خُسروی سرخسی

خُسروی سرخسی ابوبکر محمد بن علی خسروی سرخسی، در اواخر قرن سوم خورشیدی به دنیا آمد یکی از فقهیان بزرگ ماوراءالنهر بوده …