مستزاد – کمال خجندی

مستزاد ای ریخته سودای تو خون دل ما را بی هیچ گناهی بنواز دمی خسته شمشیر جفا را یارا به نگاهی باد سحر از روضه…

Read More..