Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor Sarhoþlar göründü. Þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar. Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü. Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklýlar …

Tövbe

Tövbe Ey çalgýcý, þu gazeli oku: Ben sevgiliden geçtim, de. Gülden, dikenden geçtim, tövbe ettim, de. Bir gün sarhoþtum, bir gün þöyle …

Eðer…

Eðer… Gönlünü dünya gamýndan ayýrabilirsen eðer, ölümsüzlük baðýnda safa sürme imkânýn vardýr. riyazet suyu ile yýkanýrsan eðer, gönül kirlerini temizleme imkânýn vardýr. …

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, …

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, …

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru Her gün bir yerden göçmek Ne iyi Her gün bir yere Konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan Akmak ne hoþ Dünle …

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar? Býrak þu sersemliði, aklýný baþýna al; âþýk ol, âþýk! sen Padiþah oðlusun, bu esirlik ne zamana …

Þiar Edindik

Þiar Edindik Bu dünyada ne kimseye uymuþluðumuz var, ne þu atlas kubbe altýnda ev kurmuþluðumuz. Biz susuz kalmýþýz, içtikçe içiyoruz. Güzel bir …

Su Dediki

Su Dediki Gönül buðday tanesine benziyor, bizse deðirmene. Deðirmen nereden bilecek bu dönüþün sebebi ne? Deðirmen taþýna benziyor beden, düþünce ce kaygý, …

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman… Kendini sevdiðin zaman, Sevgili’yi bulamazsýn. kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaþýrsýn. kendinde olduðun zaman, bir sivrisineðe av olursun. kendinden geçince, güçlenir, …

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde Çoklarý beladan belaya sýçrar; yýlandan ejderhaya dönüþür. insan hile yapar, ama hilesi kendisine tuzak olur. can sandýðý, kan …

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen …Git;“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! Ey boþ yere kendini gamlara kaptýran, …

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler …

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma! Ýnsanlýk yolunun her tarafý kanla ýslanmýþ; dikkat et de kayma! bu zamanda insan çalanlar altýn çalanlardan daha …

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel! Ne zamana kadar imansýzlýða doðru gideceksin? küfre yönelme, ilerle, imana gel; aslýnýn aslýna doðru gel! sen zehri þifalý …

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e! Bîþnov in kýssa-i bülhâne emîr-î asesan Rindi ez halka-i mâ keþt derin kûy nihan kulaðýný ver, dinle, bak asesbaþý ne …

O Geliyor, O!

O Geliyor, O! Âb zenîd râhrâ hin ki nigâr mîresed Mujde dehîd bâgrâ bûy-ý behâr mîresed yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin, …

Ne zaman

Ne zaman Ne zaman bu addan sandan geçeceðiz, ne zaman? Can meclisinin halkasýna ne zaman hep birden girip oturacaðýz? Dudaðýmýza bir tek …

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý Aþkýn þerarý ateþi ta baðrýma düþtü, Ahým iþiden yandý deyu baþýma üþtü, Ýmdadýma eþkim ile dide yetiþti, Hepsi kalýp acz …

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem Düþman saçmasapan lâflar eder, duyar can kulaðým. Benim için kötü þeyler düþünür, görür can gözüm. Üzerime köpeðini salar, ýsýrýr köpek …

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa O kapýyý kapa. Gayret kemerini kuþan. Bize can þarabýný sun. Bu meyhaneye aþýk kiþileriz biz, hem çok uzaklardan geliyoruz …

Kendi kendine

Kendi kendine Kiþinin kendine ettiðini Edemez kiþiye hiçbir fani Bu kahpe hýrsý.ne kýskanç kini,ne þarap Nede haþhaþ edemez.. Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, …

Kardeþim

Kardeþim Kardeþim sen düþünceden ibaretsin, Geriye kalan et ve kemiksin, Gül düþünür gülüstan olursun, Diken düþünür dikenlik olursun, Mevlana Celaleddin Rumi

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim Men on þeb-i siyâhem kez mâh hýþm kerdem Men on gedâ-yý ûrem kez þâh hýþm kerdem Aya öfkelenmiþim ben, iþte …

Hep O

Hep O Aþk geldi, kan gibi Damarlarýma derime doldu. Beni benden aldý, Varlýðýmý sevgiliye doldurdu. Kýsaca; Bana benden kalan bir ad; Ancak …

Hatýrla ama!

