Hz. Mevlana Şiirleri

Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor

Var Olanlar Geliyor Sarhoþlar göründü. Þaraba tapanlar bir bir gelmeye baþladýlar. Güzeller nazlý nazlý yollara düþtü. Salýna salýna gül bahçesinden gül yanaklýlar geliyor. Bir anda hem var olan, hem yok olan, bir anda deðiþen, yenilenen þu dünyadan yoklar bir bir çekip gittiler. Var olanlar geliyor. Eteklerini altýnla doldurmuþlar. Som altýn kesilmiþler. Darda olanlara verecekler. Hastalar, yorgunlar, arýklar iyileþmiþler, kanlanmýþlar, canlanmýþlar, aþk yaylâsýndan geliyorlar. Ýyi insanlarýn þarkýlarý ta yukarlardan aþaðýlara güneþin ýþýklarý gibi iniyor. Ýyi insanlar yaðmur demiyor, kar dem... »

Tövbe

Tövbe

Tövbe Ey çalgýcý, þu gazeli oku: Ben sevgiliden geçtim, de. Gülden, dikenden geçtim, tövbe ettim, de. Bir gün sarhoþtum, bir gün þöyle böyle. Ýkisinden de yudum elimi. Baktým na buraya kadar tövbenin içindeyim, dedim tövbelerime tövbe. Bu köyün þarapçýsý hani nerede? Çabuk þu þaðraðý doldursun. Ar da neymiþ, namus da ne? Körkütük olmuþum, körkütük iþte, sýcaða, soðuða tövbe etmiþim, yaþa, kuruya tövbe. Gel çalgýcý, gel, ben yolumdan çýkmýþým bikere. Sen bilirsin yolunu, al çalgýyý, vur tele. Gönlüm benim paramparça. Bir çare derdime, bir çare. Göster kendini, çýk ortaya, gecemizi aydýnlat. Çok... »

Eðer…

Eðer…

Eðer… Gönlünü dünya gamýndan ayýrabilirsen eðer, ölümsüzlük baðýnda safa sürme imkânýn vardýr. riyazet suyu ile yýkanýrsan eðer, gönül kirlerini temizleme imkânýn vardýr. nefsanî istek menzilinden bir kaç adým ilerlersen eðer, þeref ve ululuk haremine konabilme imkânýn vardýr. bu aþaðýlýk toprak dünyayý mekân edinmezsen eðer, yücelerin yücesinde kendine yer edinme imkânýn vardýr. yalnýz baþýna oturup düþüncelere dalarsan eðer, geçmiþ hatalarýný anlayýp, düzeltme imkânýn vardýr. þu alçak nefsinle savaþabilirsen eðer, Rüstem gibi kahraman olma imkânýn vardýr. aþk derdine tutulup, yüce Allah’a âþ... »

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de, tertemiz kokan bir kul gördünüz mü, ay parçasý bir yüzü var, baþtanbaþa fitne. Savaþ vakti tez gider, de , tellal, barýþ vakti uysal olur, de. Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Ýnce boylu, güler yüzlü, tatlý sözlü, tez canlý, çevik bir kul gördünüz mü? Sýrtýnda bir al kaftan taþýyor. Kucaðýnda bir rebap, elinde bir yay var, de , tellal, Çaldýðý hep güzel, hep sýcak havalar, de. ... »

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de, tertemiz kokan bir kul gördünüz mü, ay parçasý bir yüzü var, baþtanbaþa fitne. Savaþ vakti tez gider, de , tellal, barýþ vakti uysal olur, de. Nerde bir topluluk görürsen, tellal, hiç durma, baðýr: Ýnce boylu, güler yüzlü, tatlý sözlü, tez canlý, çevik bir kul gördünüz mü? Sýrtýnda bir al kaftan taþýyor. Kucaðýnda bir rebap, elinde bir yay var, de , tellal, Çaldýðý hep güzel, hep sýcak havalar, de. ... »

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru Her gün bir yerden göçmek Ne iyi Her gün bir yere Konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan Akmak ne hoþ Dünle beraber Gitti cancaðýzým Ne kadar söz varsa Düne ait Þimdi yeni þeyler Söylemek lazým Mevlana Celaleddin Rumi »

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen

Neyin peþinde koþuyorsan, bil ki ‘o’sun sen Altýn zerresisin sen, sevin; altýn madeninin aslýnýn aslýndansýn sen, neþelen! neyi arýyorsan, neyin peþinde koþuyorsan, bil ki onun aynýsýsýn sen! güneþ, bütün ihtiþamýyla yüzünü gösteriyor, zerreden oynamasýný istiyor. ey zerre! senin de, onun ýþýðýnda aþkla oynaman gerekiyor. ey zerre! birgün güneþi kucaklarsýn elbet; yeter ki, kanadýný onun kanadýnýn üzerine koy, kendini yok et! güneþ, zerrenin önüne bir þarap getirir; ‘ey zerre, bunu iç!’ der. zerre o þarabý içince, kendinden geçer, güneþte yok olur gider! ey Allah’ým! bizler de zerreler gibi ha... »

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar?

