نگاهت تيرِ ســرخِ انتحاري – ابراهیم محسن روشنی

نگاهت تيرِ ســرخِ انتحاري بجانِ من تو سويِ قصد داري بقولِ منبعِ كشف و قضايي يقينن شاه دُختِ قــندهاري – ابراهیم محسن روشنی

Read More..

نـگاهِ ليلي گـرچه بــرق دارد – ابراهیم محسن روشنی

نـگاهِ ليلي گـرچه بــرق دارد وليكن رشـته ي من فرق دارد سياست پيشه ام، من ميهراسم خـمِ گردابه هايش غـرق دارد – ابراهیم محسن روشنی

Read More..

دلم تنگ است، خنديدن بيايم ؟ – ابراهیم محسن روشنی

دلم تنگ است، خنديدن بيايم ؟ لبت گُل كرده، گُل چيدن بيايم ؟ نگاهت صيدِ چشمانم اگر شد عـــزيزم بوسه دٌزديدن بيايم ؟ – ابراهیم…

Read More..

در آغوشت بگير امشب كه سرد ام – ابراهیم محسن روشنی

در آغوشت بگير امشب كه سرد ام جدا از ســاقه مثلِ بــــرگِ زرد ام بده يك جُــرعه خنده بر لبم قرض خرابم، بي كسم، دنـيايِ…

Read More..

خـدنگِ هـر نـــگاهِ آتشين ات – ابراهیم محسن روشنی

خـدنگِ هـر نـــگاهِ آتشين ات و برق هر دو چشمِ نازنين ات شكارم ميكند، هي ميكشاند مرا هر دم بسوي سر زمين ات – ابراهیم…

Read More..

بيا تا بستري از گل بسازيم – ابراهیم محسن روشنی

بيا تا بستري از گل بسازيم ميانِ فاصله ها پل بسازيم براي حفظِ جان و مالِ مردم ز تن ديوار بر كابل بسازيم – ابراهیم…

Read More..

شبِ تاريك و آهِ ســرد از من – ابراهیم محسن روشنی

شبِ تاريك و آهِ ســرد از من دو دامن اشك و رويِ زرد از من بهار و يك ســـبد لـبخند از تو غمِ كابل و…

Read More..

چـگونه ميشود با تو بـگو يم ؟ – ابراهیم محسن روشنی

چـگونه ميشود با تو بـگو يم ؟ نشسته بغضي در عمقِ گلويم كدامين درد را فــــــرياد باشـم ؟ كه در من هست بيش از تارِ…

Read More..

نمي ماند من و تو را زمانه – ابراهیم محسن روشنی

نمي ماند من و تو را زمانه بچاله مي كــشد با هـر بهانه عزيزم عاشقي جرم است اينجا بيا در خوابِ من گاهي شبانه –…

Read More..

هنوز عطرِ نفس هاي من از توست – ابراهیم محسن روشنی

هنوز عطرِ نفس هاي من از توست رونـدِ مـوجِ رگ هاي من از توست چه بود در بوسه ات تزريق كرردي ؟ كه شهدِ كنچِ…

Read More..