Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor Sarhoþlar göründü. Þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar. Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü. Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklýlar geliyor. Bir anda…

Tövbe

Tövbe Ey çalgýcý, þu gazeli oku: Ben sevgiliden geçtim, de. Gülden, dikenden geçtim, tövbe ettim, de. Bir gün sarhoþtum, bir gün þöyle böyle. Ýkisinden de…

Eðer…

Eðer… Gönlünü dünya gamýndan ayýrabilirsen eðer, ölümsüzlük baðýnda safa sürme imkânýn vardýr. riyazet suyu ile yýkanýrsan eðer, gönül kirlerini temizleme imkânýn vardýr. nefsanî istek menzilinden…

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr:…

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr:…

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru Her gün bir yerden göçmek Ne iyi Her gün bir yere Konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan Akmak ne hoþ Dünle beraber Gitti cancaðýzým…

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen Altýn zerresisin sen, sevin; altýn madeninin aslýnýn aslýndansýn sen, neþelen! neyi arýyorsan, neyin peþinde koþuyorsan, bil ki onun…

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar? Býrak þu sersemliði, aklýný baþýna al; âþýk ol, âþýk! sen Padiþah oðlusun, bu esirlik ne zamana kadar sürecek? bir…

Þiar Edindik

Þiar Edindik Bu dünyada ne kimseye uymuþluðumuz var, ne þu atlas kubbe altýnda ev kurmuþluðumuz. Biz susuz kalmýþýz, içtikçe içiyoruz. Güzel bir sarhoþluðumuz var, güzel,…

Su Dediki

Su Dediki Gönül buðday tanesine benziyor, bizse deðirmene. Deðirmen nereden bilecek bu dönüþün sebebi ne? Deðirmen taþýna benziyor beden, düþünce ce kaygý, suyu. Su kulak…

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman… Kendini sevdiðin zaman, Sevgili’yi bulamazsýn. kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaþýrsýn. kendinde olduðun zaman, bir sivrisineðe av olursun. kendinden geçince, güçlenir, fili bile avlarsýn….

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde Çoklarý beladan belaya sýçrar; yýlandan ejderhaya dönüþür. insan hile yapar, ama hilesi kendisine tuzak olur. can sandýðý, kan içici bir düþman…

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen …Git;“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! Ey boþ yere kendini gamlara kaptýran, elde edemediði dünya…

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler can gibi elsiz,…

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma! Ýnsanlýk yolunun her tarafý kanla ýslanmýþ; dikkat et de kayma! bu zamanda insan çalanlar altýn çalanlardan daha fazla. duyarsýn; hýrsýzlar…

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel! Ne zamana kadar imansýzlýða doðru gideceksin? küfre yönelme, ilerle, imana gel; aslýnýn aslýna doðru gel! sen zehri þifalý bir þerbet gibi…

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e! Bîþnov in kýssa-i bülhâne emîr-î asesan Rindi ez halka-i mâ keþt derin kûy nihan kulaðýný ver, dinle, bak asesbaþý ne diyor: bu mahallede…

O Geliyor, O!

O Geliyor, O! Âb zenîd râhrâ hin ki nigâr mîresed Mujde dehîd bâgrâ bûy-ý behâr mîresed yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin, bahar kokularý geliyor,…

Ne zaman

Ne zaman Ne zaman bu addan sandan geçeceðiz, ne zaman? Can meclisinin halkasýna ne zaman hep birden girip oturacaðýz? Dudaðýmýza bir tek kadeh dokundurmadan ne…

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý Aþkýn þerarý ateþi ta baðrýma düþtü, Ahým iþiden yandý deyu baþýma üþtü, Ýmdadýma eþkim ile dide yetiþti, Hepsi kalýp acz dediler: ‘eyvah’, Yansýn…

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem Düþman saçmasapan lâflar eder, duyar can kulaðým. Benim için kötü þeyler düþünür, görür can gözüm. Üzerime köpeðini salar, ýsýrýr köpek ayaðýmý, çok acýlar…

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa O kapýyý kapa. Gayret kemerini kuþan. Bize can þarabýný sun. Bu meyhaneye aþýk kiþileriz biz, hem çok uzaklardan geliyoruz bak, çok uzaklardan….

Kendi kendine

Kendi kendine Kiþinin kendine ettiðini Edemez kiþiye hiçbir fani Bu kahpe hýrsý.ne kýskanç kini,ne þarap Nede haþhaþ edemez.. Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, boran Dað ,…

Kardeþim

Kardeþim Kardeþim sen düþünceden ibaretsin, Geriye kalan et ve kemiksin, Gül düþünür gülüstan olursun, Diken düþünür dikenlik olursun, Mevlana Celaleddin Rumi

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim Men on þeb-i siyâhem kez mâh hýþm kerdem Men on gedâ-yý ûrem kez þâh hýþm kerdem Aya öfkelenmiþim ben, iþte böyle kapkaranlýk bir…

Hep O

Hep O Aþk geldi, kan gibi Damarlarýma derime doldu. Beni benden aldý, Varlýðýmý sevgiliye doldurdu. Kýsaca; Bana benden kalan bir ad; Ancak ötesi hep o……

Hatýrla ama!

