مهوَّسان ز پی خاطر مهوَّس ما – ابن حسام خوسفی

مهوَّسان ز پی خاطر مهوَّس ما به ذکر دوست مزیّن کنید مجلس ما خیال آن رخ رشک پری و غیرت حور برون نمی‌رود از سینهٔ…

Read More..

کَالبَدر مَحیَّاک مِن الحُسنِ تلآلآ – ابن حسام خوسفی

کَالبَدر مَحیَّاک مِن الحُسنِ تلآلآ الله ُ مَعَک زادکَ حُسناً و جَمالا هر کس به جهان در پی حالی و خیالیست مائیم و خیال رخ…

Read More..

دلم فدای تو باد ای نسیم عنبر بیز – ابن حسام خوسفی

دلم فدای تو باد ای نسیم عنبر بیز به دستگیری افتاده ای چو من برخیز چنین که چشم تو هر گوشه ای کمین دارد چگونه…

Read More..

حریف دلکش خوش طبع و ساقی گلرنگ – ابن حسام خوسفی

حریف دلکش خوش طبع و ساقی گلرنگ شراب و شاهد و شمع و شب و چغانه و چنگ هوای معتدل نو بهار و موصم گل…

Read More..

بر گل ترا که گفت ز سنبل برار خط – ابن حسام خوسفی

بر گل ترا که گفت ز سنبل برار خط وز مشک ناب بر ورق گل نگار خط بی خط به بندگی تو اقرار کرده ایم…

Read More..

مرا درد تو دایم هم نشین است – ابن حسام خوسفی

مرا درد تو دایم هم نشین است غمت پیوسته با جانم قرین است هوس دارم که در پای تو میرم تمنای من از دولت همین…

Read More..

شرر آتش هجران تو در سینه ماست – ابن حسام خوسفی

شرر آتش هجران تو در سینه ماست پرتو عکس خیال تو در آیینه ماست همدمی نیست که لا او نفسی بنشینم جز غم عشق تو…

Read More..

دل اگر رود ز حریم کوی تو ای صنم به کجارود؟ – ابن حسام خوسفی

دل اگر رود ز حریم کوی تو ای صنم به کجارود؟ عجبا کسی که مقیم شد به بهشت عدن کجا رود چو نه از خطا…

Read More..

پوشد ز زشک یلمق تو اطلس آفتاب – ابن حسام خوسفی

پوشد ز زشک یلمق تو اطلس آفتاب پیش رخ تو ذره بود واپس آفتاب جز زلف تو که سجد کند آفتاب را در دور حسن…

Read More..

ای کرده همچو نرگس خوشخواب خواب خوش – ابن حسام خوسفی

ای کرده همچو نرگس خوشخواب خواب خوش بر گل کشیده از خط مشکین نقاب خوش کتّابیان دور قمر خوش نبشته اند بر گرد عارض تو…

Read More..

هر جفایی که ممکن است ازوست – ابن حسام خوسفی

هر جفایی که ممکن است ازوست من تحمل کنم ولی نه نکوست گر دلم میل جانب او کرد میل دلها همه به جانب اوست بوی…

Read More..

لَمَع البَرقُ و النُجوم یَلوح – ابن حسام خوسفی

لَمَع البَرقُ و النُجوم یَلوح اَسقِنِی الرَاح ذاکَ راحَتُ روح امشب از نرگس تو مخمورم جرعه ای از لبت به وقت صبوح پند ناصح چو…

Read More..

روی تو چشم خیره کند آفتاب را – ابن حسام خوسفی

روی تو چشم خیره کند آفتاب را موی تو خون کند جگر مشک ناب را تا ماه در حجاب خجالت فرو رود از آفتاب چهره…

Read More..

خرم دل آن کس که به غم های تو شاد است – ابن حسام خوسفی

خرم دل آن کس که به غم های تو شاد است الّا غم رخسار تو غم ها همه باد است بگشا گره از ابروی مشکین…

Read More..

بی تو حرامست تماشای باغ – ابن حسام خوسفی

بی تو حرامست تماشای باغ با تو مرا از همه عالم فراغ ای رخ تو شمع شب افروز من خوش بنشین تا بنشیند چراغ شیفته…

Read More..