Bir bak bakalým deðerin ne kadar? Býrak þu sersemliði, aklýný baþýna al; âþýk ol, âþýk! sen Padiþah oðlusun, bu esirlik ne zamana kadar sürecek? bir Padiþah oðluna beylik de yakýþmaz, vezirlik de! o gördüðün beylik var ya! gerçek beylik deðil, ecel beyliðidir ecel! bu fani dünyada beylik, vezirlik elde edemedinse ne çýkar? üzülme! sen insan kýlýðýna girmiþ Allah aslanýsýn; madem ki Allah’ýn nuru içindesin, beyliðin de vezirliðin de ne önemi var! sevgilinin deðeri onu sevenin sevgisi ile ölçülür. ey çaresiz âþýk! bir bak bakalým senin deðerin ne kadar? (Divân-ý Kebîr, Gazel, II, 2627) »

Þiar Edindik

Þiar Edindik

Þiar Edindik Bu dünyada ne kimseye uymuþluðumuz var, ne þu atlas kubbe altýnda ev kurmuþluðumuz. Biz susuz kalmýþýz, içtikçe içiyoruz. Güzel bir sarhoþluðumuz var, güzel, hiç doymayan. Rahmet denizinin dalgasýdýr bu; bir saman çöpünden baþka bir þey deðildir bu dalganýn üstünde düþman. Aþþaðýlýk kiþinin peþine düþmemeyi þiar edindik biz. Gönül dalgasýný býrakmamayý þiar edindik. Þu yokluk yurdunda Nuh veHalil gibi, ölmezlik denen yerde aþk çardaðý kurmak varken, burnu büyük Âd ve Smud gibi köþkler kurmamayý, Kafdaðý’nda avlanmak duruken Gerkes gibi leþ avlamamayý, iyi yürekli, tertemiz d... »

Su Dediki

Su Dediki

Su Dediki Gönül buðday tanesine benziyor, bizse deðirmene. Deðirmen nereden bilecek bu dönüþün sebebi ne? Deðirmen taþýna benziyor beden, düþünce ce kaygý, suyu. Su kulak kabarttý, dinledi, taþ baþýndan geçeni söyledi durdu. Su der ki: Deðirmencidir suyu ark’a döken, ona sor sen bu iþi. Ey ekmek yiyen, der sana deðirmenci, ekmekçi dediðin de kim oluyor bu deðirmen bir dönmedi mi? Baþýndan geçenler uzar gider, gelmez sonu bir türlü. Yücelik sayesinde bilgi deðirmeni bir hayli tane övüttü. Söylesin sana, ona sor. Tebrizli Þems devlet kuþu, padiþahýn kutluluk göðünde yücelere doðru uçuyor d... »

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman… Kendini sevdiðin zaman, Sevgili’yi bulamazsýn. kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaþýrsýn. kendinde olduðun zaman, bir sivrisineðe av olursun. kendinden geçince, güçlenir, fili bile avlarsýn. kendinde olduðun zaman, gam bulutlarýnýn ardýnda kalýrsýn. kendinden geçince, kucaðýna ay doðar, her tarafý aydýnlatýrsýn. kendinde olduðun zaman, Sevgili’yi kaçýrýrsýn. kendinden geçince, Sevgili’nin aþk þarabýný içersin. kendinde olduðun zaman, sonbahardaymýþ gibi üþürsün. kendinden geçince, kýþýn bile ilkbahar olursun. kendinde olduðun zaman, kendini seversin. kendinden geç... »

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde

Düþman dýþarýda deðil içerde Çoklarý beladan belaya sýçrar; yýlandan ejderhaya dönüþür. insan hile yapar, ama hilesi kendisine tuzak olur. can sandýðý, kan içici bir düþman kesilir. kapýyý kapar; oysa ki düþman evinin içindedir. Firavun’un hilesi ve tedbiri de iþte buna benzer masallardandýr: o kin güdücü yüz binlerce çocuk öldürdü; aradýðý ise evinin içindeydi. Hz. Muhammed (SAV)’den þu güzel öðüde kulak ver: ‘düþmanlarýmýzýn en kuvvetlisi kendi içinizdedir!’ týpký Firavun gibi! hani o da Musa’yý býrakmýþtý da halkýn çocuklarýný öldürtüyordu. halbuki düþman, o kör gönüllünün evindeydi. sen de... »

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen

Sizden önce gelen …Git;“Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! Ey boþ yere kendini gamlara kaptýran, elde edemediði dünya malý için üzülüp duran gafil! Kur’ân’ý aç da; “Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! cins at, süslü eðer yüzünden öfkelenen, gönlünü hasetle, kinle dolduran, dertlere düþen! yürü git; “Sizden önce gelen insanlar nice akarsular, nice bahçeler terk edip gittiler” âyetini oku! için pisliklerle dolu; pislik içindesin aslýnda; kendini, nefsanî arzularýn, kinlerin hevâsýna... »

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç

Yürü, can gözünü aç Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler can gibi elsiz, ayaksýz hale. Bahçeden daha güler yüzlü onlar, gülden daha güler yüzlü. bilgiden daha doðru, akýldan daha hünerli, serviden daha hür. Ölmezlik suyundan daha arý, duru. Hep zerreler gibi hovardalar. Güneþ onlara kaftan. Balçýða ayak basmýþlar, baþ komuþlar gönül dizine. Kanlarýn üzerinden geçmiþler, kan denizlerin dalgalarý arasýndan. Etekleri gene tertemiz; bir þey bulaþmadan eteklerine. Diken içindeler, ama gül gibiler. Hapisteler, ama þarap gibile... »

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma!

