Gezen Ýagşydyr – Kemina

Gulak goýsaň, bu sözüme, adamzat, Dünýäde bir pasyl gezen ýagşydyr; Kimge paýan berdi bu çarhy-naşat? Çem gelen döwrany süren ýagşydyr. Gyşyk beklär …

Ak Eder – Kemina

Eý, agalar, ýaman heleý Sakgalyň çykmanka ak eder; Abraýyňy ýere döker, Ýürek-bagryňy dag eder. Başy çykmaz hiç bir işden, Emma görseň, aýal …

Sözler Içinde – Kemina

Dostlar, bir gözeliň waspyn söýlär men, Meşhur bolsun sözi sözler içinde; Okar men, ýazar men, dessan eýlär men, Bina bolsun ak kagyzlar …

Garyplyk – Kemina

Günde müň gussam bar ýüz elem bilen, Derdimiň baryndan beter garyplyk; Soragy men boldum gaýgy-gam bilen, Gelip düşer hatar-hatar garyplyk. Pany dünýä …

Gyzlaryň – Kemina

Dagyň gary gardan-gara ulaşar, Gijeler ýatyrmaz näzi gyzlaryň; Birisi nuh edip, äre ýetişse, Ol gün ýasaw tapar bary gyzlaryň. Gül tikensiz bolmaz, …

el Bile – Kemina

Ak ýüzünde gara zülpüň hünäri, Dawa edip, jeň başlady ýel bile; Älemi ýandyrar bilbiliň zary, Meger, bäs eýlemiş gyzyl gül bile. Aşyga …

Sözüm Bar Saňa – Kemina

Gara gözli, galam gaşly perizat, Aýdabilmen, birje sözüm bar saňa; Yşkyňda köýüp men dat bilen bidat, Iki çeşmim bir görmäge zar saňa! …

Emire Meňzär – Kemina

Jem bolsa hatynlar bary, Her biri emire meňzär: Şol hatynlaryň barysy Senetli wezire meňzär. Birisi bardyr gezende, «Gel» diýmezler, irizende, Gözi bardyr …

Mämeleriň – Kemina

On üç bilen on dört ýaşyň arasy, Tözlenip galyşar, ýar, mämeleriň: Örtenmekden gaýry bolmaz çäresi, Gysymlap gyşarsam ak mämeleriň. Gulman deý sallanyp, …

Akmeňli – Kemina

Ataşa — semender, yşga — perwana, Ýanar men, köýer men günde, Akmeňli; Her bir sözüň bermen ýüz-müň dessana, Ýanar men, köýer men …

ol Ýar Öldürdi – Kemina

Telbe boldum, indi halym harapdyr, Eý, agalar, meni şol ýar öldürdi; Müşk alyban käkillerin darapdyr, Jan agalar, meni şol ýar öldürdi. Boýnuna …

Gelinler – Kemina

Hoş gelip siz, hoşluk bilen gider siz, Dünýäniň seýline gelen gelinler! Bozulgan şährimi abat eder siz, Gamda galan köňlüm alan gelinler. Ak …

Kazym – Kemina

Müberek bolsun seýliňiz, Azm edip siz ýola, kazym! Agyr ýük syndyr biliňiz, Diýsem, geler dile, kazym. Külden depe beýik bolmaz, Synsa köňül, …

Arzym Aýdaýyn – Kemina

Dostlarym, geldim alysdan, hana arzym aýdaýyn, Döwleti–sahyp kerem, soltana arzym aýdaýyn, Gül içinde bir güli -reýhana arzym aýdaýyn, Peýkeri–sima melek ruhana arzym …

Güllere – Kemina

Huplaryň şiwesi gara göz bolar, Gör, tomaşa et bilbil bilen güllere; Gözeliň şiwesi şirin söz bolar, Sözle, gurban olam şirin dillere! Al-ýaşyl …

Maňa Garşy – Kemina

Söwer ýaryň tarypyny aýdaly, Gitme, ak maralym, gel maňa garşy; Altyn-kümüş zümerretden şaýlaly, Ak goluň boýnuma sal, maňa garşy. Men arzymy söwer …

rsarynyň Gyzy – Kemina

Ýarym diýip, ýola çyksam, Ýollar — ärsarynyň gyzy; Jeren gözläp, çöle çyksam, Çöller — ärsarynyň gyzy. Çölüstanda bardyr baýlar, Zyndan boldy maňa …

Garyp – Kemina

Ýalbaryr men «baý aga!» diýp, göýä ak mumdan beter, Baýlaryň basgançagy boldum — gysym gumdan beter, «Ber hakym!» diýp gyssasa, çişer otyr …