Hatýrla ama! Azm-i reften kerdeî çun ömr-i þirin yâd dâr Kerdeî esb-i cudâyî ragm-i mâ zin yâd dâr Bir tatlý ömür gibi gitmeye niyetlendin, ayrýlýk…

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama Rov çeþm-i canrâ berguþâ der bîdilan enderniger Kovmî çü dil zîr u zeber kovmî çü con bî pâ vu ser Yürü, can gözünü…

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben Zin dü hezâran men-ü mâ ey ecebâ mençimenem Gûþ binih arbederâ gûþ menih ber dehenem Þu insanlardan hangisi ben’im? Hele sen þu kavgayý,…

Halimiz tamam

Halimiz tamam Tekmil medreseler, minareler bir gün yýkýlmayacaksa, iman küfür olmayacaksa bir gün, küfür bir gün imanýn yerine geçmeyecekse, iþte o zaman halimiz tamam. Bir…

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben Çu gulâm-ý âftâbem heme zâftâb gûyem Ne þebem ne þeb-perestem ki hadis-î hâb gûyem Mademki ben güneþe kulum, güneþten söz açmalýyým size….

Gölge Kesil

Gölge Kesil Âmed but-i meyhane tâ hâne bered mârâ Binmûd behâr-ý nov tâ tâze kuned mârâ Ýþte meyhane güzeli geldi, bizi alacak, eve götürecek. Ýþte…

Gittin

Gittin Dýrîgâ kez miyan iy yâr reftî Be derd u hasret-i bisyâr reftî Buradan bir nice acýyla, özlemle gittin, sonra yalvardýn yakardýn amma eline düþmüþtün…

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem “Hoþ hýrâman mîrevî iy cân-ý can bî men merov Ýy hayât-ý dûstan der bûstan bî men merov” Demek sen böyle salýna salýna bensiz…

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün Eyyühel uþþak âteþ keþte çün istâreîm Lâcerem raksan heme þeb gerd-i on meh-pâreîm Ey aþýklar, gelin bakýn, gelin bakýn, ey iþ…

Geldi

Geldi Þems u kamerem âmed sem’u baþaram âmed Von sîm-berem âmed von kân-ý zerem âmed Güneþim, ayým geldi. Gözüm, kulaðým geldi. Gümüþ bedenlim geldi. Altýn…

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya Ýy cihân-ý âb u gil tâ men turâ biþnâhtem Sad hezârân mihnet u renc u belâ biþnâhtem Seni bildim bileli, ey balçýk…

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme Duydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme Sen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun…

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney Duy þikayet etmede her an bu ney, Anlatýr hep ayrýlýklardan bu ney. Der ki feryadým kamýþlýktan gelir, Duysa…

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün! Bâdâ mübârek ber cihan sûr-u arâsîhâ-yý mâ Sûr-u arûsîrâ Hudâ bibrîd ber bâlâ-yý mâ Toy, düðün kumaþ oldu, ölçüldü biçildi. Toy, düðün…

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde Ýn bül- aceb kender hazan þod âftâb ender hamel Hûnem be cûþ âmed künun der hûn-ý hod raks-ül cemel Pek acayip bir þey…

Demedim mi?

Demedim mi? Negoftemet merov ancâ ki âþnât menem Derin serâb-ý fenâ çeþme-î hayât menem Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnýz ben tanýrým demedim mi?…

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor Çi bûyest in çi bûyest in meger on yâr miyâyed Meger on yâr-ý gül-ruhsâr ezon gülzâr miyâyed Bu ne güzel koku…

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim Ýmrûz menem Ahmed nî Ahmed-i pârine Ýmrûz menem anka nî murgak-i bâçîne Bugün ahmet benim, ama dünkü Ahmet deðil. Bugün anka…

Bu Irmak

Bu Irmak Zan þâh ki ûrâ heves-i tabl-u alem nîst Divâne þüdem ber ser-i divâne kalem nîst Kusuruma bakmayýn benim, dostlar, baðýþlayýn beni. Ben davullara,…

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin Renc-i ter dûr ez tü ey tü ey tü râhat-ý canhâ_yý mâ Çeþm-i bed dûr ez tü ey tü dîde-î bînâ-yý mâ…

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ Bîþter â bîþter çend ezin reh-zenî Çun tu menî men tuem çend tuyiyy u menî Beri gel, daha beri, daha beri. Bu yol…

Bir Gececik

Bir Gececik Ger nehusbî þebekî can çi þeved Ver nekûbî der-î hicran çi þeved Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik. Bir…

Bir Olur mu?

Bir Olur mu? Goft yekî Hâce Senâî bîmord Merk-i çünan Hâce ne kârîst hord Biri geldi, hoca senai öldü dedi. Yabana atýlýr bir er deðildi…

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil Ben bende deðil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir öyle garip hale…

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar Ýmrûz cemâl-i tü sîmâ-yý diger dâred Ýmrûz leb-î nûþet helvâ-yý diger dâred Bugün yüzünde bir baþka güzellik var senin, bugün dudaðýnda baþka bir…

Bahar

Bahar Yâr merâ çu uþtuturan bâz mehâr mîkeþed Uþtur-i mest-i hiþrâ der çi katâr mîkeþed Sevgili tutmuþ yularýmdan beni, develer gibi habire çeker. Esrik devesini…

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme Allahým bu vuslatý hicran etme Aþkýn sarhoþlarýný nalan etme Sevgi bahçesini yemyeþil býrak Bu mestlere bahçelere kasdetme Dalý yapraðý vurma…

Aðýt

Aðýt Kadr-î gam ger çeþm-i þer bigrîstî Rûz u þebhâ tâ seher bigrîstî Göz gamýn ne olduðunu bilseydi, gökyüzü bu ayrýlýðý çekseydi, padiþah bu acýyý…