Gam Badasyn Bereli, – Magtymguly Pyragy

Pelek maňa gam badasyn bereli, Wysal kaýsy,hijran kaýsy, bilmedim; Hak işine ten bermişem,göräli, Arzuw kaýsy,arman kaýsy,bilmedim. Bende bolsaň,gözle hakyň ryzasyn, Jebir eýlese çekibergil jezasyn, Ajal…

Read More..

Köňül Perwaz Eýläp, Galdy Ýerinden, – Magtymguly Pyragy

Köňül perwaz eýläp, galdy ýerinden, Howalanmyş, gökden inmez, ýaranlar, Bir hyýala düşmüş, çykmaz serinden, Bu hyýaldan gaýdyp dönmez, ýaranlar. Noş edipdir muhubettiň gandyndan, Gulak tutmaz…

Read More..

Haryñ Işi Hardyr, Dostlar, – Magtymguly Pyragy

Haryñ işi hardyr, dostlar, Müñ magtasañ ,atça bolmaz, Bedasyla emel etse, Biliñ, asylzadça bolmaz. Pany dünýäge ynanmañ, Altyn-kümüşe guwanmañ, Giýewlere köñül bermäñ,- Bir dogan zürýatça…

Read More..

Gaýgy –gamda Eziz Ömrüm Solduryp, – Magtymguly Pyragy

Gaýgy –gamda eziz ömrüm solduryp, Şum pelek azabym reýgan eýledi, Ýazan kitaplarym sile aldyryp, Gözlerim yzynda girýän eýledi. Gapyllykda duşman aldy daşymyz, Dargatdy her ýana…

Read More..

Dostlarym, Duşman Biliň, Älemde Bir Bardyr Çilim, – Magtymguly Pyragy

Dostlarym, duşman biliň, älemde bir bardyr çilim, Eýle mahbun eýlemäň, bir gareti-jandyr çilim. Suzlaban haly demi bir afgyýy-mardyr çilim, Tartar uzyn kaýdyga, ki zengardyr çilim,…

Read More..

Bir Gün Ataň Yşk Etdi, – Magtymguly Pyragy

Bir gün ataň yşk etdi, Sulbundan joşa ýetdiň Owwal suwduň, gan bolduň, Gandan soň läşe ýetdiň. Hökm eýledi ol hudaý, Dokuz sagat, dokuz aý, On…

Read More..

Aga-Begler, Älem Üzre Mogrebat, – Magtymguly Pyragy

Aga-begler, älem üzre mogrebat, Gerek synasynda zaleti ýigidiň, Ruzygäri bolsa-döwleti zyýat, Şol gün ýakyn bolar ýady ýigidiň. Goç ýigit ugrasa genji-nahana, Bir zynat ýaraşmaz nahar…

Read More..

Zamana Beýledir – Göze Ilmezler, – Magtymguly Pyragy

Zamana beýledir – göze ilmezler, Her ýigidiň golda bary bolmasa, Ýüz tümenlik sözüň şaýa almazlar, Her kişiniň ygtybary bolmasa. Ten bir dar kapasdyr, jan bir…

Read More..

Ten Ýapmaga Köýnek Istär Ýalaňaç, – Magtymguly Pyragy

Ten ýapmaga köýnek istär ýalaňaç, Köýnekli diýr: „Wah, üstünden don bolsa!“ Bäş pul diýip, hakdan dilär garny aç,1 Bäşin tapsa, arzuw eder – on bolsa!…

Read More..

Oba Daşyndaky Depe – Magtymguly Pyragy

Oba daşyndaky depe Ỳerlenen ata meňzär, Akylsyz ärler zer bilen Ỳazylan bet hata meňzär. Bu dünỳä bir düỳpsiz derỳa, Gark eder, bolma biwepa. Magrur bolma…

Read More..

Kerem Etseň, Kadyr Alla, – Magtymguly Pyragy

Kerem etseň, kadyr alla, Dünýälikden at islärin. Talygym ukuda galmyş, Bir açylmyş bagt islärin. Ýoksyzlyk bir ýaman ýoldur, Pakyr menem, golum galdyr, Halal ryzk ber,…

Read More..