Ogulmeňli – Kemina

Gapyl idim, bu gün geldim üstüňe, Janym paýendazdyr, gyz Ogulmeňli; Üç gündür, mes bolup, geldim özüme, Dözebilmen, bagrym gan, Ogulmeňli. Sözle, perim, …

Bir Tüýsli – Kemina

Ajap bir janawar, jaýy sürende, Reňgi gara ýylçyr, tosy bir tüýsli; Bürgüt dek howadan uçup gelende, Periniň owazy-sesi bir tüýsli. Mydam geler …

Gulpagyň – Kemina

Ne belaň bar, gutarmadyň zulumdan, Görem, kulahyňy göter, gulpagyň; Ýüregim dalmynyp, çykdy golumdan, Janyma owsunlap ýeter gulpagyň. Ak ýüzüň hallary nokatdan kiçi, …

rtär Meni – Kemina

Eý, perim, salsaň nazar, ýalkym düşer didaryňa. Gözleýip göz gyýgy birle bakyşyň örtär meni; Beslenip öýden çykar sen, sallanyp her bir ýaňa. …

Barsam Ynanmaz – Kemina

Iş salyşdym bir biwepa ýar bilen, «Ýarym» diýip, ýanyna barsam ynanmaz; Süýekden syzdyryp ygtybar bilen, Oda düşsem, bişsem, ýansam, ynanmaz. Leýli—Mejnun kimin …

Halal Gezer – Kemina

Dünýe bir bimesrep jaýdyr, Haram gezer, halal gezer; Mal eýesi pylan baýdyr, Adam ornuna mal gezer. Şerigaty bilseň dogry, Aýtmasaň, boldugyň ogry, …

Janyň Barynda – Kemina

Bu dünýäde gapyl boldum, oturdym, Deprenmedim şirin janyň barynda; Jahanyň gaýgysyn tartyp getirdim, Dara düşdüm giň jahanyň barynda. Dostlar bilen bir magrypet …

Dilberim Galdy – Kemina

Welaýatdan çykdym, gitdim, Yzymda dilberim galdy; Dostlar, bu jana jebr etdim, Gara gözli ýarym galdy. Hälä çekerin men zehmet, Dogdy başyma kyýamat, …

Boýuňa Döneýin – Kemina

Sähra degresinde duran gül kamar, Ýaşyl geýen al boýuňa döneýin! Söz sözläňde katra-katra bal damar, Ak ýüzüňde hal, boýuňa döneýin. Meniň işim …

Ogulbeg – Kemina

Zeminiň lälesi, asmanyň aýy, Dünýäniň göwheri-käni, Ogulbeg; Gözüm röwşen tapar gördügim saýy, Aýyň, günüň sen-sen taýy, Ogulbeg. Bas gadam didäm üstüne, Ýar …

Baryp-Geleniň Galar – Kemina

Saglykda, ýigitler, baryp-gelişiň, Dünýä öter, baryp-geleniň galar; Bir dem ganymatdyr oýnap-gülüşiň. Ahyry aglar sen, güleniň galar. Pelek çarhyn çeker, öwrüler, tizdir, Göçülen …

Içmek – Kemina

Agşam gelin oturdym, hiç gelmedi ýanyma, «Ot gerekmi, suw gerek» diýmedi myhmanyna, Egnime algaşdyrsam, ot goýberdi janyma, Ýama saýy biri bar, bit …

Salma Gözüňden – Kemina

Mürçe gözelleri şahandaz bolar, Aşyklar ýanynda paýendaz bolar, Bir ýerik kän barsaň, gadyryň az bol Garry gadyrdany salma gözüňden. Daýnanyň öňüniň beýik …

ykdy-Da Gitdi – Kemina

Eý, agalar, Ýolöteniň düzünden Meniň sona boýlym çykdy-da gitdi; Alma ýaňagyndan, ap-ak ýüzünden Lagly-merjenleri dökdi-de gitdi. Goş bilezik hup ýaraşar destinde, Jellat …

Jana Söwdügim – Kemina

Ogryn-ogryn gözleýişiň Ot saldy jana, söwdügim. Gara gözli, näzik beden, Bir bak bu ýana, söwdügim! Aý jemalyň şöhle salar, Jellat gözüň janym …

ahasy Beýle – Kemina

Ylym bir daragtdyr, yslam—saýasy, Ser çekmiş asmana şahasy beýle; Imana kuwwat biýr onuň miwesi, Pula laýyk gelmez, bahasy beýle. Göz ýumup, açynça …

Diliň Derdinden – Kemina

Aşygam, saklana bilmen Saýraýan diliň derdinden; Bilbilem, uklaýa bilmen Gyrmyzy gülüň derdinden. Sen Şasenem, men şasuwar, Garybyň men, kyl istiwar, Ýada salsam …