مران به عنف خدا را ز آستانه مرا – ابن حسام خوسفی

مران به عنف خدا را ز آستانه مرا مکش به تیغ جدایی به هر بهانه مرا نخست طایر گلزار قدسیان بودیم محبت تو جدا کرد…

Read More..

طراز طُّره مشکین پر شکن بشکن – ابن حسام خوسفی

طراز طُّره مشکین پر شکن بشکن دل شکسته مجروح صد چو من بشکن ز چین زلف گرهگیر نافه ای بگشای به بوی مشک خطا رونق…

Read More..

دل را حضور نیست دمی بی حضور او – ابن حسام خوسفی

دل را حضور نیست دمی بی حضور او خرم دلی که شاد بود با سرور او پویندگان وادی ایمن توقُّفی باشد که لمعه ای بدرخشید…

Read More..

چشم تو تیر غمزه چو اندر کمان نهاد – ابن حسام خوسفی

چشم تو تیر غمزه چو اندر کمان نهاد جانا به قصد خون دل ناتوان نهاد گفتم حدیث آن لب شیرین ادا کنم مُهر سکوت، لعل…

Read More..

ای ملک طراوت به تو زیبنده ولایق – ابن حسام خوسفی

ای ملک طراوت به تو زیبنده ولایق روی تو و گلبرگ طری هر دو مطابق از طرّه ی تو بوی برد عنبر سارا وز چهره…

Read More..

ما وصال تو به زاری و دعا می طلبیم – ابن حسام خوسفی

ما وصال تو به زاری و دعا می طلبیم دردمندیم و ز لعل تو دوا می طلبیم همچو حجّاج به احرام درت بسته میان کعبه…

Read More..

سنبل تر دمیده بر گل دوست – ابن حسام خوسفی

سنبل تر دمیده بر گل دوست بوی گل می‌دمد ز سنبل دوست باد عنبر شمیم می‌گذرد یافت بویی مگر ز کاکل دوست هر تجمل که…

Read More..

خوشا آن دل که جانانش تو باشی – ابن حسام خوسفی

خوشا آن دل که جانانش تو باشی خنک باغی که ریحانش تو باشی به رشک آید قد طوبی در آن باغ که سرو ناز پستانش…

Read More..

بیا بیا که در این خظه ی خراب آباد – ابن حسام خوسفی

بیا بیا که در این خظه ی خراب آباد نگشت بی تو دمی این دل خراب آباد گره زن آن زلف بنفشه بر لاله که…

Read More..

ای روی تو آیینه انوار تجلّی – ابن حسام خوسفی

ای روی تو آیینه انوار تجلّی بنمای که یابد دل عشّاق تسلّی در هر سری از عشق و تمنا و هوائیست ماییم و هوای تو…

Read More..

نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را – ابن حسام خوسفی

نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را بسوز زآتش عارض حجاب تقوی را به باد رایحهٔ زلف عنبرین برده هزار دفتر تعلیم و درس و فتوی…

Read More..

گر چه بس منفعل از شرم گناه آمده ایم – ابن حسام خوسفی

گر چه بس منفعل از شرم گناه آمده ایم تکیه بر مرحمت لطف اله آمده ایم دست در دامن ملاح عنایت زده ایم ما بدین…

Read More..

دوش از فراغ روی تو با روی سندروس – ابن حسام خوسفی

دوش از فراغ روی تو با روی سندروس نالیده ام چو نای وفغان کرده ام چو کوس گفتی به وعده دوش که کام از لبت…

Read More..

چو فیض ابر به نم لاله را کلاه بشست – ابن حسام خوسفی

چو فیض ابر به نم لاله را کلاه بشست بنفشه تازه شد و طرّه دوتاه بشست کف سحاب چو سقّا گلاب زن برداشت ز خاک…

Read More..

بگریست ابر نیسان والوَرد قَد تبَسَّم – ابن حسام خوسفی

بگریست ابر نیسان والوَرد قَد تبَسَّم خامش چنین چرایی؟والطَّیر قَد ترنَّم کردند خانه رنگین عینای مِن دمُوعی از بس که اشک خونین قَد فاضَ مِنهُما…

Read More..

