Hz. Mevlana Şiirleri

Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor Sarhoþlar göründü. Þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar. Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü. Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklýlar geliyor. Bir anda hem var olan, hem yok olan, bir anda deðiþen, yenilenen þu dünyadan yoklar bir bir çekip gittiler. Var olanlar geliyor... »

Tövbe

Tövbe

Tövbe Ey çalgýcý, þu gazeli oku: Ben sevgiliden geçtim, de. Gülden, dikenden geçtim, tövbe ettim, de. Bir gün sarhoþtum, bir gün þöyle böyle. Ýkisinden de yudum elimi. Baktým na buraya kadar tövbenin içindeyim, dedim tövbelerime tövbe. Bu köyün þarapçýsý hani nerede? Çabuk þu þaðraðý doldursun. Ar d... »

Eðer…

Eðer…

Eðer… Gönlünü dünya gamýndan ayýrabilirsen eðer, ölümsüzlük baðýnda safa sürme imkânýn vardýr. riyazet suyu ile yýkanýrsan eðer, gönül kirlerini temizleme imkânýn vardýr. nefsanî istek menzilinden bir kaç adým ilerlersen eðer, þeref ve ululuk haremine konabilme imkânýn vardýr. bu aþaðýlýk toprak dün... »

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de, tertemiz kokan bir kul gördünüz mü, ay parçasý bir yüzü var, baþtanbaþa fitne. Savaþ vakti tez gider, ... »

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de, tertemiz kokan bir kul gördünüz mü, ay parçasý bir yüzü var, baþtanbaþa fitne. Savaþ vakti tez gider, ... »

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru Her gün bir yerden göçmek Ne iyi Her gün bir yere Konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan Akmak ne hoþ Dünle beraber Gitti cancaðýzým Ne kadar söz varsa Düne ait Þimdi yeni þeyler Söylemek lazým Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 17 »

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen Altýn zerresisin sen, sevin; altýn madeninin aslýnýn aslýndansýn sen, neþelen! neyi arýyorsan, neyin peþinde koþuyorsan, bil ki onun aynýsýsýn sen! güneþ, bütün ihtiþamýyla yüzünü gösteriyor, zerreden oynamasýný istiyor. ey zerre! senin de, onun ýþýðýnda a... »

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar? Býrak þu sersemliði, aklýný baþýna al; âþýk ol, âþýk! sen Padiþah oðlusun, bu esirlik ne zamana kadar sürecek? bir Padiþah oðluna beylik de yakýþmaz, vezirlik de! o gördüðün beylik var ya! gerçek beylik deðil, ecel beyliðidir ecel! bu fani dünyada beylik, vezirlik e... »

Þiar Edindik

Þiar Edindik

Þiar Edindik Bu dünyada ne kimseye uymuþluðumuz var, ne þu atlas kubbe altýnda ev kurmuþluðumuz. Biz susuz kalmýþýz, içtikçe içiyoruz. Güzel bir sarhoþluðumuz var, güzel, hiç doymayan. Rahmet denizinin dalgasýdýr bu; bir saman çöpünden baþka bir þey deðildir bu dalganýn üstünde düþman. Aþþaðýlýk kiþ... »

Su Dediki

Su Dediki

Su Dediki Gönül buðday tanesine benziyor, bizse deðirmene. Deðirmen nereden bilecek bu dönüþün sebebi ne? Deðirmen taþýna benziyor beden, düþünce ce kaygý, suyu. Su kulak kabarttý, dinledi, taþ baþýndan geçeni söyledi durdu. Su der ki: Deðirmencidir suyu ark’a döken, ona sor sen bu iþi. Ey ekm... »

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman… Kendini sevdiðin zaman, Sevgili’yi bulamazsýn. kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaþýrsýn. kendinde olduðun zaman, bir sivrisineðe av olursun. kendinden geçince, güçlenir, fili bile avlarsýn. kendinde olduðun zaman, gam bulutlarýnýn ardýnda kalýrsýn. kendinden geçince, k... »

