به امعانی تبریزی یکی گفت – مثنوی – کمال خجندی

به امعانی تبریزی یکی گفت چو از شوق برادر شب نمی خفت که چون در گل بماندی زاشتیاقش چگونه می کشی بار فراقش بدو گفت…

Read More..