Kanda Bolar – Magrupy

Kanda bolar Eý, ýaranlar, halaýyklar, Çyn gözeller kanda bolar? Gün görmeýen melaýyklar Ürgenç bile Hotandadyr. Üstüne mahmal atdyran, Ýüzüne perde tutduran, Her …

At Yagsydyr – Magrupy

At yagsydyr Ýigide on bäs ýasynda Söýgüli arwat ýagsydyr; Andan son könlünin hosy, Ýarag bilen at ýagsydyr. Ysksyz ýürekde dert bolmaz, Zaty …

Gaytgyl – Magrupy

Gaytgyl Serdar, mundan gitsen Tähran ýurdyga, Sanyn bergen malyn sür-de gaýtgyl! Ýene gaýdyp öýli oglan dilese, «Bitmez» diýip, jogabyn ber-de gaýtgyl! Men …

Nedir – Magrupy

Nedir Görün, begler, ara açar, Belki, Serhosmydyr, nedir! Gähi gonar, gähi uçar, Göýäki gusmudyr, nedir! Aýdyn, begler, boýun sunup, Geler ýyldyz kibi …

Artyp Baradyr – Magrupy

Artyp baradyr Gardaslar, ne derman alaç kylaýyn, Ýyl-ýyldan usýanym artyp baradyr; Jan algyjy ulug Ezraýyl bizin Tutup ýakamyzdan, dartyp baradyr. Gör, eýýamyn …

Dasyny Saylar – Magrupy

Dasyny saylar Küffar ähli bilmez otga köýerin, Özleri ürç edip, läsini saýlar; Resul kaýsy, Aly kaýsy näbilsin, Butparaz «tanrym» diýp, dasyny saýlar. …

Nirde Bitildi — Sonda Bitildi – Magrupy

Nirde bitildi — sonda bitildi (Aýdysyk) ***** Magrupy: Bizden salam olsun molla Gaýyba, Dünýänin binasy haçan tutuldy? «Küntu-kenzen mahfiýenden» habar ber, Kelemeýi-sahadat …

Ayan Getirdi – Magrupy

Ayan getirdi «Zeburny» Dawuda, «Injilni» Isa, «Töwratny» Musaga aýan getirdi; Hak ilçisi bir gün Jebraýyl emin «Oka» diýp, resula «Gurkan» getirdi. Çoh …

Dert Bile – Magrupy

Dert bile Gel könül, basyny çykar dumandan, Ýeke galdyn gam öýünde dert bile; Namart bilen uzak ýola gitmegil, Bas gosawer bir töwekgel …

Watanym Galdy – Magrupy

Watanym galdy Agalar, arzymny beýan eýlesem, Durun, Mehin atly watanym galdy; Gat-gat düsek düsäp üçek üstüne, Mest olup, agdarlyp ýatanym galdy. Bir …

Zyba Gerek – Magrupy

Zyba gerek Agalar, ýagsy hatynyn Kamaty köp zyba gerek, Biri-birinden zyýada Altyn saçy syýa gerek. Ýagsy bir-birine dussa, Ryza bile läle guçsa, …

Gul Gotar – Magrupy

Gul gotar Bahar eýýamynda gögeren zatlar, Owwal gögär, sonrasyndan gül götär; Temurler jem bolup, baryr gül kibi, Akyl eýlän, dostlar, sizi pul …

Karwan Gelmese – Magrupy

Karwan gelmese Bilmenem ne syrdyr, niçik gerdisdir, Mundan anda giden karwan gelmese; Bilmenem magsarda ne bolar halym, «Ummat» diýip, pahry-jahan gelmese. Bilbili …

Azdyra Bilmez – Magrupy

Azdyra bilmez Towfyky-hedaýat peýweste hakdan, Seýtan ol bendäni azdyra bilmez; Huda her kimsäge çoh döwlet berse, Hiç kim ol döwleti ýazdyra bilmez. …

Har Bilen – Magrupy

Har bilen Bedasyllar tutdy älem ýüzüni, Bedewler den boldy syýa-har bilen; Bat göterip bilmez hergiz özüni, Gije-gündiz küý-pikiri ser bilen. Uluglaryn nesihatyn …

Watanym Galdy Ii – Magrupy

Watanym galdy Ata-baba tutan datly watanym, Köp bagly-bostanly watanym galdy; Almaly, engurly, sirin-serbetli, Gezmäge sapaly watanym galdy. Daglarynda dürli giýah gögeren, Çesmelerde …