Dikkat et de kendini çaldýrma! Ýnsanlýk yolunun her tarafý kanla ýslanmýþ; dikkat et de kayma! bu zamanda insan çalanlar altýn çalanlardan daha fazla. duyarsýn; hýrsýzlar sadece malý deðil, aklý da çalarlar. tamam, kendini önemseme; ama dikkat et, kendini de çaldýrma! ey Hak yolcusu! kendinde bir þey yoksa, düþmaný da yok sanma! hýrsýzlar altýn peþinde koþuyor; sen de altýn madenisin kendinden habersiz olma! ey insanoðlu! hazine bulursun, ama ömür bulamazsýn. sen uðraþ da kendini bul; kendindeki gizli hazineyi araþtýr! kendini bul; bul, ama dikkatli ol, kendini çaldýrma! bu Hak yolunda açýkgöz... »

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel!

Aslýnýn aslýna doðru gel! Ne zamana kadar imansýzlýða doðru gideceksin? küfre yönelme, ilerle, imana gel; aslýnýn aslýna doðru gel! sen zehri þifalý bir þerbet gibi gör; zehre sarýl! sonunda nereden geldiðini düþün de aslýnýn aslýna doðru gel! bedeninle dünyaya aitsin, yeryüzünde yaþýyorsun; ama mânâ bakýmýndan gökyüzünde yaþayanlardansýn. yüce Allah’ýn nur mahzeni sana verilmiþ, sen, ne olduðunu, nereden geldiðini düþün de aslýnýn aslýna doðru gel! kendinden kurtulmadan kendini bulamazsýn. kendinden geçersen, kendi varlýðýndan arýnmýþ, binlerce tuzaktan kurtulmuþ olursun. aklýný baþýna al ner... »

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e! Bîþnov in kýssa-i bülhâne emîr-î asesan Rindi ez halka-i mâ keþt derin kûy nihan kulaðýný ver, dinle, bak asesbaþý ne diyor: bu mahallede bizden bir gönül eri kayboldu, diyor, derken ansýzýn biri yolda izini buldu, diyor. Belirtilerini görün iþte, diyor. Ne zamandýr onu aradýk, yandýk yakýldýk. Ne zamandýr onu arayanlar her yanda dövündüler. Ne üst kodular, ne baþ. Aþýklarýn kaný hiç eskimiyor, unutulmuyor. Aþýklarýn kaný nasýlsa hep öyle kalýyor. Hep öyle taze, sýcak. Bu eski bir kan davasýdýr deme sakýn Atma kulaðýnýn arkasýna sen þu lafý: Kan bir kere eskidi mi kararýr... »

O Geliyor, O!

O Geliyor, O!

O Geliyor, O! Âb zenîd râhrâ hin ki nigâr mîresed Mujde dehîd bâgrâ bûy-ý behâr mîresed yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin, bahar kokularý geliyor, o geliyor, o Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açýlýn, savulun. Beri durun, beri. Yüzü apaydýnlýk, akpak, bastýðý yeri ardýnda gündüzler gibi býrakarak O geliyor, o. Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladý, örttü bir anda. Bir anda dört yaný misk gibi bir koku sardý. Bir anda bir velvele, bir kýyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Bir anda can geldi baðl... »

Ne zaman

Ne zaman

Ne zaman Ne zaman bu addan sandan geçeceðiz, ne zaman? Can meclisinin halkasýna ne zaman hep birden girip oturacaðýz? Dudaðýmýza bir tek kadeh dokundurmadan ne zaman içeceðiz büyük dostumuzun huzurunda can þarabýný, ne zaman içeceðiz, ne zaman Ne zaman diyeceðiz can sâkisine, uzat elini. biz bu yana göçtük artýk, armaðanlar getirdik sana. Ne zaman diyeceðiz can sâkisine, ne duruyorsun, tutulduk bikere, düþtük ocaðýna senin, gurbet elde üþüdük,donduk kaldýk, selâm ver, hatýrýmýzý sor, kucakla, ýsýt bizi, bize kýrmýzý þarap sun. Ne zaman bize cevap verecek o, ne zaman? Ne zaman diyecek, nem vars... »

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý Aþkýn þerarý ateþi ta baðrýma düþtü, Ahým iþiden yandý deyu baþýma üþtü, Ýmdadýma eþkim ile dide yetiþti, Hepsi kalýp acz dediler: ‘eyvah’, Yansýn ko dedim, sönmeye söndürmeye Allah. Mevlana Celaleddin Rumi »