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde Çoklarý beladan belaya sýçrar; yýlandan ejderhaya dönüþür. insan hile yapar, ama hilesi kendisine tuzak olur. can sandýðý, kan içici bir düþman kesilir. kapýyý kapar; oysa ki düþman evinin içindedir. Firavun’un hilesi ve tedbiri de iþte buna benzer masallardandýr: o kin ... »

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen …Git;“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! Ey boþ yere kendini gamlara kaptýran, elde edemediði dünya malý için üzülüp duran gafil! Kur’ân’ý aç da; “Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittile... »

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler can gibi elsiz, ayaksýz hale. Bahçeden daha güler yüzlü onlar, gülden daha güler yüzlü. bilgiden daha doðru, akýldan daha hünerli, serviden daha hür. Ölmezlik suyundan d... »

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma! Ýnsanlýk yolunun her tarafý kanla ýslanmýþ; dikkat et de kayma! bu zamanda insan çalanlar altýn çalanlardan daha fazla. duyarsýn; hýrsýzlar sadece malý deðil, aklý da çalarlar. tamam, kendini önemseme; ama dikkat et, kendini de çaldýrma! ey Hak yolcusu! kendinde bir þe... »

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel! Ne zamana kadar imansýzlýða doðru gideceksin? küfre yönelme, ilerle, imana gel; aslýnýn aslýna doðru gel! sen zehri þifalý bir þerbet gibi gör; zehre sarýl! sonunda nereden geldiðini düþün de aslýnýn aslýna doðru gel! bedeninle dünyaya aitsin, yeryüzünde yaþýyorsun; ama mân... »

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e! Bîþnov in kýssa-i bülhâne emîr-î asesan Rindi ez halka-i mâ keþt derin kûy nihan kulaðýný ver, dinle, bak asesbaþý ne diyor: bu mahallede bizden bir gönül eri kayboldu, diyor, derken ansýzýn biri yolda izini buldu, diyor. Belirtilerini görün iþte, diyor. Ne zamandýr onu aradýk,... »

O Geliyor, O!

O Geliyor, O!

O Geliyor, O! Âb zenîd râhrâ hin ki nigâr mîresed Mujde dehîd bâgrâ bûy-ý behâr mîresed yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin, bahar kokularý geliyor, o geliyor, o Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açýlýn, savulun. Beri durun, beri. Yüzü apaydýnlýk, akpak, bastýðý yeri ardý... »

Ne zaman

Ne zaman

Ne zaman Ne zaman bu addan sandan geçeceðiz, ne zaman? Can meclisinin halkasýna ne zaman hep birden girip oturacaðýz? Dudaðýmýza bir tek kadeh dokundurmadan ne zaman içeceðiz büyük dostumuzun huzurunda can þarabýný, ne zaman içeceðiz, ne zaman Ne zaman diyeceðiz can sâkisine, uzat elini. biz bu yana... »

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý Aþkýn þerarý ateþi ta baðrýma düþtü, Ahým iþiden yandý deyu baþýma üþtü, Ýmdadýma eþkim ile dide yetiþti, Hepsi kalýp acz dediler: ‘eyvah’, Yansýn ko dedim, sönmeye söndürmeye Allah. Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 10 »

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem Düþman saçmasapan lâflar eder, duyar can kulaðým. Benim için kötü þeyler düþünür, görür can gözüm. Üzerime köpeðini salar, ýsýrýr köpek ayaðýmý, çok acýlar çekerim, çok acýlar. Köpek deðilim, onu ýsýramam, ýsýrýrým dudaðýmý. Büyük kiþilerin sýrlarýna ortaðým, gene de na þu kadar öv... »

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa O kapýyý kapa. Gayret kemerini kuþan. Bize can þarabýný sun. Bu meyhaneye aþýk kiþileriz biz, hem çok uzaklardan geliyoruz bak, çok uzaklardan. O kapýyý kapa. gel sen asýl bizi gör, gör halimizi, acý. Bir baþka kapý aç, iþte na þurda, bir gizli kapý. Bir büyük saðrak bul getir bize. So... »

Kendi kendine

Kendi kendine

Kendi kendine Kiþinin kendine ettiðini Edemez kiþiye hiçbir fani Bu kahpe hýrsý.ne kýskanç kini,ne þarap Nede haþhaþ edemez.. Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, boran Dað , taþ edemez. Kiþinin kendine ettiðini Edemez Kiþiye hiçbir fani tutmassa gerçek dost elini kendi kendiyle baþ edemez. Kiþinin kend... »

