ای معجزات موسی بنموده از گریبان – خواجه رشید الدین وطواط

ای معجزات موسی بنموده از گریبان هم چشم تست فرعون ، هم زلف تست ثعبان ای پیش روی خوبت حسن هزار یوسف داری هزار یعقوب…

Read More..

جانا ، همه خطاب تو با من جفا بود – خواجه رشید الدین وطواط

جانا ، همه خطاب تو با من جفا بود وز من جفات را همه پاسخ وفا بود هرگز مباد با تو جفاکار روزگار ور چه…

Read More..

با تو در سینه جان نمی گنجد – خواجه رشید الدین وطواط

با تو در سینه جان نمی گنجد تو درونی ازان نمی گنجد عشق در سر برفت و عقل برفت کین دو در یک مکان نمی…

Read More..

جانا ، مرا غم تو بغایت همی رسد – خواجه رشید الدین وطواط

جانا ، مرا غم تو بغایت همی رسد اندوه عشق تو بنهایت همی رسد گویی : حکایتی مکن از حال عشق من خود کی ز…

Read More..

ای راحت عیش ها وصالت – خواجه رشید الدین وطواط

ای راحت عیش ها وصالت مقصود همه جهان جمالت ای مهنت عاشقان فراقت وی نعمت مفلسان وصالت ای پردهٔ نقش حسن زلفت وی دانهٔ دام…

Read More..

از طرهٔ تو غیرت مشک سیاه راست – خواجه رشید الدین وطواط

از طرهٔ تو غیرت مشک سیاه راست وز چهرهٔ تو حیرت خورشید و ماه راست عادت ربودن دل و پیشه هلاک جان آن دو رخ…

Read More..

رفت آن کم بر تو آبی بود – خواجه رشید الدین وطواط

رفت آن کم بر تو آبی بود یا سلام مرا جوابی بود از سر ناز و از سرکشی هر نفس با منت عتایی بود در…

Read More..

دلم در عاشقی زار اوفتادست – خواجه رشید الدین وطواط

دلم در عاشقی زار اوفتادست بدست رنج و تیمار اوفتادست ستم کش بایدم بودن بنا کام که معشوقت ستمگار اوفتادست نکو رویست و بدخویست و…

Read More..

مشکست توده توده نهاده بر ارغوان – خواجه رشید الدین وطواط

مشکست توده توده نهاده بر ارغوان زلفین حلقه حلقهٔ آن ماه دلستان زان توده تودهٔ مشک آیدم حقیر زین حلقه حلقهٔ تنگ آیدم بجان چون…

Read More..

جانم از عشق تو می بخروشد – خواجه رشید الدین وطواط

جانم از عشق تو می بخروشد دلم از انده تو می جوشد این همه نامهٔ حسرت خواند و آن همه جامهٔ محنت پوشد شخص رنجورم…

Read More..