ای خوش آن بلبل که گلزاریش هست – ابن حسام خوسفی

ای خوش آن بلبل که گلزاریش هست خرمّا آن دل که دلداریش هست خرقه ناموس صوفی برکشید زان که بر هر موی زنّاریش هست یوسف…

Read More..

اگر ساقی به بزم ما قلندر وار بنشیند – ابن حسام خوسفی

اگر ساقی به بزم ما قلندر وار بنشیند بسا صوفی که اندر حلقه ی خمّار بنشیند به زاریّ دل زارم ترا ای دل نیازارم کزان…

Read More..

من مرغ آشیانه قسدم به دام تو – ابن حسام خوسفی

من مرغ آشیانه قسدم به دام تو ز آرامگه رمیده و یک چند رام تو ای ساکنان کوی ترا چشم روشنی از خاک آستانه عرش…

Read More..

قول مطرب دل من دوش به راهی زد و برد – ابن حسام خوسفی

قول مطرب دل من دوش به راهی زد و برد چشمش آرام دل من به نگاهی زد و برد غمزه ی دوست به یغمای دلم…

Read More..

دلم صید کردی بدان چشم آهو – ابن حسام خوسفی

دلم صید کردی بدان چشم آهو گرفتار گشتم بدان جعد گیسو قدم شد خمیده چو ابروی شوخت نبد با کمال تواش زور بازو دلم چون…

Read More..

چو خاک تا نشود تخته ی من اندر خاک – ابن حسام خوسفی

چو خاک تا نشود تخته ی من اندر خاک ز لوح سینه نگردد رقوم عشق تو پاک ز سوز سینه خبر می دهد به غمّازی…

Read More..

برفتی از نظر و از نظر نرفت خیال – ابن حسام خوسفی

برفتی از نظر و از نظر نرفت خیال به افتراق مبدّل شد اتفاق وصال تصوری به صبوری خیال می بندم زهی تصور باطل زهی خیال…

Read More..

مرا به قبله ی روی خود آشنایی بخش – ابن حسام خوسفی

مرا به قبله ی روی خود آشنایی بخش زهر چه غیر تو باشد مرا جدایی بخش هوای عشق تو بر سر زد این هوایی را…

Read More..

شب وداع و غم هجر و درد تنهایی – ابن حسام خوسفی

شب وداع و غم هجر و درد تنهایی دل شکسته و محزون کجا شکیبایی سواد دیده ی من روشنی ز روی تو یافت مرو مرو…

Read More..

رخسار تو بی نقاب دیدن – ابن حسام خوسفی

رخسار تو بی نقاب دیدن یک شب نتوان به خواب دیدن رویی که حجاب آفتاب است کی شاید بی حجاب دیدن در دیده ی ما…

Read More..

تا شمع جمال تو بر افروخت به مَجمَع – ابن حسام خوسفی

تا شمع جمال تو بر افروخت به مَجمَع بنشست شعاع نظر شمع مشعشع خورشید ز رخسار تو در عین حجابست تا باز شد از پرتو…

Read More..

ای قامت بلند تو ما را بلای دل – ابن حسام خوسفی

ای قامت بلند تو ما را بلای دل چون من که دیده ای که بود مبتلای دل از دست دیده کار دل من به جان…

Read More..

هرشب از طوفان چشم آب از سرما بگذرد – ابن حسام خوسفی

هرشب از طوفان چشم آب از سرما بگذرد مردم چشمم ندانم چو ز دریا بگذرد اشک خون آلوده ی من با شفق همدم شود آه…

Read More..

گل به فصل بهار می خندد – ابن حسام خوسفی

گل به فصل بهار می خندد سبزه بر مرغزار می خندد غنچه ی دلگشای تنگ دهان چون لب لعل یار می خندد ابر بر لاله…

Read More..

روز الست جرعه عشقت چشیده ایم – ابن حسام خوسفی

روز الست جرعه عشقت چشیده ایم قالو بلی به گوش ارادت شنیده ایم ما شاهباز گلشن قدسیم و عمرهاست با طایران عالم علوی پریده ایم…

Read More..