Kardeþim

Kardeþim

Kardeþim Kardeþim sen düþünceden ibaretsin, Geriye kalan et ve kemiksin, Gül düþünür gülüstan olursun, Diken düþünür dikenlik olursun, Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 8 »

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim Men on þeb-i siyâhem kez mâh hýþm kerdem Men on gedâ-yý ûrem kez þâh hýþm kerdem Aya öfkelenmiþim ben, iþte böyle kapkaranlýk bir gece olmuþum. Padiþaha kýzmýþým, çýrýlçýplak bir yoksul olmuþum. Güzeller sýltaný gel demiþ, evine çaðýrmýþ beni. Ben bir yolunu bulmuþum, yola baþ kaldýrmý... »

Hep O

Hep O

Hep O Aþk geldi, kan gibi Damarlarýma derime doldu. Beni benden aldý, Varlýðýmý sevgiliye doldurdu. Kýsaca; Bana benden kalan bir ad; Ancak ötesi hep o… Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 6 »

Hatýrla ama!

Hatýrla ama!

Hatýrla ama! Azm-i reften kerdeî çun ömr-i þirin yâd dâr Kerdeî esb-i cudâyî ragm-i mâ zin yâd dâr Bir tatlý ömür gibi gitmeye niyetlendin, ayrýlýk atýna eyer vurdun inadýna. Ama bizi unutma, hatýrla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, baðdaþ dostlar yeryüzünde de var. gökyüzünde de var. Eski dost... »

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama Rov çeþm-i canrâ berguþâ der bîdilan enderniger Kovmî çü dil zîr u zeber kovmî çü con bî pâ vu ser Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler can gibi elsiz, ayaksýz hale. Bahçeden daha güler yüzlü onlar, gülden daha ... »

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben Zin dü hezâran men-ü mâ ey ecebâ mençimenem Gûþ binih arbederâ gûþ menih ber dehenem Þu insanlardan hangisi ben’im? Hele sen þu kavgayý, gürültüyü dinle, aðzýma, sözüme kulak asma. Hem sen beni elden çýktý bil. Yoluma kadeh madeh koyayým da deme. Önüme ne çýkarsa tuzla buz ederi... »

Halimiz tamam

Halimiz tamam

Halimiz tamam Tekmil medreseler, minareler bir gün yýkýlmayacaksa, iman küfür olmayacaksa bir gün, küfür bir gün imanýn yerine geçmeyecekse, iþte o zaman halimiz tamam. Bir daha ne kalenderliðin yolu yordamý bulunur, ne dünyamýza layýk bir adam. Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 6 »

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben Çu gulâm-ý âftâbem heme zâftâb gûyem Ne þebem ne þeb-perestem ki hadis-î hâb gûyem Mademki ben güneþe kulum, güneþten söz açmalýyým size. Mademki gece deðilim ben, mademki karanlýða tapmýyorum, düþten dem vurmak nafile. Mademki týpký güneþe benziyorum, elimi eteðimi çekmeliyim üzeri... »

Gölge Kesil

Gölge Kesil

Gölge Kesil Âmed but-i meyhane tâ hâne bered mârâ Binmûd behâr-ý nov tâ tâze kuned mârâ Ýþte meyhane güzeli geldi, bizi alacak, eve götürecek. Ýþte geldi baharlar içinde, Geldi yüzümüz gülsün diye, içimiz açýlsýn, ýþýsýn diye, olalým diye genç ve taze. Ýþte daðarcýðýný açtý Ýþte belini sýktý. Ýþte y... »

Gittin

Gittin

Gittin Dýrîgâ kez miyan iy yâr reftî Be derd u hasret-i bisyâr reftî Buradan bir nice acýyla, özlemle gittin, sonra yalvardýn yakardýn amma eline düþmüþtün bir kere kaderin, ne fayda sevgili, ne fayda. Her yanda çareler aradýn kendine, olmadýk þeyler yaptýn her yanda. Bulamadýn bir çare, sonunda git... »