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem

Kendime Yediremem Düþman saçmasapan lâflar eder, duyar can kulaðým. Benim için kötü þeyler düþünür, görür can gözüm. Üzerime köpeðini salar, ýsýrýr köpek ayaðýmý, çok acýlar çekerim, çok acýlar. Köpek deðilim, onu ýsýramam, ýsýrýrým dudaðýmý. Büyük kiþilerin sýrlarýna ortaðým, gene de na þu kadar övünemem. Bütün ayýplar bende ama, ne yapýp yapmalý, ulaþmalý dostlara, geride kalmayý kendime yediremem. Mevlana Celaleddin Rumi »

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa

O Kapýyý Kapa O kapýyý kapa. Gayret kemerini kuþan. Bize can þarabýný sun. Bu meyhaneye aþýk kiþileriz biz, hem çok uzaklardan geliyoruz bak, çok uzaklardan. O kapýyý kapa. gel sen asýl bizi gör, gör halimizi, acý. Bir baþka kapý aç, iþte na þurda, bir gizli kapý. Bir büyük saðrak bul getir bize. Sonra doldur þarabý eski dostluðumuzun þerefine. O kapýyý kapa. Gel bizi yýka, arýt. Hani bir gün, bilmem unuttun mu, biz hepimiz uykudaydýk. Sen bir tekme atmýþtýn bize, derken bir, bir daha. Sýçramýþ uyanmýþtýk uykudan. Oturup þarap içmiþtik sonra. Þarap baþýmýza vurmuþtu O zaman olmuþtu iþte ne old... »

Kendi kendine

Kendi kendine

Kendi kendine Kiþinin kendine ettiðini Edemez kiþiye hiçbir fani Bu kahpe hýrsý.ne kýskanç kini,ne þarap Nede haþhaþ edemez.. Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, boran Dað , taþ edemez. Kiþinin kendine ettiðini Edemez Kiþiye hiçbir fani tutmassa gerçek dost elini kendi kendiyle baþ edemez. Kiþinin kendine ettiðini Sarhoþ edemez,ayaþ edemez Mezar soyan nebbaþ edemez… Mevlana Celaleddin Rumi »

Kardeþim

Kardeþim

Kardeþim Kardeþim sen düþünceden ibaretsin, Geriye kalan et ve kemiksin, Gül düþünür gülüstan olursun, Diken düþünür dikenlik olursun, Mevlana Celaleddin Rumi »

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim

Ýsyan Etmiþim Men on þeb-i siyâhem kez mâh hýþm kerdem Men on gedâ-yý ûrem kez þâh hýþm kerdem Aya öfkelenmiþim ben, iþte böyle kapkaranlýk bir gece olmuþum. Padiþaha kýzmýþým, çýrýlçýplak bir yoksul olmuþum. Güzeller sýltaný gel demiþ, evine çaðýrmýþ beni. Ben bir yolunu bulmuþum, yola baþ kaldýrmýþým. Sevgilim baþ çeker, naz ederse, gamlara atar, kararsýz korsa beni, bir kez olsun ah demem, inad için. Ah’a da kýzmýþým ben. Bir bakarsýn altýnla aldatýrlar beni o. Bir bakarsýn þanla þerefle aldatýrlar beni. Oysa altýn falan istemiþ deðilim ondan, þanla þerefe hele çoktan boþ vermiþim. Be... »

Hep O

Hep O

Hep O Aþk geldi, kan gibi Damarlarýma derime doldu. Beni benden aldý, Varlýðýmý sevgiliye doldurdu. Kýsaca; Bana benden kalan bir ad; Ancak ötesi hep o… Mevlana Celaleddin Rumi »

Hatýrla ama!

Hatýrla ama!

Hatýrla ama! Azm-i reften kerdeî çun ömr-i þirin yâd dâr Kerdeî esb-i cudâyî ragm-i mâ zin yâd dâr Bir tatlý ömür gibi gitmeye niyetlendin, ayrýlýk atýna eyer vurdun inadýna. Ama bizi unutma, hatýrla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, baðdaþ dostlar yeryüzünde de var. gökyüzünde de var. Eski dostla ettiðin yemini, hatýrla ama. Sen her gece ay deðirmisini baþýna yastýk edince yollarda, dizimde yattýðýn geceleri hatýrla ama. Sen ey, hüsrev’i kendine kul, Þirin gibi bir nice güzeli esir eden, aþkýnýn ateþiyle týpký Ferhat gibi benim ayrýlýk daðýný delmede olduðumu, hatýrla ama. Bir deniz... »

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama

Hapisteler Ama Rov çeþm-i canrâ berguþâ der bîdilan enderniger Kovmî çü dil zîr u zeber kovmî çü con bî pâ vu ser Yürü, can gözünü aç, þu âþýklara bir bak hele: Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar, nasýl gelmiþler can gibi elsiz, ayaksýz hale. Bahçeden daha güler yüzlü onlar, gülden daha güler yüzlü. bilgiden daha doðru, akýldan daha hünerli, serviden daha hür. Ölmezlik suyundan daha arý, duru. Hep zerreler gibi hovardalar. Güneþ onlara kaftan. Balçýða ayak basmýþlar, baþ komuþlar gönül dizine. Kanlarýn üzerinden geçmiþler, kan denizlerin dalgalarý arasýndan. Etekleri gene tertemiz;... »

