Khisraw Sarakhsi

خُسروی سرخسی

خُسروی سرخسی

خُسروی سرخسی ابوبکر محمد بن علی خسروی سرخسی، در اواخر قرن سوم خورشیدی به دنیا آمد یکی از فقهیان بزرگ ماوراءالنهر بوده است. در بخارا تحصیل کرده و در اوزکند به دربار قراخانیان پیوسته بود و به سبب فتوایی که بر خلاف میل خاقان حسن داد به زندان افتاد. شعر بسا زیبا می سرود و در تاریخ یمنی نام وی را رودکی ق... »