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem “Hoþ hýrâman mîrevî iy cân-ý can bî men merov Ýy hayât-ý dûstan der bûstan bî men merov” Demek sen böyle salýna salýna bensiz gidiyorsun ey canýmýn caný. Ey, dostlarýnýn canýna can katan, Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem. Ýstemem, ey gökkubbe, bensiz dönme Ýstemem, ... »

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün Eyyühel uþþak âteþ keþte çün istâreîm Lâcerem raksan heme þeb gerd-i on meh-pâreîm Ey aþýklar, gelin bakýn, gelin bakýn, ey iþ erleri. Gelin de bizi görün iþte. Bakýn nasýl yýldýzlar gibi ateþ kesilmiþiz, ayýn yöresinde bütün gece nasýl oynayýp dönmeye koyulmuþuz. Güneþimiz gidel... »

Geldi

Geldi

Geldi Þems u kamerem âmed sem’u baþaram âmed Von sîm-berem âmed von kân-ý zerem âmed Güneþim, ayým geldi. Gözüm, kulaðým geldi. Gümüþ bedenlim geldi. Altýn madenim geldi. Baþýmýn sarhoþluðu geldi. Gözümün nuru geldi. Baþka bir þey dilediysen iþte o baþka bir þeyim geldi. Yolumu vuran geldi. Tö... »

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya Ýy cihân-ý âb u gil tâ men turâ biþnâhtem Sad hezârân mihnet u renc u belâ biþnâhtem Seni bildim bileli, ey balçýk dünya, baþýma nice belâlar geldi, nice mihnet, nice dert. Seni sýrf belâdan ibaret gördüm, seni sýrf mihnetten, dertten ibaret. Ýsa’nýn yurdu deðilsin sen, yayýldý... »

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme Duydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme Sen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun yabancý Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doðru Çalýnmýþ baþkalarýna nazar ediyorsu... »

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney Duy þikayet etmede her an bu ney, Anlatýr hep ayrýlýklardan bu ney. Der ki feryadým kamýþlýktan gelir, Duysa her kim, gözlerinden kan gelir. Ayrýlýktan parçalanmýþ bir yürek Ýsterim ben, derdimi dökmem gerek. Kim ki aslýndan ayýrmýþ canýný, Öyle bekler, öyle vuslat a... »

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün! Bâdâ mübârek ber cihan sûr-u arâsîhâ-yý mâ Sûr-u arûsîrâ Hudâ bibrîd ber bâlâ-yý mâ Toy, düðün kumaþ oldu, ölçüldü biçildi. Toy, düðün elbise oldu uzun boya. Toylar, düðünler tam bizim için, toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya. Þekere eþ oldu dudu kuþu, zühre eþ oldu aya. Toyl... »

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde Ýn bül- aceb kender hazan þod âftâb ender hamel Hûnem be cûþ âmed künun der hûn-ý hod raks-ül cemel Pek acayip bir þey bu: Güz mevsiminde olduðumuz halde birdenbire güneþ koç burcuna girdi baktým. Baktým birden bire ilkbahar oldu. Birdenbire kaynadý kaným. Nerdeyse hani bulanýp k... »

Demedim mi?

Demedim mi?

Demedim mi? Negoftemet merov ancâ ki âþnât menem Derin serâb-ý fenâ çeþme-î hayât menem Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnýz ben tanýrým demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeþmesi ben’im? Bir gün kýzsan bana, alsan baþýný, yüz bin yýllýk yere gitsen, dönüp kavuþacaðýn yer ben&... »

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor Çi bûyest in çi bûyest in meger on yâr miyâyed Meger on yâr-ý gül-ruhsâr ezon gülzâr miyâyed Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen, misk mi bu, amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. O pazardan tezcecik yok... »

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim Ýmrûz menem Ahmed nî Ahmed-i pârine Ýmrûz menem anka nî murgak-i bâçîne Bugün ahmet benim, ama dünkü Ahmet deðil. Bugün anka benim, ama yemle beslenen kuþcaðýz deðil. Enelhak kadehiyle bir yudum içen sýzdý Tarýlýk þarabýndan. Þiþelerle, küplerle içtim ben, sýzmadým, ben, sultanlar... »

