زنده رود مشکلات خود را پیش ارواح بزرگ میگوید

از مقام مؤمنان دوری چرا یعنی از فردوس مهجوری چرا حلاج مرد آزادی که داند خوب و زشت می نگنجد روح او اندر بهشت جنت…

Read More..

نمودار میشود روح ناصر خسرو علوی و غزلی مستانه سرائیده غائب میشود

«دست را چون مرکب تیغ و قلم کردی مدار هیچ غم گر مرکب تن لنگ باشد یا عرن از سر شمشیر و از نوک قلم…

Read More..

آشکارا می شود روح هندوستان

آسمان شق گشت و حوری پاک زاد پرده را از چهره خود بر گشاد در جبینش نار و نور لایزال در دو چشم او سرور…

Read More..

فلک زهره

در میان ما و نور آفتاب از فضای تو بتو چندین حجاب پیش ما صد پرده را آویختند جلوه های آتشین را بیختند تا ز…

Read More..

حضور

گرچه جنت از تجلی های اوست جان نیاساید بجز دیدار دوست ما ز اصل خویشتن در پرده ایم طائریم و آشیان گم کرده ایم علم…

Read More..

فلک مشتری – ارواح جلیلهٔ حلاج و غالب و قرة العین طاهره که به نشیمن بهشتی نگرویدند «و بگردش جاودان گرائیدند

من فدای این دل دیوانه ئی هر زمان بخشد دگر ویرانه ئی چون بگیرم منزلی گوید که خیز مرد خود رس بحر را داند قفیز…

Read More..

زنده رود رخصت میشود از فردوس برین و تقاضای حوران بهشتی

شیشهٔ صبر و سکونم ریز ریز پیر رومی گفت در گوشم که خیز آن حدیث شوق و آن جذب و یقین آه آن ایوان و…

Read More..

نوای طاهره

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو از پی دیدن…

Read More..

پیغام افغانی با ملت روسیه

منزل و مقصود قرآن دیگر است رسم و آئین مسلمان دیگر است در دل او آتش سوزنده نیست مصطفی در سینه او زنده نیست بنده…

Read More..

فلک عطارد – زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا

مشت خاکی کار خود را برده پیش در تماشای تجلی های خویش یا من افتادم بدام هست و بود یا بدام من اسیر آمد وجود…

Read More..

حکمت خیرکثیر است

گفت حکمت را خدا خیر کثیر هر کجا این خیر را بینی بگیر علم حرف و صوت را شهپر دهد پاکی گوهر به نا گوهر…

Read More..

محکمات عالم قرآنی – خلافت آدم

در دو عالم هر کجا آثار عشق ابن آدم سری از اسرار عشق سر عشق از عالم ارحام نیست او ز سام و حام و…

Read More..

دیباچه

خیال من به تماشای آسمان بود است بدوش ماه و به آغوش کهکشان بود است گمان مبر که همین خاکدان نشیمن ماست که هر ستاره…

Read More..

نوای غالب

«بیا که قاعدهٔ آسمان بگردانیم قضا بگردش رطل گران بگردانیم اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم وگر ز شاه رسد ارمغان بگردانیم اگر…

Read More..

تذکیر نبیهٔ مریخ

ای زنان ای مادران ای خواهران زیستن تا کی مثال دلبران دلبری اندر جهان مظلومی است دلبری محکومی و محرومی است در دو گیسو شانه…

Read More..

شرق و غرب

غربیان را زیرکی ساز حیات شرقیان را عشق راز کائنات زیرکی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زیرکی محکم اساس عشق چون با…

Read More..

حرکت به کاخ سلاطین مشرق

نادر ، ابدالی ، سلطان شهید رفت در جانم صدای برتری مست بودم از نوای برتری گفت رومی «چشم دل بیدار به پا برون از…

Read More..

نغمهٔ بعل

آدم این نیلی تتق را بر درید آنسوی گردون خدائی را ندید در دل آدم بجز افکار چیست همچو موج این سر کشید و آن…

Read More..

زروان که روح زمان و مکان است مسافر را بسیاحت عالم علوی میبرد

از کلامش جان من بیتاب شد در تنم هر ذره چون سیماب شد ناگهان دیدم میان غرب و شرق آسمان در یک سحاب نور غرق…

Read More..

ارض ملک خداست

سر گذشت آدم اندر شرق و غرب بهر خاکی فتنه های حرب و ضرب یک عروس و شوهر او ما همه آن فسونگر بی همه…

Read More..