Gözden Könül Berme Biwepalardan, – Magtymguly Pyragy

Gözden könül berme biwepalardan, Bak, kim wepa görmüş biwepalardan! Goỳma özüň ärsiz bet jepalarga, Kim bähre tapypdyr bu biwepalardan. Yşkyň owasazyn diňle daşyndan, Jan jebrinden…

Read More..

Eý,ýaranlar,haram Işe Ulaşmaz, – Magtymguly Pyragy

Eý,ýaranlar,haram işe ulaşmaz, Eger dürüst bolsa päli bendäniň, Harama ulaşmaz,pise bulaşmaz, Haka dogry bolsa ýoly bendäniň. Täze ömrüň solar ajal badyndan, Ahyr nogsan geler dünýä,sudundan,…

Read More..

Derdim Köpdir Diýarymdan, Döwrümden, – Magtymguly Pyragy

Derdim köpdir diýarymdan, döwrümden, Haýyr kaýsy, yhsan kaýsy, bilinmez. Zalymlaryň jepasyndan, jebrinden Yslam kaýsy, iman kaýsy, bilinmez. Söhbetinde hak kelamyn söýlän ýok, Mejlisinde bir nesihat…

Read More..

Belent Daglar, Beýikligňe Buýsanma, – Magtymguly Pyragy

Belent daglar, beýikligňe buýsanma, Gudazda suw bolan zer dek bolar sen! Tereň derýa, haýbatyňa guwanma, Wagtyň ýetse, guryp, ýer dek bolar sen! Daglaryň arslany, babyr-peleňi,…

Read More..

Yşk Ataşyna Duşdum,perwana Boldum Imdi, – Magtymguly Pyragy

Yşk ataşyna duşdum,perwana boldum imdi, Şowkuň közüne köýdüm,burýana boldum imdi, Jismiň kebaba döndi,girýana boldum imdi, Genç istýenler gelsin,beýrana boldum imdi, Aýryldym agýarlardan,bigünä boldum imdi. Çykardym…

Read More..

Sapar Edip Barsak Nuşah1 Mülküne, – Magtymguly Pyragy

Sapar edip barsak Nuşah1 mülküne, Köňül isläni dek ýaýlahlary bar. Seýran etsek gunçasyna, gülüne, Bakjasynda bilbil oýnahlary bar. Ýeri sazdyr, hassa bolan sagalar, Arryk, müflis,…

Read More..

Malyňa,mülküňe Magrur Olunma, – Magtymguly Pyragy

Malyňa,mülküňe magrur olunma, Eý,ýok ýerden gelen gitdi bu raýa, Bolar-bolmaz işler üçin ulunma, Çohlar gelip, batyp galmyş bu laýa. Köp gerdişler geçirmişdir bu ýurtlar, Niçe…

Read More..

Içki Syryň Aýtma Her Bir Namarda, – Magtymguly Pyragy

Içki syryň aýtma her bir namarda, Syryň ile ýaýyp, paş eder seni! Ogry-kezzap bilen obadaş bolma, Malyňdan aýyryp, aç eder seni! Sam-sam adam bilen oturma,…

Read More..

Gelse Nowruz Äleme, Reň Kylar Jahan Peýda, – Magtymguly Pyragy

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda, Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda, Bijanlar jana gelip, açarlar dahan peýda, Gögermedik giýalar, gögerip rowan peýda,…

Read More..

Eý, Agalar, Bir Gün Bolar, Paý Alar, – Magtymguly Pyragy

Eý, agalar, bir gün bolar, paý alar, Gulluk edip gezen ussada, belli, Huda özi kime dogry gözlese, Ýetişer myrada, maksada, belli. Ol eýwany görseň, mundan…

Read More..

Bu Nakyldyr ,adamzat, Sen Bu Mekana Geldiň, – Magtymguly Pyragy

Bu nakyldyr ,adamzat, sen bu mekana geldiň, Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň, Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň, Eneden surat bolup, bi şirin…

Read More..

And Adam Sowular – Magtymguly Pyragy

And adam sowular Hezar astana sary. Pelek bakgal ötürmiş Bazar astana sary. Gara ýer agzyn aça, Gapyldyr adam, geçe, Bilbiller istär – göçe Bag-u bostana…

Read More..

