بخش ۲۱ – عاجز شدن شاه از تدبیر کار سلامان و مشورت با حکیم

چون سلامان ماند ز ابسال اینچنین بود در روز و شبش حال اینچنین محرمان آن پیش شه گفتند باز جان او افتاد از آن غم…

Read More..

بخش ۲ – در سبب نظم کتاب

ضعف پیری قوت طبعم شکست راه فکرت بر ضمیر من ببست در دلم فهم سخندانی نماند بر لبم حرف سخنرانی نماند به که سر در…

Read More..

بخش ۱۱ – تاثیر حیلت‌های ابسال در سلامان

چون سلامان با همه حلم و وقار کرد در وی عشوهٔ ابسال کار، در دل از مژگان او، خارش خلید وز کمند زلف او، مارش…

Read More..

بخش ۷ – صفت چوگان باختن سلامان

صبحدم چون شاه این نیلی تتق بارگی راندی به میدان افق شه سلامان، مست و نیم خواب پای کردی سوی میدان در رکاب با گروهی…

Read More..

بخش ۵ – ظاهر شدن آرزوی فرزند بر شاه

چون به تدبیر حکیم نامدار یافت گیتی بر شه یونان قرار یک نگین‌وار از همه روی زمین خارجش نگذاشت از زیر نگین شه شبی در…

Read More..

بخش ۱۴ – نصیحت کردن شاه و حکیم سلامان را و جواب گفتن وی

«دیدهٔ اقبال من روشن به توست عرصهٔ آمال من گلشن به توست سالها چون غنچه دل خون کرده‌ام تا گلی چون تو، به دست آورده‌ام…

Read More..

بخش ۱۸ – رسیدن سلامان پیش پدر و اظهار شعف کردن وی

چون پدر روی سلامان را بدید وز فراق عمر کاه او رهید، بوسه‌های رحمتش بر فرق داد دست مهر از لطف بر دوشش نهاد کای…

Read More..

بخش ۳ – تعبیر خواب

چون رسیدم شب بدین جا زین خطاب در میان فکر تم بربود خواب خویش را دیدم به راهی بس دراز پاک و روشن چون ضمیر…

Read More..

بخش ۱۶ – در دریا نشستن سلامان و ابسال و به جزیره‌ای خرم رسیدن

چون سلامان هفته‌ای محمل براند پندگویان را بر او دستی نماند از ملامت ایمن و فارغ ز پند بار خود بر ساحل بحری فکند دید…

Read More..

بخش ۲۲ – منقاد شدن سلامان حکیم را

چون سلامان گشت تسلیم حکیم زیر ظل رافتش شد مستقیم شد حکیم آشفتهٔ تسلیم او سحرکاری کرد در تعلیم او باده‌های دولت‌اش را جام ریخت…

Read More..

بخش ۶ – تدبیر کردن حکیم در ولادت فرزند پس از نکوهش شهوت و زن

کرد چون دانا حکیم نیک‌خواه شهوت و زن را نکوهش پیش شاه ساخت تدبیری به دانش کاندر آن ماند حیران فکرت دانشوران نطفه را بی‌شهوت…

Read More..

بخش ۱۹ – تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال

کیست در عالم ز عاشق خوارتر؟ نیست کار از کار او، دشوارتر نی غم یار از دلش زایل شود نی تمنای دلش حاصل شود مایهٔ…

Read More..

بخش ۱ – در ستایش خداوند

ای به یادت تازه جان عاشقان! ز آب لطفت تر، زبان عاشقان! از تو بر عالم فتاده سایه‌ای خوبرویان را شده سرمایه‌ای عاشقان افتادهٔ آن…

Read More..

بخش ۱۷ – آگاه شدن شاه از گریختن سلامان و دیدن او در آیینهٔ گیتی‌نمای

شه چو شد آگاه بعد از چند گاه ز آن فراق جانگداز از عمرکاه، ناله بر گردون رسانیدن گرفت وز دو دیده خون چکانیدن گرفت…

Read More..

بخش ۴ – آغاز داستان سلامان و ابسال

شهریاری بود در یونان زمین چون سکندر صاحب تاج و نگین بود در عهدش یکی حکمت‌شناس کاخ حکمت را قوی کرده اساس اهل حکمت یک…

Read More..

بخش ۱۵ – تنگ شدن کار بر سلامان از ملامت بسیار و گریختن با ابسال

هر کجا از عشق جانی در هم است محنت اندر محنت و غم در غم است خاصه عشقی که‌ش ملامت یار شد گفت و گوی…

Read More..

بخش ۹ – در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

بود در جود و سخا دریا کفی ملکش از بحر عطا دریا کفی پر شدی از فیض آن ابر کرم عرصهٔ گیتی ز دینار و…

Read More..

بخش ۲۰ – بازماندن سلامان از ابسال و زاری کردن بر دوری وی

باشد اندر دار و گیر روز و شب عاشق بیچاره را حالی عجب هر چه از تیر بلا بر وی رسد از کمان چرخ، پی…

Read More..

بخش ۸ – در صفت کمانداری و تیراندازی وی

از کمانداران خاص اندر زمان خواستی ناکرده زه چاچی کمان بی مدد آن را به زه آراستی بانگ زه از گوشه‌ها برخاستی دست مالیدی بر…

Read More..

بخش ۲۳ – وصیت کردن شاه سلامان را

«ای پسر ملک جهان جاوید نیست بالغان را غایت امید نیست پیشوا کن عقل دین‌اندوز را! مزرع فردا شناس امروز را! هر عمل دارد به…

Read More..

بخش ۱۰ – ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

چون سلامان را شد اسباب جمال از بلاغت جمع، در حد کمال، سرو نازش نازکی از سر گرفت باغ لطفش رونق دیگر گرفت نارسیده میوه‌ای…

Read More..

بخش ۲۴ – مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

باشد اندر صورت هر قصه‌ای خرده‌بینان را ز معنی حصه‌ای صورت این قصه چون اتمام یافت بایدت از معنی آن کام یافت کیست از شاه…

Read More..

بخش ۱۳ – آگاه شدن شاه و حکیم از کار سلامان و ابسال

چون سلامان شد حریف ابسال را صرف وصلش کرد ماه و سال را، باز ماند از خدمت شاه و حکیم هر دو را شد دل…

Read More..

بخش ۲۵ – در بیان مقصود

صانع بیچون چو عالم آفرید عقل اول را مقدم آفرید ده بود سلک عقول، ای خرده‌دان! و آن دهم باشد مؤثر در جهان کارگر چون…

Read More..

بخش ۱۲ – تمتع یافتن سلامان و ابسال از صحبت یکدیگر

چون سلامان مایل ابسال شد طالع ابسال فر خفال شد یافت آن مهر قدیم او نوی شد بدو پیوند امیدش قوی فرصتی می‌جست در بیگاه…

Read More..