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben

Hangisiyim Ben Zin dü hezâran men-ü mâ ey ecebâ mençimenem Gûþ binih arbederâ gûþ menih ber dehenem Þu insanlardan hangisi ben’im? Hele sen þu kavgayý, gürültüyü dinle, aðzýma, sözüme kulak asma. Hem sen beni elden çýktý bil. Yoluma kadeh madeh koyayým da deme. Önüme ne çýkarsa tuzla buz ederim. Hem ben týpatýp sana benzerim. Aðlarsan aðlarým, gülersen gülerim. Asýl sen vardýn ortada, ben senin elinde bir ayna. Sen yeþillikte bir aðaç, ben senin gölgen. Ben senin gôlgen olduktan sonra hemen gider kendime bir dost ararým kurmak için yanýnda çadýrýmý, ararým bir taze gül fidaný. Sonra sâki... »

Halimiz tamam

Halimiz tamam

Halimiz tamam Tekmil medreseler, minareler bir gün yýkýlmayacaksa, iman küfür olmayacaksa bir gün, küfür bir gün imanýn yerine geçmeyecekse, iþte o zaman halimiz tamam. Bir daha ne kalenderliðin yolu yordamý bulunur, ne dünyamýza layýk bir adam. Mevlana Celaleddin Rumi »

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben

Güneþe Kulum Ben Çu gulâm-ý âftâbem heme zâftâb gûyem Ne þebem ne þeb-perestem ki hadis-î hâb gûyem Mademki ben güneþe kulum, güneþten söz açmalýyým size. Mademki gece deðilim ben, mademki karanlýða tapmýyorum, düþten dem vurmak nafile. Mademki týpký güneþe benziyorum, elimi eteðimi çekmeliyim üzerinden ferah, mâmur olan yerin. Mademki týpký güneþe benziyorum, doðmalýyým ortasýnda harabelerin. Gerçi bugün bir kuru elmayým, ama deðerim aðacýmdan çok. Gerçi sarhoþum, yýkýlmýþým ama doðru lâf etmedeyim, erkekçe konuþmadayým. Benim gönlümün kokusu yöresindeki topraktan gelir. Ben o topraktan utaný... »

Gölge Kesil

Gölge Kesil

Gölge Kesil Âmed but-i meyhane tâ hâne bered mârâ Binmûd behâr-ý nov tâ tâze kuned mârâ Ýþte meyhane güzeli geldi, bizi alacak, eve götürecek. Ýþte geldi baharlar içinde, Geldi yüzümüz gülsün diye, içimiz açýlsýn, ýþýsýn diye, olalým diye genç ve taze. Ýþte daðarcýðýný açtý Ýþte belini sýktý. Ýþte yayýný kurdu. Ýþte okunu yastý. Ýþte yolumuzu vuracak. Ýþte bizi yemek, yutmak için, bin dereden su getirecek, bir nice düzenler kuracak. Ama durma gene yürü sen, gölge kesil onun içinde boyuna. Önünde ardýnda koþ yuvarlan. Sonunda taze bir fidan gibi Kökümüzden söküp çýkaracaksa da bizi aldýrma. Mer... »

Gittin

Gittin

Gittin Dýrîgâ kez miyan iy yâr reftî Be derd u hasret-i bisyâr reftî Buradan bir nice acýyla, özlemle gittin, sonra yalvardýn yakardýn amma eline düþmüþtün bir kere kaderin, ne fayda sevgili, ne fayda. Her yanda çareler aradýn kendine, olmadýk þeyler yaptýn her yanda. Bulamadýn bir çare, sonunda gittin, ne fayda sevgili, ne fayda. Kucaðýn güllerle doluydu senin, ayýn öndördü bir yüzün vardý . Kopup halkasýndan dostlar meclisinin, o aþaðýlýk, o bayaðý yere sen, o karýncalarýn, yýlanlarýn yanýna ne oldu, nasýl oldu da gittin? Nerde hani o câným sözlerin þimdi? Nerde hani o sýrlarý çözen akýl? Ne... »

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem “Hoþ hýrâman mîrevî iy cân-ý can bî men merov Ýy hayât-ý dûstan der bûstan bî men merov” Demek sen böyle salýna salýna bensiz gidiyorsun ey canýmýn caný. Ey, dostlarýnýn canýna can katan, Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem. Ýstemem, ey gökkubbe, bensiz dönme Ýstemem, ey ay, bensiz doðma. Ýstemem, ey yeryüzü, bensiz durma Bensiz geçme, ey zaman, istemem. Sen benimle beraberken Hem bu dünya güzel bana, hem o dünya güzel. Ýstemem, bensiz kalma bu dünyada sen, O dünyaya bensiz gitme, istemem. Ýstemem, ey dizgin, bensiz at sürme. Ýstemem, ey dil, bensiz okuma. Ýsteme... »

