Goja – Kerim Gurbannepesow

Aýlawda otyrdym. Çat maňlaýymda Otyrdy çalsakgal, paýhasly garry. Atlar goýberildi. Dor bilen gyr at. Ne doruň ugry bar, Ne gyryň ugry. Hersiniň …

Söýgi – Kerim Gurbannepesow

Bir mahal bir ýigit söýdi bir gyzy. Her haýsy bir enäň ýeke-ýalňyzy. Ýa-da Nejep oglan söýdi Nigäri. Her haýsy bir ataň ýeke-dikrary. …

Zerurlyk – Kerim Gurbannepesow

Islän menziliňe ýetmegiň üçin Näçe ajap ýollar bolsa dünýäde, Şonça-da azaşman gitmegiň üçin Öwrenip geçmeli ýoda kän, ýoda. Menzilleri uçup geçmegiň üçin …

Döwür Beýle Däldir – Kerim Gurbannepesow

Dünýe döräp, heniz şeýle ajaýyp döwür bolan däldir. Emma käbir naýynsaplar özleriniň ähli aýyplaryny döwrüň ustüne atýarlar. (Ýaşulular Sowetiniň maslahatynda bir gojanyň …

Hereket – Kerim Gurbannepesow

Bilemok, bilemok, Nämüçin durun… Bileňok, bileňok, Nämüçin dursuň… Ýa yza gideli ýa-da ileri – Gyrmyldasak bolýar. Durmaklyk gursun!

Peýzaž Goşgusy – Kerim Gurbannepesow

Kärdeşler, az ýazýas peýzaž goşgusyn. Megerem köpüräk ýazylsa ýagşy. Men birin ýazmakçy. Edil işikde Aýdym aýdyp otyr bir garry bagşy. Çynar atly …

Ussa – Kerim Gurbannepesow

Ol ussa bir ajap minara gurdy Bulutlaň göwsünden emip dur başy. Göýä «sünnälenen sarymtyl çyrpy – Keşdeden doňup dur Töwerek-daşy. Gün şöhlesi …

Aňsat Bilen Kyn – Kerim Gurbannepesow

«Men, men» diýmek üçin ýekeje gezek Dodagy dodakdan göterip bilsek – Dünýäni «men» bilen doldurmak mümkin. «Men, men» diýmek aňsat. «Sen, sen» …

Gamsyz Goşgy – Kerim Gurbannepesow

Göterildi şu gün göwnümiň yşgy. «Gel, ýazaýyn – diýdim – Gamsyzja goşgy…» Kömelek agtaryp bir topar çaga, Dyrmaşýar ýokaryk, Inýär aşaga… Ýanýar …

Mukaddeslik – Kerim Gurbannepesow

Iň uly Söýgini görkezdi ykbal. Men mundan ýokarda görmändim Söýgi: Bar gaýgym guçmakdy Başky söýgüde. Bu söýgüde weli – Guçmazlyk gaýgy. Iň …

Säheriň Gymmaty – Kerim Gurbannepesow

Her Döwür Bir döwür bolar ekeni. Görmän geçiräýsem bir ajap filmi, Nije günläp etmişime ökünip, Gynanyp ýörenim düýn-öňňün dälmi? Her döwür Bir …

Be-Eý! – Kerim Gurbannepesow

Ynha bir mele, gelin, gözleri çanak ýaly, Gabagy gaýmak ýaly, syraty baýdak ýaly. Gün ýerinde durmaýar, Aý ýerinde durmaýar. Aý geçýär, ýyllar …

Güller – Kerim Gurbannepesow

Howlymyň içinde bir bölek ýere Gül ekdim. Lowurdap açyldy bary. Birisi gyrmyzy, birisi gara, Birisi mämişi, birisi sary. Şu gün gapymyzdan geldi …

mrüň Manysy – Kerim Gurbannepesow

Ýalaňaç dogduň adamzat Indi saňa don gerek Magtymguly Aglap dünýä inýäň adam diýen zat: Onsoň agyň gülkä garyşan gerek. Ýöne weli gülkä …

Bergi – Kerim Gurbannepesow

Bu dünýäden ýagşy adam ötende – Gyýylýaryn bir ýyldyzyň ýitenne. Ýitýär ýaş ýyldyzlar, garry ýyldyzlar. Iň gerek ýyldyzlar, Saýry ýyldyzlar. Tirkeşip, tirkeşip, …