Hatýrla ama! Azm-i reften kerdeî çun ömr-i þirin yâd dâr Kerdeî esb-i cudâyî ragm-i mâ zin yâd dâr Bir tatlý ömür gibi …

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama Rov çeþm-i canrâ berguþâ der bîdilan enderniger Kovmî çü dil zîr u zeber kovmî çü con bî pâ vu ser …

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben Zin dü hezâran men-ü mâ ey ecebâ mençimenem Gûþ binih arbederâ gûþ menih ber dehenem Þu insanlardan hangisi ben’im? Hele …

Halimiz tamam

Halimiz tamam Tekmil medreseler, minareler bir gün yýkýlmayacaksa, iman küfür olmayacaksa bir gün, küfür bir gün imanýn yerine geçmeyecekse, iþte o zaman …

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben Çu gulâm-ý âftâbem heme zâftâb gûyem Ne þebem ne þeb-perestem ki hadis-î hâb gûyem Mademki ben güneþe kulum, güneþten …

Gölge Kesil

Gölge Kesil Âmed but-i meyhane tâ hâne bered mârâ Binmûd behâr-ý nov tâ tâze kuned mârâ Ýþte meyhane güzeli geldi, bizi alacak, …

Gittin

Gittin Dýrîgâ kez miyan iy yâr reftî Be derd u hasret-i bisyâr reftî Buradan bir nice acýyla, özlemle gittin, sonra yalvardýn yakardýn …

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem “Hoþ hýrâman mîrevî iy cân-ý can bî men merov Ýy hayât-ý dûstan der bûstan bî men merov” Demek sen böyle …

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün Eyyühel uþþak âteþ keþte çün istâreîm Lâcerem raksan heme þeb gerd-i on meh-pâreîm Ey aþýklar, gelin bakýn, gelin …

Geldi

Geldi Þems u kamerem âmed sem’u baþaram âmed Von sîm-berem âmed von kân-ý zerem âmed Güneþim, ayým geldi. Gözüm, kulaðým geldi. Gümüþ …

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya Ýy cihân-ý âb u gil tâ men turâ biþnâhtem Sad hezârân mihnet u renc u belâ biþnâhtem Seni bildim …

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün! Bâdâ mübârek ber cihan sûr-u arâsîhâ-yý mâ Sûr-u arûsîrâ Hudâ bibrîd ber bâlâ-yý mâ Toy, düðün kumaþ oldu, ölçüldü …

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde Ýn bül- aceb kender hazan þod âftâb ender hamel Hûnem be cûþ âmed künun der hûn-ý hod raks-ül cemel Pek …

Demedim mi?

Demedim mi? Negoftemet merov ancâ ki âþnât menem Derin serâb-ý fenâ çeþme-î hayât menem Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnýz ben …

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor Çi bûyest in çi bûyest in meger on yâr miyâyed Meger on yâr-ý gül-ruhsâr ezon gülzâr miyâyed Bu …

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim Ýmrûz menem Ahmed nî Ahmed-i pârine Ýmrûz menem anka nî murgak-i bâçîne Bugün ahmet benim, ama dünkü Ahmet …

Bu Irmak

Bu Irmak Zan þâh ki ûrâ heves-i tabl-u alem nîst Divâne þüdem ber ser-i divâne kalem nîst Kusuruma bakmayýn benim, dostlar, baðýþlayýn …

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin Renc-i ter dûr ez tü ey tü ey tü râhat-ý canhâ_yý mâ Çeþm-i bed dûr ez tü ey tü …

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ Bîþter â bîþter çend ezin reh-zenî Çun tu menî men tuem çend tuyiyy u menî Beri gel, daha beri, daha …

Bir Gececik

Bir Gececik Ger nehusbî þebekî can çi þeved Ver nekûbî der-î hicran çi þeved Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrýlýk kapýsýný çalma …

Bir Olur mu?

Bir Olur mu? Goft yekî Hâce Senâî bîmord Merk-i çünan Hâce ne kârîst hord Biri geldi, hoca senai öldü dedi. Yabana atýlýr …

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil Ben bende deðil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir …

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar Ýmrûz cemâl-i tü sîmâ-yý diger dâred Ýmrûz leb-î nûþet helvâ-yý diger dâred Bugün yüzünde bir baþka güzellik var senin, bugün …

Bahar

Bahar Yâr merâ çu uþtuturan bâz mehâr mîkeþed Uþtur-i mest-i hiþrâ der çi katâr mîkeþed Sevgili tutmuþ yularýmdan beni, develer gibi habire …

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme Allahým bu vuslatý hicran etme Aþkýn sarhoþlarýný nalan etme Sevgi bahçesini yemyeþil býrak Bu mestlere bahçelere kasdetme …

Aðýt

Aðýt Kadr-î gam ger çeþm-i þer bigrîstî Rûz u þebhâ tâ seher bigrîstî Göz gamýn ne olduðunu bilseydi, gökyüzü bu ayrýlýðý çekseydi, …