بخش ۲ – در سبب نظم کتاب

ضعف پیری قوت طبعم شکست راه فکرت بر ضمیر من ببست در دلم فهم سخندانی نماند بر لبم حرف سخنرانی نماند به …

بخش ۳ – تعبیر خواب

چون رسیدم شب بدین جا زین خطاب در میان فکر تم بربود خواب خویش را دیدم به راهی بس دراز پاک و …

بخش ۱ – در ستایش خداوند

ای به یادت تازه جان عاشقان! ز آب لطفت تر، زبان عاشقان! از تو بر عالم فتاده سایه‌ای خوبرویان را شده سرمایه‌ای …

بخش ۲۵ – در بیان مقصود

صانع بیچون چو عالم آفرید عقل اول را مقدم آفرید ده بود سلک عقول، ای خرده‌دان! و آن دهم باشد مؤثر در …