مرد به نشي په ګفتار

مرد به نشي په ګفتار څو پیدا نکړي کردار چې دې اوکنځي مرد ندی که له تانه وي په ډار چې څه …