آن سرو ناز کو که ببوسیم پای او – ابن حسام خوسفی

آن سرو ناز کو که ببوسیم پای او روشن کنیم دیده به خاک سرای او او سر زناز خویش نیارد بما فرود ما چون بنفشه…

Read More..

مرا هوای تو هرگز زسر به در نرود – ابن حسام خوسفی

مرا هوای تو هرگز زسر به در نرود خیال چشم سیاه تو از نظر نرود سرم به پای مزن گر بر آستانه ی تست که…

Read More..

صبا نشان غبار دیار یار بپرس – ابن حسام خوسفی

صبا نشان غبار دیار یار بپرس دوای چشم ضرر دیده زان غبار بپرس هزار بار گر از یار بر دلم بیش است به جان یار…

Read More..

دلا رعنایی سرو از چمن پرس – ابن حسام خوسفی

دلا رعنایی سرو از چمن پرس نسیم طره ی یار از سمن پرس حدیث آن لب و دندان شیرین ز مرجان جوی و از درّ…

Read More..

تو را که درد نباشد به درد من نرسی – ابن حسام خوسفی

تو را که درد نباشد به درد من نرسی به اشک سرخ و به رخسار زرد من نرسی تو گرم و سرد جهان چون ندیده…

Read More..

ای کعبهٔ جان خاک سر کوی تو ما را – ابن حسام خوسفی

ای کعبهٔ جان خاک سر کوی تو ما را محراب دل اندر خم ابروی تو ما را هر بار که پای از سر کوی تو…

Read More..

ما نیاریم که وصف تو کماهی بکنیم – ابن حسام خوسفی

ما نیاریم که وصف تو کماهی بکنیم شکر الطاف تو ای لطف الهی بکنیم عذر خواهی قدوم تو گر امکان باشد به دعای سحر و…

Read More..

زهّاد و عُجب و گوشه ی محراب وکار خویش – ابن حسام خوسفی

زهّاد و عُجب و گوشه ی محراب وکار خویش ما و نیاز قبله ی ابروی یار خویش ما را نسیم طرّه ی خوبان به یاد…

Read More..

خط مشکین که برگرد رخت چون عود می گردد – ابن حسام خوسفی

خط مشکین که برگرد رخت چون عود می گردد بدان ماند که در بالای آتش دود می گردد زتاب مهر تابان جمالت پرتوی دارد شب…

Read More..

بیا به میکده بفروش خرقه ی ناموس – ابن حسام خوسفی

بیا به میکده بفروش خرقه ی ناموس ریا و شمعه رها کن به زاهد سالوس حریف مصطبه و ساغرم به بانگ بلند به زیر پرده…

Read More..

ای ز بی غمخواریت هردم دلم غمخواه تر – ابن حسام خوسفی

ای ز بی غمخواریت هردم دلم غمخواه تر نیست در دست غمت از من کسی بیچاره تر مردم چشم مرا از حسرت لعل لبت گردد…

Read More..

نظری سوی به ما کن صنما گاه به گاه – ابن حسام خوسفی

نظری سوی به ما کن صنما گاه به گاه کان دو رخساره ببینیم مگر ماه به ماه تا مگر ناله ام از رهگذری گوش کنی…

Read More..

کدام زهد و چه تقوی که خالی از خللی – ابن حسام خوسفی

کدام زهد و چه تقوی که خالی از خللی نکرده ام من مسکین به عمر خود عملی عجب مدار ز لخشیدنم به حشر که من…

Read More..

دلم فریفتهٔ آن شمایل عربیست – ابن حسام خوسفی

دلم فریفتهٔ آن شمایل عربیست که شکل و شیوه او را هزار بوالعجبیست خیال لعل لبش در درون سینه من چو باده در دل پر…

Read More..

چو زلف دوست بباید شبی سیاه و دراز – ابن حسام خوسفی

چو زلف دوست بباید شبی سیاه و دراز که با خیال رخت در درون پرده ی راز دل شکسته ی آشفته ی پریشان حال تطاول…

Read More..

بشکفت برچمن گل عذرا عذار سرخ – ابن حسام خوسفی

بشکفت برچمن گل عذرا عذار سرخ وز جرم لاله شد کمر کوهسار سرخ همچون خط توشد طرف جویبار سبز وزلاله صحن باغ چو رخسار یار…

Read More..