Basy Gerek – Magrupy

Basy gerek Eý ýaranlar, goç ýigidin Bir dil bilen basy gerek; Ýa gylygy, ýa gylyjy, Gazan içre asy gerek. Haky özüne kyl …

Harap Eyledi – Magrupy

Harap eyledi Eý ýaranlar, geldi ýaman zamana, Zalymlar ülkäni harap eýledi; Derwüsler mest olup, gaýtmaz haramdan, Mollalar içenin serap eýledi. Aradan kesildi …

Olmaz – Magrupy

Olmaz Goç ýigidin tagrypyny diýeli, Dessanyn sözlesem tükenmez olmaz. Hak özi kuranda diýmis simahum, Ynsan mundan artyk Isgender olmaz. Ylaha, bir ýigit …

Bilip Bolmaz – Magrupy

Bilip bolmaz Ne hünäri bar ýigidin Garyplykda bilip bolmaz; Garyplyk bir sum owkatdyr, Kaza ýetmeý, ölüp bolmaz. Görmän dünýänin lezzetin, Çekmän ahyret …

Hal Galmaz – Magrupy – Magrupy

Hal galmaz Döwlete ynanma, biakyl adam, Baky degil, pany geçer, hal galmaz; Tekepbir kylmagyl, menlik eýleme, Bu bäs günluk döwran gider, mal …

Saltyk – Magrupy

Saltyk Dur gardasym, senden habar alaýyn, Artyknyýaz atly ýarym amanmy? Selbi dek boýlary, aý dek ýüzleri, Ak ýüzünde zülpi tarym amanmy? Aby-zemzem …

Bedew – Magrupy

Bedew Hak ezelde halk eýlemis, Bir ajaýyp zatdyr bedew. Jennet Byragy diýmisler, Ýalançyda atdyr bedew. Berse hanlar ýüz-mün tümen, Sata bilmez seni …

Isanym – Magrupy

Isanym Haky pena bilip, sana sygynyp, Yhlas bilen ýörip geldim, isanym! Ikinji Haýdaryn ýolunda ýörüp, Üçünji äleme doldum, isanym! Toýnak bilen dagyn-dasyn …

igide – Magrupy

Ýigide Eý ýaranlar, söwes güni Ussat gerekdir ýigide; Gözel allanyn yskyna Haýrat gerekdir ýigide. Güni bile, aýy bile, Ýörün hakyn raýy bile, …

ilimkes – Magrupy

Çilimkes Her zaman gol salyp, kisesin barlap, Köp dünýäsi bara menzär çilimkes; Yzzat bilip, bir-birine hödürläp, Gen tagamy bara menzär çilimkes. Bir …

Gozele – Magrupy

Gozele Owal basda bu dünýäge gelemde, Bir ata asygam, bir-de gözele, Jäht ediban dünýä nazar salamda, Bir ata asygam, bir-de gözele. Dasarda …

Zamandyr Diyme – Magrupy

Zamandyr diyme Gel, könül, nesihat esitgil bizden, Biwepany baky zamandyr diýme; Hakyn ryzasyna bagla bilini, Herne hökm eýlese, ýamandyr diýme. Ajal gelse, …

Deni-Dusy Begenmez – Magrupy

Deni-dusy begenmez Bir ýigidin mylakaty bolmasa, Ol ýigidin deni-dusy begenmez; Hakykat, çyn ýola düsen derwüsler Dünýäde lezzeti, hosy begenmez. Asyk ysk bahryny, …

Isin Tanymaz – Magrupy

Isin tanymaz Döwlet gelse bedasyla bir pasyl, Bilmez özün, eden isin tanymaz; Bir namart ugrasa bir gün ganyma, Rengi gaçar, akyl-husun tanymaz. …

atmagyn – Magrupy

Ýatmagyn Göwnüm, sana bir nesihat bereýin, Gapyl, gaflat içinde sen ýatmagyn; Bir kisi «gel» diýip, innek etmeýin, Öz göwnünden gubar baglap gitmegin. …

Bu Dunya – Magrupy

Bu dunya Gapyl adam, magrur olma panyga, Tutdum-tutdum diýsen, gaçar bu dünýä, Rehmi ýokdur, zulmy çohdur adama, Gije-gündiz ganyn içer bu dünýä. …