ای دوست

ای دوست ز دل خیزد نوای عشقت ای دوست همان عشقی که عالم را تباه کرد! گلی بودی در این باغ پر …