Bu Irmak

Bu Irmak

Bu Irmak Zan þâh ki ûrâ heves-i tabl-u alem nîst Divâne þüdem ber ser-i divâne kalem nîst Kusuruma bakmayýn benim, dostlar, baðýþlayýn beni. Ben davullara, bayraklara aldýrmayan bir padiþahýn yoluna düþmüþüm, deli divane olmuþum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben, çok uzaklardan geçen bir ... »

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin Renc-i ter dûr ez tü ey tü ey tü râhat-ý canhâ_yý mâ Çeþm-i bed dûr ez tü ey tü dîde-î bînâ-yý mâ Hastalýklar senden uzak olsun, ey canlarýmýzýn rahatý, ey gören gözümüz, kem gözler senden uzak olsun! Bedenin saðlam olsun, ay yüzlü güzel, gölgen baþýmýzdan eksik olmasýn! Gül ba... »

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ Bîþter â bîþter çend ezin reh-zenî Çun tu menî men tuem çend tuyiyy u menî Beri gel, daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hýr gür, bu savaþ nereye dek? Sen bensin iþte, ben senim iþte. Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydýnlýktan kaçar aydýnlýk, ne diye?... »

Bir Gececik

Bir Gececik

Bir Gececik Ger nehusbî þebekî can çi þeved Ver nekûbî der-î hicran çi þeved Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik. Bir gececik dostlarýn gönlü olsun, ne olur sabahý et bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle aydýn olsun, kör olsun þeytan bir gececik. Dünyayý güzel kokul... »

Bir Olur mu?

Bir Olur mu?

Bir Olur mu? Goft yekî Hâce Senâî bîmord Merk-i çünan Hâce ne kârîst hord Biri geldi, hoca senai öldü dedi. Yabana atýlýr bir er deðildi ki, omuz silkelim. Saman çöpü deðildi ki uçtu diyelim. Su deðildi ki, soðuktan dondu diyelim. Tarak deðildi ki, bir saç teli kýrdý onu diyelim. Buðday tanesi deðil... »

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil Ben bende deðil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir öyle garip hale bugün geldim ki Sen benmisin, bilmiyorum, ben mi senim. Mevlana Celaleddin Rumi Hits: 5 »

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar Ýmrûz cemâl-i tü sîmâ-yý diger dâred Ýmrûz leb-î nûþet helvâ-yý diger dâred Bugün yüzünde bir baþka güzellik var senin, bugün dudaðýnda baþka bir tad var, boyunda baþka bir yücelik. Bugün kýrmýzý gülün bir baþka daldan. Ayýn gökyüzüne bugün sýðmamýþ. Göklere benzeyen göðsün bugün daha... »

Bahar

Bahar

Bahar Yâr merâ çu uþtuturan bâz mehâr mîkeþed Uþtur-i mest-i hiþrâ der çi katâr mîkeþed Sevgili tutmuþ yularýmdan beni, develer gibi habire çeker. Esrik devesini böyle nereye götürür, böyle hangi katara? Hem canýmý çiðnedi benim o, hem bedenimi çiðnedi. Gönlümü baðladý benim o, kýrdý þiþemi. Ne iþ y... »

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme Allahým bu vuslatý hicran etme Aþkýn sarhoþlarýný nalan etme Sevgi bahçesini yemyeþil býrak Bu mestlere bahçelere kasdetme Dalý yapraðý vurma hazan gibi Halkýný baþý dönmüþ zelil etme Kuþunun yuvasýnýn aðacýný Yýkma da kuþlarýný perran etme Kumunu ve mumunu karýþtýrma ... »

Aðýt

Aðýt

Aðýt Kadr-î gam ger çeþm-i þer bigrîstî Rûz u þebhâ tâ seher bigrîstî Göz gamýn ne olduðunu bilseydi, gökyüzü bu ayrýlýðý çekseydi, padiþah bu acýyý duysaydý; göz gece demez gündüz demez aðlardý, gökler yýldýzlara, güneþle, ayla gece demez gündüz demez aðlardý. padiþah bakardý ününe, tacýna, tahtýna... »