خرم تر از رخت به چمن گل نیافتند – ابن حسام خوسفی

خرم تر از رخت به چمن گل نیافتند خوشبوی تر زموی تو سنبل نیافتند از ناله ام منال که بازار حسن گل ده روزه بی…

Read More..

به وقت فصل بهار از چمن مکن اعراض – ابن حسام خوسفی

به وقت فصل بهار از چمن مکن اعراض جهان ز لاله و گل بین به رنگ و بوی ریاض میان حوضه ی چشمم ز خون…

Read More..

ای جمال تو مرا شمع شب افروز امشب – ابن حسام خوسفی

ای جمال تو مرا شمع شب افروز امشب شمع گو مشعله داری ز تو آموز امشب شمع را تاب تو چون نیست از آن می…

Read More..

الا یا ساقی البَزم الحَقیق – ابن حسام خوسفی

الا یا ساقی البَزم الحَقیق أدر کأسأ دهاقاً من رحیق شرابٌ سائقٌ للشاربینا تشابه لونها لون العقیق وفکُر خیال لعلکَ لی دقیقً دقیقُ الفکر فی…

Read More..

می بیارید که ایام بهار است امروز – ابن حسام خوسفی

می بیارید که ایام بهار است امروز نرگس از ساغر زر جرعه گسار است امروز دیدهٔ خوش نظر باغ خمار آلود است قدح لاله پر…

Read More..

گرملک بنگرد آن چشم خوش و لعل لذیذ – ابن حسام خوسفی

گرملک بنگرد آن چشم خوش و لعل لذیذ دفع نظّاره ی بد را بنویسد تعویذ جام جم دور جهان را فلک از یاد ببرد بده…

Read More..

دلبری دارم که دل در بند زلف و خال اوست – ابن حسام خوسفی

دلبری دارم که دل در بند زلف و خال اوست عاشقانش را شراب از جام مالامال اوست فتنه آن چشم فتانم که از هر گوشه…

Read More..

چو زلف خود فرو مگذار کارم – ابن حسام خوسفی

چو زلف خود فرو مگذار کارم که چون زلفت پریشان روزگارم به یاد لعل شیرینت چو فرهاد بتلخی روزگاری می گذارم بجز نقش رخت نیکو…

Read More..

بر گرد مه ز غالیه پرگار می کشی – ابن حسام خوسفی

بر گرد مه ز غالیه پرگار می کشی بر طرف روز نقش شب تار می کشی آن روز شد که راز نهان داشتم که باز…

Read More..

مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست – ابن حسام خوسفی

مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست مرو به جانب کویش که در به در غوغاست دلا ز عشوه چشمش به گوشه ای…

Read More..

شبی به پیش تو خواهم نشست روی بروی – ابن حسام خوسفی

شبی به پیش تو خواهم نشست روی بروی تطاول سر زلفت بگفت موی به موی به بوی زلف تو آشفته حال می گردم بسان باد…

Read More..

دهانش آرزوی تنگدستان – ابن حسام خوسفی

دهانش آرزوی تنگدستان عذارش قبله آتش پرستان بجای پسته و شکر تمامست دهان ساقی و لب نقل مستان ز دیوان کمال از غایت لطف بدست…

Read More..

تاقامت چو سرو تو بالا کشیده اند – ابن حسام خوسفی

تاقامت چو سرو تو بالا کشیده اند درچشمم آن خیال چه رعنا کشیده اند دامن کشان به باغ گذر کن که سرو را دامن ز…

Read More..

ای قامت بلند تو عمر دراز من – ابن حسام خوسفی

ای قامت بلند تو عمر دراز من محراب ابروی تو محل نماز من هستم چو شمع شب همه شب در گداز و سوز و آگه…

Read More..

نگاری دلبری دارم چو زلف خود ز من سرکش – ابن حسام خوسفی

نگاری دلبری دارم چو زلف خود ز من سرکش به جان قربان شدم او را نمیگیرد دلم ترکش ز حد بگذشت مشتاقی به جام باده…

Read More..