Janaga Tarap – Kerim Gurbannepesow

Eý sen goşgymyzyň köne formasy, Gel bärik ýene bir synaga tarap. …Maňa çal beripdi çölüň Hurmasy, Ellerim uzapdy çanaga tarap. Gum gyzynyň …

Wagt Bilen Gelin – Kerim Gurbannepesow

…Şol diýip Ýüz ýigit düşüpdi yşka, Gyz bolsa birine beripdi göwün. Toýda Tutuş oba gülüpdi… Ýöne Togsan dokuz ýigit Aglapdam şo gün… …

Asyrlaryň Yzasy – Kerim Gurbannepesow

Synyp-synyp dürli reňkli baýdaklar, Yzda galdy pajygaly uzaklar… Ýöne weli şonda-da Puşkine degen oklar Heniz-henizem gelip, Ýüregime degip dur. Geçip-geçip ötlem -ötlem …

Duýgy – Kerim Gurbannepesow

Barýansyň, Moskwaň bir köçesinden. Öňüňden çykandyr ak sakgal goja. – Atam, Wahtangowa nädip gitmeli – Oglum, bu tarapda Wahtangow küje! Gös-göni yzyda …

ahyr – Kerim Gurbannepesow

Dünýäde köp boldugyça uly şahyr kişiler, Dünýäň bagty beýgeler, dert-azary kiçeler, Şeýledigin bilýändirler ähli menden ulular, Bilsin menden kiçiler. Şahyryň şahyrlygy näme …

Bägül – Kerim Gurbannepesow

Sataşypdym Saňa maý güni irden – Sen aňyrdan çykdyň, Men bardym bärden… Ondan bäri geçdi ýüz toý, ýüz ölüm, Toýda-da, ýasda-da bolduň …

Gün Tutulanda – Kerim Gurbannepesow

Bu goşgymda sazlaşyk ýok Şu günki ahwal ýaly… Howanyň ýüzi duşnüksiz Jogapsyz sowal ýaly. Jahan ýympyk, yşnaksyz Jygyllykda satylýan çal ýaly. Ne-hä …

Synag – Kerim Gurbannepesow

Dostuňa dostdugyň tanaýyn diýseň, Dostuňy hem alyp, daga gel, daga. Sen daga çykaňda ol tyrpyp gaýtsa Senem yzy bilen togalanmaga Ýekeje dem …

Hat – Kerim Gurbannepesow

Köçäň ugrunda poçta ýaşşigi. Bir köçäň ini menden daşlygy. Göýä diwara gonan gögerçin, Eýeläp otyr bir köçäň burçun. Öňümde stol, elimde galam …

Oýlanma Baýry – Kerim Gurbannepesow

Reňbe-reň öwüsýär Aşgabat baýry. Ýüpekdi bägüli, mahmaldy çaýry. Ortasynda fontan. Çepinde howdan. Öňümde derweze. Al-ýaşyl meýdan. Derwezäň ýüzünde (harplary saýry) Gülden örülipdir. …

Ahat Bilen Muhat – Kerim Gurbannepesow

– Başdaşym Aýjemalym Şeýle bir owadandy. «Sen owadan däl!» diýip, Alyp gitdi goşuny. Ikinjim Akjemalym Çalasowat, nadandy, Çatyp bilmän geçirdi Iki sözüň …

Garraýarys – Kerim Gurbannepesow

Stareýem Paruýr Sewak Stareýem dorogoý. Paruýr Sewak Garrap barýas, şahyr aga, Garrap barýas görnetin. Ýogsa Sen Paruýr Sewaga Öýkünmezdiň ahbetin. Gyt däl …

Meniň Teoriýam – Kerim Gurbannepesow

«Setirsiz bir günüm geçmesin!» diýip, Setir hatyryna setir düzmedim. Setirlermi begenjimden gözledim, Setirlermi gynanjymdan gözledim. Gözledim olary il şatlygyndan, Gözledim olary il …

ahyryň Gözi – Kerim Gurbannepesow

Illeriň gözünden üýtgeşik däldir Şahyryň gözi. Edil seňki ýaly Ak, Gara köldür Şahyryň gözi. Emma şol Gara, Ak sereden çagy, Has ýagşy …