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün Eyyühel uþþak âteþ keþte çün istâreîm Lâcerem raksan heme þeb gerd-i on meh-pâreîm Ey aþýklar, gelin bakýn, gelin bakýn, ey iþ erleri. Gelin de bizi görün iþte. Bakýn nasýl yýldýzlar gibi ateþ kesilmiþiz, ayýn yöresinde bütün gece nasýl oynayýp dönmeye koyulmuþuz. Güneþimiz gideli ortaya nasýl çýkmýþýz iþte bakýn. Bakýn nasýl anadan doðma çýrýlçýplak olmuþuz, nasýl baþýboþ olmuþuz bakýn. Ey aþýklar, gelin, gelin ey iþ erleri, þarabýn en tatlýsý burada iþte bakýn, iþte burada þarabýn en iyisi, iþte burada yýllanmýþý þarabýn. Tanyeri aðarýnca her gün, güzeller sýltanýmýz çaðý... »

Geldi

Geldi

Geldi Þems u kamerem âmed sem’u baþaram âmed Von sîm-berem âmed von kân-ý zerem âmed Güneþim, ayým geldi. Gözüm, kulaðým geldi. Gümüþ bedenlim geldi. Altýn madenim geldi. Baþýmýn sarhoþluðu geldi. Gözümün nuru geldi. Baþka bir þey dilediysen iþte o baþka bir þeyim geldi. Yolumu vuran geldi. Tövbemi bozan geldi. gümüþ bedenli güzel kapýmdan ansýzýn çýkageldi. Ey eski dostum benim, bak bugün dünden çok iyi, Dün ondan bir haber almýþtým, hemen sarhoþ olmuþtum. Dün gece onu mumla aramýþ durmuþtum. Bak bugün bir demet gül gibi yol uðraðýma geliverdi. Þarap içmeliyim þarap, þ,imþekler saçmalý ... »

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya

Ey Balçýk Dünya Ýy cihân-ý âb u gil tâ men turâ biþnâhtem Sad hezârân mihnet u renc u belâ biþnâhtem Seni bildim bileli, ey balçýk dünya, baþýma nice belâlar geldi, nice mihnet, nice dert. Seni sýrf belâdan ibaret gördüm, seni sýrf mihnetten, dertten ibaret. Ýsa’nýn yurdu deðilsin sen, yayýldýðý yersin eþeklerin. Nerden tanýdým seni bilmem ki, nerden parçasý oldum bu yerin, Bana vermedin bir yudum tatlý su, sofraný yaydýn yayalý. Elimi ayaðýmý baðladýn gitti, elimin ayaðýmýn farkýna varalý. Býrak da bir aðaç gibi yerin altýndan çýkarýp ellerimi sevgilinin havasýyla sarmaþdolaþ olayým, uz... »

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme

Duydum ki Bizi Býrakmaya Azmediyorsun Etme Duydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme Sen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun yabancý Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doðru Çalýnmýþ baþkalarýna nazar ediyorsun etme Ey ay felek harab olmuþ alt üst olmuþ senin için Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme Ey makamý var ve yokun üzerinde olan kiþi Sen varlýk sahasýný öyle terk ediyorsun etme Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan Ayýn da evini yýkmayý kastediyorsun etme Bizim dudaðýmýz kurur sen... »

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney

Duy Þikayet Etmede Her An Bu Ney Duy þikayet etmede her an bu ney, Anlatýr hep ayrýlýklardan bu ney. Der ki feryadým kamýþlýktan gelir, Duysa her kim, gözlerinden kan gelir. Ayrýlýktan parçalanmýþ bir yürek Ýsterim ben, derdimi dökmem gerek. Kim ki aslýndan ayýrmýþ canýný, Öyle bekler, öyle vuslat anýný. Aðladým her yerde hep ah eyledim, Gördüðüm her kul için dostum dedim. Herkesin zannýnda dost oldum ama, Kimse talip olmadý esrarýma. Hiç deðil feryadýma sýrrým uzak, Nerde bir göz, nerde bir candan kulak? Aynadýr ten can için, can ten için, Lakin olmaz can gözü her kimsenin. Ney sesi tekmil ha... »

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün! Bâdâ mübârek ber cihan sûr-u arâsîhâ-yý mâ Sûr-u arûsîrâ Hudâ bibrîd ber bâlâ-yý mâ Toy, düðün kumaþ oldu, ölçüldü biçildi. Toy, düðün elbise oldu uzun boya. Toylar, düðünler tam bizim için, toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya. Þekere eþ oldu dudu kuþu, zühre eþ oldu aya. Toylar, düðünler tam bizim için, toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya. Bugün hayat öylesine rahat. Bugün yürekler öylesine ferah. Bugün insanlar öylesine kardeþ. Toylar, düðünler tam bizim için, toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya. Ey þehrimizi aydýnlatan sultan, güvey oluyorsun bir güzele bu gece.... »

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde

Denizlerin Üzerinde Ýn bül- aceb kender hazan þod âftâb ender hamel Hûnem be cûþ âmed künun der hûn-ý hod raks-ül cemel Pek acayip bir þey bu: Güz mevsiminde olduðumuz halde birdenbire güneþ koç burcuna girdi baktým. Baktým birden bire ilkbahar oldu. Birdenbire kaynadý kaným. Nerdeyse hani bulanýp kanýma bir deve gibi köpürecek, bir deve gibi oynamaya baþlayacaðým. Bir uzaklaþýp bir yakýnlaþmasý kan dalgalarýnýn. Kendisinden geçmiþ insanla dolu bir ova. Ölümsüz gözle görülmez bir içki âlemi. Baktým birdenbire canlandý ölü. Ýhtiyarlar baktým genç oluverdi. Baktým bakýrlar kesildi som altýn. Dah... »

Demedim mi?