آن کجا شد کز تو گه گه مرحبایی داشتم – ابن حسام خوسفی

آن کجا شد کز تو گه گه مرحبایی داشتم در حریم کعبه ی کویت صفایی داشتم دی گذشتی و نکردی التفاتی سوی من خود نگفتی…

Read More..

مرا زمانه زخاک درت جدا مکناد – ابن حسام خوسفی

مرا زمانه زخاک درت جدا مکناد رقیب را به سر کویت آشنا مکناد به غیر دیده ی پاک بلند منظر من کسی نظاره ی آن…

Read More..

طرفه طوطی ّ شکَّرستانیم – ابن حسام خوسفی

طرفه طوطی ّ شکَّرستانیم عندلیب هزار دستانیم طایر آشیان لاهوتیم تو چه دانی که ما چو مرغانیم در زوایای قدس معتکفیم محرم بزم عیش سلطانیم…

Read More..

در سر هوس غمزه جادوی تو دارم – ابن حسام خوسفی

در سر هوس غمزه جادوی تو دارم پیوسته نظر بر خم ابروی تو دارم هر موی تو زنجیر من شیفته شاید کاشفتگی از سلسله موی…

Read More..

تَعالِ مَن بِکَ وجدی که من هوای تو دارم – ابن حسام خوسفی

تَعالِ مَن بِکَ وجدی که من هوای تو دارم انیس قلب حزینی و جان برای تو دارم کَفی بِخَدَّک وَردی چه جای لاله ی سیراب…

Read More..

ای کعبه تحقیق سر کوی تو ما را – ابن حسام خوسفی

ای کعبه تحقیق سر کوی تو ما را محراب دعا قبله ابروی تو ما را آن زلف کمند افکن و آن غمزه خونریز بستند و…

Read More..

ما را به جای آب اگر از دیده خون رود – ابن حسام خوسفی

ما را به جای آب اگر از دیده خون رود چون رفت جان هرآینه صبر و سکون رود از گوشه ی جگر نرود داغ او…

Read More..

سرو دلجویست یا شمشاد یا بالاست آن – ابن حسام خوسفی

سرو دلجویست یا شمشاد یا بالاست آن راست گویم هرچه من گویم از ان بالاست آن ابرویت بر قامتت بالا نشینی می کند راستی کج…

Read More..

خط تو دایره ی مشک گرد ماه کشید – ابن حسام خوسفی

خط تو دایره ی مشک گرد ماه کشید بر آفتاب سواد شب سیاه کشید دلم به دعوی خون بر غزال چشمت را سرشک سرخ و…

Read More..

بی نیازی تو و ما بهر نیاز آمده ایم – ابن حسام خوسفی

بی نیازی تو و ما بهر نیاز آمده ایم رفته بودیم ز کوی تو و باز آمده ایم روی دل در طرف زاویه ی تحقیق…

Read More..

ای روشنی دیده دعا می رسانمت – ابن حسام خوسفی

ای روشنی دیده دعا می رسانمت صد بندگی به دست صبا می رسانمت احرام کعبه سر کوی تو بسته ام وانگه تحیّتی به صفا می…

Read More..

نَسیِم الوَرد یَذکُرنِی حَبِیب ِ – ابن حسام خوسفی

نَسیِم الوَرد یَذکُرنِی حَبِیب ِ و یُحَیینی بصَوتِ العَندَلیبِ طَبیبِ العِشقِ دَاوا کُل َّ داءٍ فَکَیفَ و زادَنی دائی طَبِیبِ یُفارقُنِی الرَّقِیبُ عَنِ الَّفیقِ فَقارب…

Read More..

لبت یاقوت گوهر پوش دارد – ابن حسام خوسفی

لبت یاقوت گوهر پوش دارد به گاه بوسه طعم نوش دارد سرزلف سیاهت بر بناگوش زنزهت بوی مرزنگوش دارد چوگوشت با رقیبان است کم زان…

Read More..

دوش با زلفت به هم شوریده حالی داشتیم – ابن حسام خوسفی

دوش با زلفت به هم شوریده حالی داشتیم در سر از سودای ابرویت خیالی داشتم خط ابروی کجت در چشم من پیوسته بود راست گویی…

Read More..