برآمدن انجم شناس مریخی از رصدگاه

پیر مردی ریش او مانند برف سالها در علم و حکمت کرده صرف تیز بین مانند دانایان غرب کسوتش چون پیر ترسایان غرب دیر سال…

Read More..

فریاد یکی از زورق نشینان قلزم خونین

«نی عدم ما را پذیرد نی وجود وای از بی مهری بود و نبود تا گذشتیم از جهان شرق و غرب بر در دوزخ شدیم…

Read More..

در حضور شاه همدان

زنده رود از تو خواهم سر یزدان را کلید طاعت از ما جست و شیطان آفرید زشت و ناخوش را چنان آراستن در عمل از…

Read More..

نالهٔ ابلیس

ای خداوند صواب و ناصواب من شدم از صحبت آدم خراب هیچگه از حکم من سر بر نتافت چشم از خود بست و خود را…

Read More..

صحبت با شاعر هندی برتری هری

حوریان را در قصور و در خیام ناله من دعوت سوز تمام آن یکی از خیمه سر بیرون کشید وان دگر از غرفه رخ بنمود…

Read More..

نوای حلاج

ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست تجلی دگری در خور تقاضا نیست نظر بخویش چنان بسته ام که جلوه دوست جهان گرفت و…

Read More..

آن سوی افلاک – مقام حکیم آلمانی نیچه

هر کجا استیزه ی بود و نبود کس نداند سر این چرخ کبود هر کجا مرگ آورد پیغام زیست ایخوش آنمردی که داند مرگ چیست…

Read More..

طاسین گوتم

«توبه آوردن زن رقاصهٔ عشوه فروش» گوتم می دیرینه و معشوق جوان چیزی نیست پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست هر چه از محکم…

Read More..

حرکت به و وادی یرغمید که ملائکه او را وادی طواسین مینامند

رومی آن عشق و محبت را دلیل تشنه کامان را کلامش سلسبیل گفت «آن شعری که آتش اندروست اصل او از گرمی الله هوست آن…

Read More..

مجلس خدایان اقوام قدیم

آن هوای تند و آن شبگون سحاب برق اندر ظلمتش گم کرده تاب قلزمی اندر هوا آویخته چاک دامان و گهر کم ریخته ساحلش ناپید…

Read More..

طاسین محمد

نوحهٔ روح ابوجهل در حرم کعبه سینهٔ ما از محمد داغ داغ از دم او کعبه را گل شد چراغ از هلاک قیصر و کسری…

Read More..

احوال دوشیزهٔ مریخ که دعوی رسالت کرده

در گذشتیم از هزاران کوی و کاخ بر کنار شهر میدان فراخ اندر آن میدان هجوم مرد و زن در میان یک زن قدش چون…

Read More..

اشتراک و ملوکیت

صاحب سرمایه از نسل خلیل یعنی آن پیغمبری بی جبرئیل زانکه حق در باطل او مضمر است قلب او مؤمن دماغش کافر است غربیان گم…

Read More..

قصر شرف النسا

گفتم این کاشانه ئی از لعل ناب آنکه میگیرد خراج از آفتاب این مقام این منزل این کاخ بلند حوریان بر درگهش احرام بند ای…

Read More..

دین و وطن

لرد مغرب آن سراپا مکر و فن اهل دین را داد تعلیم وطن او بفکر مرکز و تو در نفاق بگذر از شام و فلسطین…

Read More..

نمودار شدن خواجهٔ اهل فراق ابلیس

صحبت روشندلان یک دم ، دو دم آن دو دم سرمایهٔ بود و عدم عشق را شوریده تر کرد و گذشت عقل را صاحب نظر…

Read More..

عارف هندی که به یکی از غار های قمر خلوت گرفته ، و اهل هند او را «جهان دوست» میگویند

من چوکوران دست بر دوش رفیق پا نهادم اندر آن غار عمیق ماه را از ظلمتش دل داغ داغ اندرو خورشید محتاج چراغ وهم و…

Read More..

تمهید آسمانی – نخستین روز آفرینش نکوهش می کند آسمان زمین را

زندگی از لذت غیب و حضور بست نقش این جهان نزد و دور آنچنان تار نفس از هم گسیخت رنگ حیرت خانهٔ ایام ریخت هر…

Read More..

فلک قمر

این زمین و آسمان ملک خداست این مه و پروین همه میراث ماست اندرین ره هر چه آید در نظر با نگاه محرمی او را…

Read More..

