خدا را

خدا را ای یار ! دل یار به دست آر خدا را زین بیش دل خسته میازار خدا را خوش آب حیاتی …

تا باد چنین بادا

تا باد چنین بادا رندیم و دگر مستیم تا باد چنین بادا توبه همه بشکستیم تا باد چنین بادا چون قطره از …