چون بلا نیست بی مشیَّت او – ابن حسام خوسفی

چون بلا نیست بی مشیَّت او دل نهادیم بر بلیَّت او جلوه حسن یار بین و مبین حال کیفیت و کمیَّت او مفلسانیم و با…

Read More..

بس که یاد آن لب و دندان چون دُر می کنم – ابن حسام خوسفی

بس که یاد آن لب و دندان چون دُر می کنم دامن از اشک چو مروارید تر پُر می کنم سالها سودای ابروی تو در…

Read More..

ان را که مهر روی تو در دل نیافتند – ابن حسام خوسفی

ان را که مهر روی تو در دل نیافتند او را به هیچ واسطه مقبل نیافتند حجاج ره به کعبه ی اهل صفا نبرد تا…

Read More..

مرا چه قرب که در انتظار روی تو باشم – ابن حسام خوسفی

مرا چه قرب که در انتظار روی تو باشم همین تمام که بر رهگذار کوی تو باشم مرا چه حدّ رسیدن بدان وصال همایون همین…

Read More..

صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت – ابن حسام خوسفی

صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت سیاهکاری شوریده باز نتوان گفت خط غبار که تعلیق ثلث عارض تست محققش بتوان نسخ خط ریحان گفت نسیم…

Read More..

دل به ره باز نیامد به فسون وعّاظ – ابن حسام خوسفی

دل به ره باز نیامد به فسون وعّاظ زان که چون خشم فسون خوان تواش نیست حفاظ غمزه هر لحظه به خونریز دلم تیز مکن…

Read More..

ترا که گفت که بر برگ گل کلاله فکن – ابن حسام خوسفی

ترا که گفت که بر برگ گل کلاله فکن بنفشه تاب ده و بر رخ چو لاله فکن به غمزه صید دل عاشقان کن و…

Read More..

ای کرده به غمزه دل صدشیفته تاراج – ابن حسام خوسفی

ای کرده به غمزه دل صدشیفته تاراج تیرمژه ات سینه ی من ساخته آماج پیوسته کمان سیه از مشک کشیده است طفره ای دو ابروی…

Read More..

هلال عید کزین طاق زرنگار برآید – ابن حسام خوسفی

هلال عید کزین طاق زرنگار برآید به ابرویت نرسد گرهزار بار برآید ز زلف بسته ی مشکین اگر گره بگشایی از ان گشاد دلم را…

Read More..

ما را ازین چمن صنمی گلعذار بس – ابن حسام خوسفی

ما را ازین چمن صنمی گلعذار بس زیبا رخی چو لاله ازین نوبهار بس مویی سیاه چون شب و رویی بسان روز ما را ز…

Read More..

زبس که می کند آن چشم فتنه بر من ناز – ابن حسام خوسفی

زبس که می کند آن چشم فتنه بر من ناز به جان رسید دل از عشوه های آن طناز تطاول سر زلفس نمی توانم گفت…

Read More..

خط تو دایره ماهتاب را بگرفت – ابن حسام خوسفی

خط تو دایره ماهتاب را بگرفت به باغ عارض تو سبزه آب را بگرفت ستاره چشم سر طرّه قمر پوشید به زیر سایه شب آفتاب…

Read More..

بی نیازی از نیاز ما چه استغناست این – ابن حسام خوسفی

بی نیازی از نیاز ما چه استغناست این جور کم کن بر دلم کآخر نه از خاراست این گفتم ای سرو سهی بنشین که بنشیند…

Read More..

ای خوشا آن دم که بنشینیم رویاروی دوست – ابن حسام خوسفی

ای خوشا آن دم که بنشینیم رویاروی دوست شکوه دل باز رانم یک به یک با موی دوست چون بنفشه بر سر زانوی خدمت سالها…

Read More..

مهوَّسان ز پی خاطر مهوَّس ما – ابن حسام خوسفی

مهوَّسان ز پی خاطر مهوَّس ما به ذکر دوست مزیّن کنید مجلس ما خیال آن رخ رشک پری و غیرت حور برون نمی‌رود از سینهٔ…

Read More..