خطاب به جاوید

سخنی به نژاد نو این سخن آراستن بیحاصل است بر نیاید آنچه در قعر دل است گرچه من صد نکته گفتم بی حجاب نکته ئی…

Read More..

نه تا سخن از عارف هندی

ذات حق را نیست این عالم حجاب غوطه را حایل نگردد نقش آب زادن اندر عالمی دیگر خوش است تا شباب دیگری آید بدست حق…

Read More..

فرو رفتن بدریای زهره و دیدن ارواح فرعون و کشنر را

پیر روم آن صاحب «ذکر جمیل» ضرب او را سطوت ضرب خلیل این غزل در عالم مستی سرود هر خدای کهنه آمد در سجود غزل…

Read More..

تمهید زمینی – آشکارا می شود روح حضرت رومی و شرح میدهد اسرار معراج را

عشق شور انگیز بی پروای شهر شعلهٔ او میرد از غوغای شهر خلوتی جوید بدشت و کوهسار یا لب دریای ناپیدا کنار من که در…

Read More..

قلزم خونین

آنچه دیدم می نگنجد در بیان تن ز سهمش بیخبر گردد ز جان من چه دیدم قلزمی دیدم ز خون قلزمی ، طوفان برون ،…

Read More..

زمزمهٔ انجم

عقل تو حاصل حیات ، عشق تو سر کائنات پیکر خاک خوش بیا ، این سوی عالم جهات زهره و ماه و مشتری از تو…

Read More..

نمودار شدن درویش سودانی

برق بیتابانه رخشید اندر آب موجها بالید و غلطید اندر آب بوی خوش از گلشن جنت رسید روح آن درویش مصر آمد پدید در صدف…

Read More..

غزل زنده رود

این گل و لاله تو گوئی که مقیم اند همه راه پیما صفت موج نسیم اند همه معنی تازه که جوئیم و نیابیم کجاست مسجد…

Read More..

پیغام سلطان شهید به رود کاویری

حقیقت حیات و مرگ و شهادت رود کاویری یکی نرمک خرام خسته ئی شاید که از سیر دوام در کهستان عمر ها نالیده ئی راه…

Read More..

گردش در شهر مرغدین

مرغدین و آن عمارات بلند من چه گویم زان مقام ارجمند ساکنانش در سخن شیرین جو نوش خوب روی و نرم خوی و ساده پوش…

Read More..

روح هندوستان ناله و فریاد می کند

شمع جان افسرد در فانوس هند هندیان بیگانه از ناموس هند مردک نامحرم از اسرار خویش زخمهٔ خود کم زند بر تار خویش بر زمان…

Read More..

نوای سروش

ترسم که تو میرانی زورق به سراب اندر زادی به حجاب اندر میری به حجاب اندر چون سرمه رازی را از دیده فروشستم تقدیر امم…

Read More..

فلک زحل – ارواح رذیله که با ملک و ملت غداری کرده و دوزخ ایشانرا قبول نکرده

پیر رومی آن امام راستان آشنای هر مقام راستان گفت ای گردون نورد سخت کوش دیده ئی آن عالم زنار پوش آنچه بر گرد کمر…

Read More..

جلوهٔ سروش

مرد عارف گفتگو را در ببست مست خود گردید و از عالم گسست ذوق و شوق او را ز دست او ربود در وجود آمد…

Read More..

مناجات

آدمی اندر جهان هفت رنگ هر زمان گرم فغان مانند چنگ آرزوی هم نفس می سوزدش ناله های دل نواز آموزدش لیکن این عالم که…

Read More..

حکومت الهی

بندهٔ حق بی نیاز از هر مقام نی غلام او را نه او کس را غلام رسم و راه و دین و آئینش ز حق…

Read More..

نغمه ملائک

فروغ مشت خاک از نوریان افزون شود روزی زمین ازکوکب تقدیر او گردون شود روزی خیال او که از سیل حوادث پرورش گیرد ز گرداب…

Read More..

طاسین مسیح

رویای حکیم تولستوی در میان کوهسار هفت مرگ وادی بی طایر و بی شاخ و برگ تاب مه از دود گرد او چو قیر آفاب…

Read More..

حرکت بجنت الفردوس

در گذشتم از حد این کائنات پا نهادم در جهان بی جهات بی یمین و بی یسار است این جهان فارغ از لیل و نهار…

Read More..

فلک مریخ – اهل مریخ

چشم را یک لحظه بستم اندر آب اندکی از خود گسستم اندر آب رخت بردم زی جهانی دیگری با زمان و با مکانی دیگری آفتاب…

Read More..