Demedim mi?

Demedim mi? Negoftemet merov ancâ ki âþnât menem Derin serâb-ý fenâ çeþme-î hayât menem Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnýz ben tanýrým demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeþmesi ben’im? Bir gün kýzsan bana, alsan baþýný, yüz bin yýllýk yere gitsen, dönüp kavuþacaðýn yer ben’im demedim mi? Demedim mi þu görünene razý olma, demedim mi sana yaraþýr otaðý kuran ben’im asýl, onu süsleyen, bezeyen ben’im demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balýksýn demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakýn, senin duru denizin ben’im demedim mi... »

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor

Bu Þiir Ondan Utanýyor Çi bûyest in çi bûyest in meger on yâr miyâyed Meger on yâr-ý gül-ruhsâr ezon gülzâr miyâyed Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen, misk mi bu, amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. O pazardan tezcecik yoksa o mu geliyor, yoksa güzelimiz geri mi geliyor ne? Bu nasýl yüz böyle, bu nasýl ýþýk? Bu nasýl ay böyle, bu nasýl güneþ? Maðradan mý çýktý, daðdan mý iniyor, o yalnýzlýðýn adamý, o dost? Boþ yere arama þarap testisini sen. Koklama onun aðzýný sen boþ yere. Þu meyhaneciden mi geliyor sandýn onu; do... »

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim

Bu Gün Ahmet Benim Ýmrûz menem Ahmed nî Ahmed-i pârine Ýmrûz menem anka nî murgak-i bâçîne Bugün ahmet benim, ama dünkü Ahmet deðil. Bugün anka benim, ama yemle beslenen kuþcaðýz deðil. Enelhak kadehiyle bir yudum içen sýzdý Tarýlýk þarabýndan. Þiþelerle, küplerle içtim ben, sýzmadým, ben, sultanlarýn aradýðý sultan. Ben hâcetler kýblesiyim. Gönlün kýblesiyim ben. Ben cuma mescidi deðilim, insanlýk mescidiyim ben. Ben saf aynayým, sýrým dökülmemiþ, paslanmamýþým. Ben kin dolu bir gönül deðilim, Sinâ daðýnýn gönlüyüm ben. Üzüm sarhoþluðu deðil benim sarhoþluðum, benim sarhoþluðumun sonu yok. Ta... »

Bu Irmak

Bu Irmak

Bu Irmak Zan þâh ki ûrâ heves-i tabl-u alem nîst Divâne þüdem ber ser-i divâne kalem nîst Kusuruma bakmayýn benim, dostlar, baðýþlayýn beni. Ben davullara, bayraklara aldýrmayan bir padiþahýn yoluna düþmüþüm, deli divane olmuþum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben, çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayýlmam hani, var olan bir þeyim ben. Haydi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa þu ýrmaðýn içinde var, soyunalým iki can, dalalým þu ýrmaða, hadi. Bu kupkuru yerde yakýnmadan gayri ne gördük, bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri. Bu ýrmakta ne ölmek var bize, bu... »

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin Renc-i ter dûr ez tü ey tü ey tü râhat-ý canhâ_yý mâ Çeþm-i bed dûr ez tü ey tü dîde-î bînâ-yý mâ Hastalýklar senden uzak olsun, ey canlarýmýzýn rahatý, ey gören gözümüz, kem gözler senden uzak olsun! Bedenin saðlam olsun, ay yüzlü güzel, gölgen baþýmýzdan eksik olmasýn! Gül bahçesine benzeyen yüzün, o gönül otlaðýmýz, ovamýzýn yeþilliði, nasýlsa hep öyle kalsýn, hep öyle taze, yeþil. Bizim canýmýza gelsin senin bedenine gelen aðrý. Mevlana Celaleddin Rumi »

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ

Birliðe Ulaþ Bîþter â bîþter çend ezin reh-zenî Çun tu menî men tuem çend tuyiyy u menî Beri gel, daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hýr gür, bu savaþ nereye dek? Sen bensin iþte, ben senim iþte. Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydýnlýktan kaçar aydýnlýk, ne diye? Topumuz bir tek olgun kiþiyiz, bir tek, ne diye böyle þaþý olmuþuz, ne diye? Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sað soluna yan bakar, ne diye? Ýkisi de senin elin, ikiside, peki, kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz, bir tek. baþýmýz da tek, aklýmýz da tek. Ne diye iki görür olup kalmýþýz i... »

Bir Gececik

Bir Gececik

Bir Gececik Ger nehusbî þebekî can çi þeved Ver nekûbî der-î hicran çi þeved Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik. Bir gececik dostlarýn gönlü olsun, ne olur sabahý et bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle aydýn olsun, kör olsun þeytan bir gececik. Dünyayý güzel kokular sarsýn bütün. Karanlýklardan ýþýklar aksýn ovalara. Sofrandakiler dirilsin bir gececik. Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik. Bir gececik ata bin, meydana gel. Gönüller bir gececik rahat olsun, göðüsler meydana dönsün bir gececik. Yeniler giyinelim biz kullarýn. Musa gib... »

Bir Olur mu?

