جهان خاتون غرست و شعر او غر – کمال خجندی

جهان خاتون غرست و شعر او غر عزیزان بشنوید اشعار غرا

Read More..

آن دلبر بی مهر که ماهیست بچهر – کمال خجندی

آن دلبر بی مهر که ماهیست بچهر دارد سر عاشقی ندارد سر مهر

Read More..

دسترس یافتم بقامت دوست – کمال خجندی

دسترس یافتم بقامت دوست بسر سرو دست من چو رسید

Read More..

این تکلفهای من در شعر من – کمال خجندی

این تکلفهای من در شعر من کلمینی یا حمیرای من است

Read More..

ز چیست قهقه شیشه های می دانی – کمال خجندی

ز چیست قهقه شیشه های می دانی بریش محتسب شهر میکند خنده

Read More..

ترک آهو چشمم ای آهو چشمت شیرگیر – کمال خجندی

ترک آهو چشمم ای آهو چشمت شیرگیر صید آهوی توام بر صید خود آهو مگیر

Read More..

گر غزلهای جهان خاتون بهندستان روند – کمال خجندی

گر غزلهای جهان خاتون بهندستان روند روح خسرو با حسن گوید که این کس گفته است

Read More..

عاقبت عصار مسکین مرد و رفت – کمال خجندی

عاقبت عصار مسکین مرد و رفت خون دیوانها بگردن برد و رفت

Read More..

گفت شخصی کمال زن داری – کمال خجندی

گفت شخصی کمال زن داری گفتم آری زنان ما مردند

Read More..