پـه تــن لــــــــــوڅ پـه خيټه وږيـه!لاتــرڅـــوپـورې بـه ژاړې؟ – الهام الدېن قېام

پـه تــن لــــــــــوڅ پـه خيټه وږيـه!لاتــرڅـــوپـورې بـه ژاړې؟ لاترڅوبه دمورغيېږکې،پروت يې پلاربه له مورغـواړې؟ خـــيـرکــه ووړيې خـــدای راوړې،رابيدارشــــه ژړاپـريـږده په ژړاکــــې ګټــه …