گفتم از سلسله ی موی تو پرهیز کنم – ابن حسام خوسفی

گفتم از سلسله ی موی تو پرهیز کنم چون کنم بسته ی آن حلقه ی مشکین رسنم آتش چهر تو افروخته شد من چو سپند…

Read More..

رسم وفا ز یار طلب می کنیم و نیست – ابن حسام خوسفی

رسم وفا ز یار طلب می کنیم و نیست وز بی وفا کنار طلب می کنیم و نیست از باغ روزگار گلی تازه بر مراد…

Read More..

حقّا که به حسن تو ملک نیست – ابن حسام خوسفی

حقّا که به حسن تو ملک نیست گفتم به یقین و هیچ شک نیست شوری ز لب تو در جهان است کامروز لبی بدان نمک…

Read More..

به رویت گر نظر کردیم ، کردیم – ابن حسام خوسفی

به رویت گر نظر کردیم ، کردیم بکویت گر گذر کردیم ، کردیم چو گویند از دهانت تنگدستان سخن گر مختصر کردیم ، کردیم به…

Read More..

ای به جبین و هر دو رخ زهره یکی و ماه دو – ابن حسام خوسفی

ای به جبین و هر دو رخ زهره یکی و ماه دو بر دلم از قد و خدت خانه یکی و ماه دو ریخت دو…

Read More..

اگر چه خرد شناس و مبصّرم به حدیث – ابن حسام خوسفی

اگر چه خرد شناس و مبصّرم به حدیث به خورده دهنت ره نمی برم به حدیث خیال سرو قدت را خیال ها بستم سخن دراز…

Read More..

مگر چو دردکشان جام بی ریا بخشند – ابن حسام خوسفی

مگر چو دردکشان جام بی ریا بخشند زکاس لَم یَزلی جرعه ای به ما بخشند قتیل عشق شو ای جان که مر ترا روزی زنوش…

Read More..

قد چو سرو تو بر جویبار دیده ماست – ابن حسام خوسفی

قد چو سرو تو بر جویبار دیده ماست غبار راه تو بر رهگذار دیده ماست به آرزوی لبت خون گرفت خانه چشم خیال لعل تو…

Read More..

دلم به چشم تو آمد به دودمان سیاه – ابن حسام خوسفی

دلم به چشم تو آمد به دودمان سیاه حذر نکرد همانا ز خان و مان سیاه ز قید زلف تو پرهیز می کند دل من…

Read More..

جز خم زلفت دلم پناه ندارد – ابن حسام خوسفی

جز خم زلفت دلم پناه ندارد جانب دلها چرا نگاه ندارد کیست که از تاب آن دو سنبلمشکین همچو بنفشه قد دوتاه ندارد مردمی کن…

Read More..

بت گلعذار اگر ز ره کرمی بما گذری کنی – ابن حسام خوسفی

بت گلعذار اگر ز ره کرمی بما گذری کنی چه شود بجانب ما اگر به کرشمه ای نظری کنی نه نسیم زلف عبیرسا دل خسته…

Read More..

مارا به غیر یاد تو اندر ضمیر نیست – ابن حسام خوسفی

مارا به غیر یاد تو اندر ضمیر نیست دل را دگر ز صحبت جانان گریز نیست یاران ملامت من عاشق رها کنید کاین مبتلای عشق…

Read More..

شب است و خال تو اندر خیال چشم سیاه – ابن حسام خوسفی

شب است و خال تو اندر خیال چشم سیاه کمند زلف تو دامست و بخت من گمراه میان این همه ظلمت خیال سودایی چگ.نه راه…

Read More..

خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست – ابن حسام خوسفی

خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست کوی تو کم ز روضهٔ دارالسلام نیست گفتم که خاک راه توام ملتفت نشد بیچاره من که…

Read More..

بیا و معنی اسرار ما مشاهده کن – ابن حسام خوسفی

بیا و معنی اسرار ما مشاهده کن حیات جان ز لب یار ما مشاهده کن طریق بنده نوازی و رسم دلداری گرت دلیست ز دلدار…

Read More..