Ýany Biläni1 – Magtymguly Pyragy

ÝANY BILÄNI1 Magtymguly diýer, ýigit çagtymyň, Towfyklyk gözgüsi syýa bagtymyň, Atamyň dogany Selim magtymyň, Goýsalar, giderin ýany biläni. * 1Goşgynyň başky bentleri gysgaldyldy.

Read More..

Panydan Bakyýa Göçe-Göçe Bolsa , – Magtymguly Pyragy

Panydan bakyýa göçe-göçe bolsa , Telmuryban,baka-baka gidersen, Ajal jamyn sünüp,iç-hä iç bolsa, Jan ajygyn çeke-çeke gider sen. Olganlaryň durar zar-u girýana, Egsikler saç ýaýyp,düşer lerzana,…

Read More..

Köñül Bir Beden Şahydyr, – Magtymguly Pyragy

Köñül bir beden şahydyr, Her söz köñül joşundadyr, Ýedi yklymyñ tagtynda, Her biri bir işindedir. Daglaryñ çykyp, inmesi, Çohlaryñ göçüp-gonmasy, Dünýäniñ agyp-dönmesi, Pelegiñ gerdişindedir. Kimdir…

Read More..

Harazban Goluna Duşse Algyr Baz – Magtymguly Pyragy

Harazban goluna duşse algyr baz Ganatdan aýyrar,gadryn näbilsin. Bir çopan eline degse bir almaz, Çakmak daşy kylar,gadryn näbilsin. Pakyra mynasyp sabr-u kanagat, Baýlar ýaraşygy hayr-u…

Read More..

Gara Ganlar Ýuwtup, Hasratlar Çekip, – Magtymguly Pyragy

Gara ganlar ýuwtup, hasratlar çekip, Mala meşgul bola-bola gider sen. Dodagyň tebredip, ýüregiň ýakyp, Gümanyň bar, alyp, bile gider sen. Munça jepa ogul, gyz-u zen…

Read More..

Dostlar-A, Dostum Meniň Şirin Jandan Söýgülidir, – Magtymguly Pyragy

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir, Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir. Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri, Tutsam ol ýerde watan,ol ýer ki…

Read More..

Bir Gije Ýatyrdym, Bir Ahwal Gördüm, – Magtymguly Pyragy

Bir gije ýatyrdym, bir ahwal gördüm, Bir bölek başlary kulahly geldi. Tisginip oýandym, ýerimden turdum, Gollary tylladan asaly geldi. Bir bölek erenler tekrimni eýläp, Al-u…

Read More..

Adyň Bende Bolsa, Adam, – Magtymguly Pyragy

Adyň bende bolsa, adam, Dergahyňdan eýmenewer! Öter döwran, durmaz bu dem, Ýatma gapyl, oýanawer! Dünýäniň düýbi derazdyr, Pursat kemdir, ömür azdyr, Ýigitlik-eglenmez ýazdyr, Ir azygyň…

Read More..

Yşk Ýolun Höwes Eýläp, – Magtymguly Pyragy

Yşk ýolun höwes eýläp, Gelen barmy, ýaranlar? Derdimni beýan etsem, Bilen barmy ýaranlar? Bolmuşam mesti-şeýda, Hezar pişe, sed söwda, Älemde men deý ryswa, Bolan barmy,…

Read More..

Ten Kapasna Giriftar, Gel, Jana Nazar Eýle, – Magtymguly Pyragy

Ten kapasna giriftar, gel, jana nazar eýle, Bak, köñül gözgüsine, janana nazar eýle, Ybrat gözüni açyp, jahana nazar eýle, İki kamy tutmagyn, bir ýana nazar…

Read More..

Niçe Işi Akyl Bilen Jem Etseň, – Magtymguly Pyragy

Niçe işi akyl bilen jem etseň, Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen. Bu jan saglygynda haýyr gazangyl, Ýer astyna girseň, sowap tapmas sen. Munda…

Read More..

Janyňa Kast Etme, Düýdkeşim, Özüň, – Magtymguly Pyragy

Janyňa kast etme, düýdkeşim, özüň, Haýypdyr janyňa, ççilim çekmegil! Pendim bu, roza tut, oky namazyň, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil! Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa, Agzyn açyp,…

Read More..