Bir Olur mu?

Bir Olur mu? Goft yekî Hâce Senâî bîmord Merk-i çünan Hâce ne kârîst hord Biri geldi, hoca senai öldü dedi. Yabana atýlýr bir er deðildi ki, omuz silkelim. Saman çöpü deðildi ki uçtu diyelim. Su deðildi ki, soðuktan dondu diyelim. Tarak deðildi ki, bir saç teli kýrdý onu diyelim. Buðday tanesi deðildi ki, toprakla kayboldu diyelim. O þu toprak yurtta bir altýn gömüsüydü. Bir arpaya sayardý iki cihaný. Aldý topraktan yaratýlan bedeni bir gün, fýrlattý topraða attý. Aldý götürdü akýl dene þeyi. Yanlýþ laf mý ediyoruz ne? Kimsenin bilmediði bir can daha vardý, baðýþladý gitti o caný sevgiliye. Sa... »

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil

Ben Bende Deðil Ben bende deðil, sende de hem sen, hem ben, Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim, Bir öyle garip hale bugün geldim ki Sen benmisin, bilmiyorum, ben mi senim. Mevlana Celaleddin Rumi »

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar Ýmrûz cemâl-i tü sîmâ-yý diger dâred Ýmrûz leb-î nûþet helvâ-yý diger dâred Bugün yüzünde bir baþka güzellik var senin, bugün dudaðýnda baþka bir tad var, boyunda baþka bir yücelik. Bugün kýrmýzý gülün bir baþka daldan. Ayýn gökyüzüne bugün sýðmamýþ. Göklere benzeyen göðsün bugün daha geniþ. Hangi yanýndan kalktýn bu sabah, söyle, bir baþka kavga var dünyada senin yüzünden, dünyada bir baþka gidiþ Biz senin gözlerinden gördük arslanlara meydan okuyan o ceylaný, Baþka bir ovasý var o ceylanýn bugün iki cihandan da dýþarý Seven insanýn ayaðý mý yok, iþte ona ölümsüzlük kapandý. Yu... »

Bahar

Bahar

Bahar Yâr merâ çu uþtuturan bâz mehâr mîkeþed Uþtur-i mest-i hiþrâ der çi katâr mîkeþed Sevgili tutmuþ yularýmdan beni, develer gibi habire çeker. Esrik devesini böyle nereye götürür, böyle hangi katara? Hem canýmý çiðnedi benim o, hem bedenimi çiðnedi. Gönlümü baðladý benim o, kýrdý þiþemi. Ne iþ yaptýrmaya götürür, bilmem, nereye götürür beni. Sevgili takar beni oltasýna, atar karaya balýk gibi. Sevgili kurar gönlüme bir tuzak, avcýdan yana çeker sürür beni. Bakarým tabiat baþlar büyük iþine: Bulutlar gelir uzaktan katar katar, küme küme. Bulutlar sular ovalarý. Bulutlar yürür daðlara doðru.... »

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme Allahým bu vuslatý hicran etme Aþkýn sarhoþlarýný nalan etme Sevgi bahçesini yemyeþil býrak Bu mestlere bahçelere kasdetme Dalý yapraðý vurma hazan gibi Halkýný baþý dönmüþ zelil etme Kuþunun yuvasýnýn aðacýný Yýkma da kuþlarýný perran etme Kumunu ve mumunu karýþtýrma Düþmanlarý kör et de þadan etme Hýrsýzlar aydýnlýðýn düþmanýdýr Onlarýn iþlerini asan etme Ýkbal kýblesi yalnýz bu halkadýr Umut kabesin öyle viran etme Bu çadýr iplerini öyle katma Çadýr senindir eya sultan etme Yok dünyada hicrandan daha acý Ne istiyorsan et de onu etme Mevlana Celaleddin Rumi »

Aðýt

Aðýt

Aðýt Kadr-î gam ger çeþm-i þer bigrîstî Rûz u þebhâ tâ seher bigrîstî Göz gamýn ne olduðunu bilseydi, gökyüzü bu ayrýlýðý çekseydi, padiþah bu acýyý duysaydý; göz gece demez gündüz demez aðlardý, gökler yýldýzlara, güneþle, ayla gece demez gündüz demez aðlardý. padiþah bakardý ününe, tacýna, tahtýna, tolgasýna, kemerine, gece demez gündüz demez aðlardý. Gül bahçesi güzün geleceðini duysaydý, uçan kuþ avlanacaðýný bilseydi, gerdek gecesi bu özlemi görseydi; gül bahçesi hem güle hem dala aðlardý, uçan kuþ uçmaktan vazgeçer aðlardý, gerdek gecesi öpüþmeye, sarýlmaya aðlardý. Zaloðlu bu zülmü görs... »