Bagtlylyk Hakynda – Kerim Gurbannepesow

Işçiniň alypsatar goňşusyna açyk haty Diýdiň sen: «Işçiler nädip oňýarka Alýanja şojagaz aýlygy bilen?..» Emma weli işçiň günlük baýlygyn Deňäp bilmen ýyllyk …

Gyrgyz Ýüregi – Kerim Gurbannepesow

Gyrgyz şahyry Guwançbek Mälikowa Aladagyň başy bolsa-da ala, Gyrgyz ýüreginde görmedim ala. Gyrgyz ýüreginiň päkizeligi Ak gardan-da päkdir ýüzlerçe ýola. Ýa-da ak …

mrüme Pent – Kerim Gurbannepesow

Şahyr! Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa, Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git. Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa, Gara ýere çümüp, çykyp, çümüp git. …

Täze Ýyl Arzuwlary – Kerim Gurbannepesow

1 Ýagyşyň ýagmagy başarşy ýaly, Aý, Günüň dogmagy başarşy ýaly, Derýalaň akmagy başarşy ýaly, Ýyldyrymyň çakmagy başarşy ýaly, Biziň hem (bolsak-da haýsy …

Hoşlaşyk – Kerim Gurbannepesow

Duşuşyp günleriň täzesi bilen, Hoşlaşyp günleriň könesi bilen, Şujagaz ömrümde, gysga ömrümde Ajy, süýji günleň känisi bilen Hoşlaşdym. Hoşlaşdym baş Söýgi bilen …

Poeziýa – Kerim Gurbannepesow

Diýýärler: Poeziýa – güldürmek üçin däl, Diýýärler: Poeziýa: – aglatmak üçin däl. Şu diýilýän çynmyka? Aglatmak üçin däl bolsa, Güldürmek üçin däl …

Wesýetler Boýunça – Kerim Gurbannepesow

Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler. Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler. Şeýdip endik etdik aglamazlyga. Şeýdip endik etdik aldamazlyga. Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp». Diýdiler: «Köçede …

Anonimçä – Kerim Gurbannepesow

Dünýäniň ýüzünde atsyz adam ýok. Atsyz zadam ýok. Durda Durdy diýýäs, Sergeýe Sergeý, Tagta tagta diýýäs, taýaga taýak. Serçä diýýäs, torgaýa torgaý, …

Gar – Kerim Gurbannepesow

Garyň tagamyna hemmämiz belet, Iň şirin, in tämiz, iň sowuk suw ol. Bedreläp-bedreläp ak gar eredip, Gyzlar oňa ýüpek saçlaryn ýuwar. Garyň …

Meniň Gelnim – Kerim Gurbannepesow

Gagauz şahyrynyň äheňinde Meniň bir gelnim bar. Şeýle bir gelin – Beýle ajap gelin dünýäde ýokdur, Şeýle bir naharlar bişirýär welin, Kekre-de …

Pursatlar – Kerim Gurbannepesow

Kämahal şeýle bir gepläsim gelýär, Küýseýän şeýlekin hemsyrdaş adam – Dyzba-dyz oturyp şol adam bilen, Geçmiş elipbiýin hetjikläp «A»-dan, «Ýa» harpyna çenli …

Biziň Işimiz – Kerim Gurbannepesow

«Meniň, nä işimmiş bu zatlar!» diýýäs. Ol ýalňyşýar. Diýýäs: «Meniň nä işim!» Ol ýaňraýar. Diýýäs: «Meniň nä işim!» Ol aldaýar. Diýýäs: «Meni …

Açyş – Kerim Gurbannepesow

Başarsa – Her adam açyş etmeli, Aýdaly – Nýutonyň açyşy ýaly. Ýöne weli şeýle açyşa çenlem Seniň her ädimiň açyşdan doly. Emersiň. …

Dutar Bilen Ajal – Kerim Gurbannepesow

Mylly aga bagyşlaýaryn. «Aýal bagşy» poemasynyň temasyna wariasiýa. Ölüm ýassygynda ýatyrdy ene. Gapyň agzynda-da otyrdy Ajal. Ene balasyna ýüzlendi ýene: «Getir Dutaryňy, …

Peýzažly Oýlanma – Kerim Gurbannepesow

Ýaz geldi. Üýtgeşdi säheriň mähri. Ýylady gödeňsi, sowuklaç şapak. Ýere mähir girdi. Mähriň demini Agaçlaň köküne içirdi toprak. Göýä topar-topar göwreli gelin …